Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Informace o lednovém jednání ZM
30 31 1 2 3 4
5 6
Masopust Březová 2024
7 8 9 10
Valentýnský turnaj párů
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
Evropský den obětí trestných činů
23 24 25
26 27
Talk show "Nemáš pravdu drahá/ý"
28 29 1 2 3

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 4. jednání Zastupitelstva města Březová, ze dne 30. května 2022

4. jednání Zastupitelstva města Březová, ze dne 30. května 2022Vyvěšeno: 3. 6. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ 

z 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.5.2022 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

 

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p. J. Jiříček, p. J. Jabornická Remetová, p. V. Soltészová

2.Projednali:
2.1. Navržený program 4. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Účetní závěrka za rok 2021
2.7. Rozbor hospodaření města za rok 2021
2.8. Závěrečný účet města se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021
2.9. 3. rozpočtové opatření v roce 2022
2.10. Různé:
a) Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2022-2026
b) Zrušení usnesení č. 38/22 – Zástavní smlouva č. 356 22 001007.1
c) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva na pozemek p.č.442/1 v k.ú. Březová
d) Darovací smlouva na věcný dar
e) Záměr prodeje části pozemku p. č. 476/30 v k. ú. Březová u Sokolova
f) Záměr prodeje částí pozemků p. č. 201/3 a p. č. 690 v k. ú. Kamenice u Březové
g) Prodej pozemku p. č. 13/2 v k. ú. Rudolec u Březové
h) Prodej pozemku p. č. 377/5 v k. ú. Vranov u Rovné
i) Delegace na valnou hromadu spol. Sokolovská vodárenská s.r.o.
j) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů městské policie ze dne 20.12.2018
k) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie s platností od 1.1.2023 

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o kontrole investiční akce „Oprava komunikace a ploch před bytovými domy č.p. 96, 97, 124, 125, 128, 129“

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č. 39/22
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.   Zpráva o činnosti výborů
5.   Kontrola úkolů
6.   Interpelace občanů
7.   Účetní závěrka za rok 2021
8.   Rozbor hospodaření města za rok 2021
9.   Závěrečný účet města se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021
10. 3. rozpočtové opatření v roce 2022
11. Různé 

Usnesení č. 40/22
ZM schvaluje Účetní závěrku města Březová za rok 2021. 

Usnesení č. 41/22
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Březová za rok 2021. 

Usnesení č. 42/22
ZM přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová, tak aby se tyto nedostatky neopakovaly. A to ke zjištěné chybě a nedostatku:

„Zastupitelstvo města nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem zastupitelstva města před uzavřením dohody o pracovní činnosti, která byla uzavřena.“

Opatření spočívají v důsledném dodržování zákonných ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.“

Usnesení č. 43/22
ZM schvaluje Závěrečný účet města Březová za rok 2021 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2021, a vyslovuje souhlas s hospodařením města v roce 2021 bez výhrad.

Usnesení č. 44/22
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření v roce 2022.

Usnesení č. 45/22
V souladu s § 67 a 68 zák.č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů ZM stanovuje počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 na 15.

Usnesení č. 46/22
ZM ruší své usnesení č. 38/22 – Zástavní smlouva č. 356 22 001007.1.

Usnesení č. 47/22
ZM schvaluje uzavření nové kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva na pozemek p.č. 442/1 v k.ú. Březová u Sokolova mezi městem Březová (prodávající a oprávněný) a společností Bauport s.r.o., Velenovského 3251/1, Praha 10, 106 00, IČO: 290 77 516 (kupující a povinný) z důvodu změny smlouvy v bodě č. 3.2. – Způsob úhrady kupní ceny, kdy lhůta pro provedení platby kupní ceny bude v nové kupní smlouvě stanovena do 10.9.2022, kupní cena za pozemek bude sjednána ve stejné výši tj.: 7.528.910,40 Kč. Uzavření kupní smlouvy se předpokládá v období 05-06/2022. Kupující se navíc ve smlouvě zaváže do 30.6.2022 uhradit prodávajícímu část z celkové kupní ceny, a to ve výši 1.000.000 Kč.

