Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
POUŤ KE KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY (20.7.2024)
Krajská soutěžní výstava mladých králíků chovatelů KK
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
2. předkolo poháru MOL cup
4

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 4. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. května 2024

4. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. května 2024Vyvěšeno: 28. 5. 2024
Sejmuto:

USNESENÍ

z 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.5.2024 v 17.00 hodin
v malém sále KD Březová

 

Členové zastupitelstva

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Mgr. Bc. Krš , p. Mgr. Hrušková, p. Boukal

 

2.Projednali:

2.1. Navržený program 4. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. Účetní závěrka za rok 2023

2.7. Rozbor hospodaření města za rok 2023

2.8. Závěrečný účet města se zprávou o výsledku přezkoumání

     hospodaření města za rok 2023

2.9. 4. rozpočtové opatření města v roce 2024

2.10. Různé:
a) Žádost o bezúplatný převod pozemku
b) Darování pozemku
c) Podání žádosti o dotaci do programu SCLLD MAS Sokolovsko Strategický plán Společné zemědělské        politiky (SPSZP) – intervence 52.77 LEADER
d) Převzetí závazku ke vkladové povinnosti ke zvýšení svého dosavadního vkladu ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.

 

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

3.3. Informace o nabídkách bankovních společností ke zřízení terminovaného vkladu města (přehled úrokových sazeb)

3.4. Podklady na valnou hromadu obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. a valnou hromadu Vodohospodářského sdružení měst a obcí dne 27.6.2024

 

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 26/24

ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM a výborů od posledního ZM
 4. Kontrola plnění úkolů
 5. Interpelace občanů
 6. Účetní závěrka za rok 2023
 7. Rozbor hospodaření města za rok 2023
 8. Závěrečný účet města se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023
 9. 4. rozpočtové opatření města v roce 2024
 10. Různé

 

Usnesení č. 27/24

ZM schvaluje Účetní závěrku města Březová za rok 2023.

 

Usnesení č. 28/24

ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Březová za rok 2023.

 

Usnesení č. 29/24

ZM schvaluje Závěrečný účet města Březová za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2023, a zároveň vyslovuje souhlas s hospodařením města v roce 2023 s výhradou v tomto znění:

„Zastupitelstvo města Březová přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová, tak aby se tyto nedostatky neopakovaly.

A to ke zjištěné chybě a nedostatku:

-    Nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

o    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nebyl zveřejněn v souladu se zákonem.

o   Nelze napravit.

-    Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.

o    Ve finančním výkazu FIN 2-12 M nebyly uvedený údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok.

o    Nelze napravit.“

 

Usnesení č. 30/24

ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření města v roce 2023.

 

Usnesení č. 31/24

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p. č. 539 v katastrálním území Kostelní Bříza (dle §7 odst.1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu).

 

Usnesení č. 32/24

ZM schvaluje darování pozemku p.č.52 o výměře 456 m2 v k.ú. Březová u Sokolova dle Darovací smlouvy č.6/DO/2024 uzavřené mezi Městem Březová (dárce) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (obdarovaný).

 

Usnesení č. 33/24

ZM schvaluje podání žádostí do programu SCLLD MAS Sokolovsko Strategický plán Společné zemědělské politiky (SPSZP) - intervence 52.77 LEADER a pověřuje starostu (případně místostarostu) k podpisu všech dokladů a dokumentů nutných pro podání žádostí.

 

Usnesení č. 34/24

ZM podle § 85 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

 1. schvaluje převzetí závazku ke vkladové povinnosti ve smyslu ust. § 224 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení svého dosavadního vkladu ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Jiřího Dimitrova 1619, PSČ 356 01, o částku 3.500.000,- Kč, a to peněžitým vkladem a jeho splacení do 1 měsíce ode dne konání valné hromady.
 2. pověřuje podpisem prohlášení města Březová o převzetí vkladové povinnosti dle bodu 1. usnesení starostu obce Jaroslava Bělíčka.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

           Miroslav Bouda, místostarosta města

 

V Březové dne 27. 5. 2024

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 28. 05. 2024 16:36