Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Pozvánka na posezení s kapelou WOHLUCHLO
Setkání harmonikářů Březová 2020 - NOVÝ TERMÍN
13
14 15 16 17 18 19
MČR V BIKETRIALU 2020
20
21
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová
22 23 24 25
Film "Bábovky" - promítání s besedou
26 27
28 29
Mezinárodní den seniorů - Petr Nárožný a jeho kamarádi
30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 3. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 25. května 2020

3. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 25. května 2020Vyvěšeno: 27. 5. 2020
Sejmuto:

USNESENÍ
ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.5.2020 v 17.00 hod.v malém sále Kulturního domu Březová

Členové zastupitelstva
1.Volí :
Návrhovou komisi ve složení: p.Jabornická Remetová, p.Drenková, p.Suchý 

2.Projednali :

2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 1.rozpočtové opatření v roce 2020
2.7. Účetní závěrka města za rok 2019
2.8. Rozbor hospodaření města za rok 2019
2.9. Závěrečný účet města se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019
2.10.Strategický plán rozvoje města Březová a přidružených obcí na období 2021-2026
2.11.Různé:
A) Poskytnutí individuální dotace
b) Záměr prodeje části pozemku p.č.444/261  k.ú. Březová
c) Záměr prodeje pozemku p.č.51/5 v k.ú. Kamenice
d) Záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 v k.ú. Březová
e) Záměr prodeje části pozemku p.č.33/7 v k.ú. Kamenice
f) Záměr prodeje části pozemku p.č.470/3 v k.ú. Březová
g) Odkoupení části pozemku p.č.470/4 v k.ú. Březová
h) Záměr prodeje nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
i) Delegace na valnou hromadu spol.Sokolovská vodárenská s.r.o
j) Odpuštění úroku z prodlení
k) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
l) Výzva k vymáhání nároku na náhradu škody
m) Oprava druhé části usnesení č.79/18 - námitka

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o schůzce s majiteli rodinných domů v ul.Dvouletky dne 20.5.2020

4.Přijali tato usnesení
Usnesení č.28/20
ZM schvaluje tento program 3.zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 1. rozpočtové opatření v roce 2020
8. Účetní závěrka města za rok 2019
9. Rozbor hospodaření města za rok 2019
10.Závěrečný účet města se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019
11.Strategický plán rozvoje města Březová a přidružených obcí na období 2021-2026
12.Různé

Usnesení č.29/20
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2020

Usnesení č.30/20
ZM schvaluje Účetní závěrku města Březová za rok 2019.

Usnesení č.31/20
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Březová za rok 2019.

Usnesení č.32/20
ZM schvaluje Závěrečný účet města Březová za rok 2019 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2019, a vyslovuje souhlas s hospodařením města v roce 2019 bez výhrad.

Usnesení č.33/20
ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města Březová a přidružených obcí na období 2021-2026.

Usnesení č.34/20 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 500.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2020 Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o. na opravu povrchu silnice III/00631 v k.ú. Arnoltov. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 500.000 Kč s KSÚS KV kraje p.o. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.35/20
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.444/261 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 160,--Kč/m2.               

Usnesení č.36/20
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.51/5 o výměře 2558 m2 v k.ú. Kamenice u Březové dle znaleckého posudku.

Usnesení č.37/20
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.494/6 o výměře cca 1600 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 160,--Kč/m2.

Usnesení č.38/20
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.33/7 o výměře cca 220 m2 v k.ú. Kamenice u Březová za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.39/20
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.470/3 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 160,--Kč/m2.

Usnesení č.40/20
ZM schvaluje odkoupení části pozemku p.č.470/4 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 160,--Kč/m2.

Usnesení č.41/20
ZM schvaluje záměr prodeje nebytových prostor o výměře 339,02 m2 v čp.155 ul.Smetanova za cenu 1.034.000,--Kč (dle znaleckého posudku).