Usnesení č. 48/22
ZM schvaluje darovací smlouvu na věcný dar prvků pro venkovní cvičení v hodnotě 100.000 Kč s firmou Bauport s.r.o., Velenovského 3251/1, Praha 10, 106 00, IČO: 290 77 516. ZM přijímá tento věcný dar, který bude následně předán do 30.6.2022.

ZM pověřuje starostu města podpisem této darovací smlouvy.

Usnesení č. 49/22
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 476/30 o výměře cca 330 m2 v k. ú. Březová u Sokolova za těchto podmínek:

- prodejem nebude dotčeno stávající veřejné osvětlení ani přilehlá zeleň (zelený pás u pozemku)

- příjezd pro jednotlivé pozemky bude zachován v dostatečné šíři tak, aby ani v budoucnu nebyli žadatelé na sobě závislí

- cena bude stanovena znaleckým posudkem, ve kterém bude zohledněna stavba zpevněné plochy

- geometrický plán bude předložen v pracovní verzi k odsouhlasení

- prodej pozemku bude uskutečněn po provedení změn vlastnictví obou žadatelů

Usnesení č. 50/22
ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 201/3 o výměře cca 23 m2 a p. č. 690 o výměře cca 83 m2 v k. ú. Kamenice u Březové za cenu 120,- Kč/m2.

Usnesení č. 51/22
ZM schvaluje manželům B. a P. K. prodej pozemku p. č. 13/2 o výměře 116 m2 v k. ú. Rudolec u Březové za cenu 120 Kč/m2 s tím, že kupní cena bude uhrazena ve splátkách (4 x 3000 Kč/měsíc + 1.920 Kč) a návrh na vklad bude předložen Katastrálnímu úřadu v Sokolově až po uhrazení celé kupní ceny.

Usnesení č. 52/22
ZM schvaluje p. I. A. prodej pozemku p. č. 377/5 o výměře 1300 m2 v k. ú. Vranov u Rovné za cenu 230 Kč/m2. K ceně za prodej pozemku bude připočtena cena 26.330 Kč za lesní porost na pozemku a dále 7.860 Kč za zpracování znaleckého posudku na ocenění lesního porostu.

Usnesení č. 53/22
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích:

 1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 28.6.2022, která bude jednat o těchto záležitostech:
 2. zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021 a o stavu majetku společnosti,
 3. zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2021,
 4. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2021,
 5. projednání a schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2021 a rozhodnutí o účetní ztrátě,
 6. projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2021,
 7. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
 8. projednání a schválení předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků,
 9. rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti určenými společníky ke zvýšení jejich vkladu,
 10. projednání a schválení dlouhodobé koncepce financování obnovy vodohospodářského majetku, schválení Plánu financování obnovy,
 11. rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2021,

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města p. Jaroslava Bělíčka a 

 1. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou hromadu společnosti:
 • o schválení roční účetní závěrky společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. k 31.12.2021 a rozhodnutí o účetní ztrátě,
 • o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2021,
 • o zvýšení základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
 • o schválení předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků, s výjimkou zákonné sistace,
 • o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti určenými společníky ke zvýšení jejich vkladu,
 • o schválení Plánu financování obnovy,
 • o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci schválení roční účetní závěrky společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. za rok 2021 a použití zisku za rok 2021.

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat p. Brandl Josef, člen Rady města.

Usnesení č. 54/22
ZM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů městské policie ze dne 20.12.2018.

ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1.

Usnesení č. 55/22
ZM souhlasí s uzavřením nové veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie s platností od 1.1.2023.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Schválili: Miroslav Bouda, starosta města

              Jaroslav Bělíček, místostarosta města

 

V Březové dne 31. 5. 2022

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 3. 06. 2022 10:44