Usnesení č.42/20
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 19.6.2020,            která bude jednat o těchto záležitostech:
    a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a o stavu majetku                    společnosti,
    b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2019,
    c) zpráva dozorčí rady společnosti,
    d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2019 a účetní ztrátě,
    e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
    f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se                    zvyšuje základní kapitál společnosti,
    g) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad                  společníků,
    h) rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
    i)  rozhodnutí o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na pachtovné                              z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti ve prospěch věřitele Československá                  obchodní banka, a.s. jako forma zajištění v rámci úvěru čerpaného za účelem financování odkoupení              aktiv dle Smlouvy o převodu aktiv za účelem nabytí majetku,
    j)  rozhodnutí o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného dceřinou společností              VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
    k) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO              s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a zprávy dozorčí rady za rok                2019,
    l)  rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO              s.r.o. ve věci přijetí úvěru za účelem financování koupě části závodu Vodohospodářské společnosti                Sokolov, s.r.o., jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu                    města p. Bělíčka Jaroslava a

 2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou hromadu společnosti:
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2019 a účetní ztrátě,
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
- o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
- projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků,
- o rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
- o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na pachtovné z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti za účelem zajištění splnění povinností vůči věřiteli Československá obchodní banka, a.s. vyplývajících ze smlouvy o úvěru čerpaného ve výši 32 294 930,- Kč za účelem koupě aktiv od společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
- o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného dceřinou společností VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a zprávy dozorčí rady za rok 2019,
- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci přijetí úvěru čerpaného ve výši 39 240 000,- Kč od Československé obchodní banky, a.s. za účelem koupě části závodu Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat Mgr.Bedeč Michal, člen rady města.

Usnesení č.43/20
ZM schvaluje odpuštění úroku z prodlení ve výši 46.536 Kč p.B.J.

Usnesení č.44/20
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 21.596,--Kč s p.V.G. Dlužná částka je za vyúčtování topné sezony 2019 (dluh bude splácen od 5/2020 ve 21 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč, poslední splátka bude ve výši 596,--Kč).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Usnesení č.45/20
V souvislosti s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 22.10.2018 čj. S0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298,0299,0300,0301,0302/2018/VZ-30858/2018/542/MCi a rozhodnutím Předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 3.1.2019 čj. ÚHOS-R0174/2018/VZ-00027/2018/321/OMa ve věci uložení pokuty za porušení zákona o veřejných zakázkách ve výši 200.000,-- Kč ZM konstatuje, že dle svých kompetencí byli zodpovědní:

  1. vedoucí odboru SMM a pracovník na úseku dotací v souvislosti s neuveřejněním veřejných zakázek, specifikovaných ve výše uvedených rozhodnutích ÚOHS, na profilu zadavatele
  2. Sušanka Radek, Nýřany v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek „Energetické úspory v bytovém domě Komenského 120 Březová“ a „Energetické úspory v bytovém domě Komenského 121 Březová“.  

ZM rozhodlo, že v případě bodu a) nebude náhradu škody vymáhat, jednalo se pouze o administrativní záležitost, která neměla vliv na navýšení finančních nákladů města. V případě bodu b) nebude ZM rozhodovat do doby rozhodnutí soudu k podané správní žalobě.

Usnesení č.46/20
Na základě námitky místostarosty města ke znění usnesení č.79/18 ze dne 26.11.2018 ZM schvaluje opravu – správné znění druhé části usnesení č.79/18 dle skutečného průběhu jednání takto:

ZM jmenuje předsedy a členy výborů pro volební období 2018-2022

Finanční výbor
Předsedkyně    Šafnerová Květoslava
Členové            Mgr.Bedeč Michal
                         Mgr.Halčinská Milena

Kontrolní výbor
Předseda          Boukal Lubomír
Členové            Ing.Pokluda Radomír 
                         Vytisková Dagmar
                         Kročáková Marie
                         Kašíková Marie

  

Schválili:  Miroslav Bouda, starosta města

            Jaroslav Bělíček, místostarosta města

V Březové dne 26.5.2020

Zapsala: Jana Kašparová

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 05. 2020 16:48