Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Informace o lednovém jednání ZM
30 31 1 2 3 4
5 6
Masopust Březová 2024
7 8 9 10
Valentýnský turnaj párů
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
Evropský den obětí trestných činů
23 24 25
26
Program 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Březová
27
Talk show "Nemáš pravdu drahá/ý"
28 29 1 2 3

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 7. jednání Rady města Březová ze dne 11. 9. 2023

7. jednání Rady města Březová ze dne 11. 9. 2023Vyvěšeno: 14. 9. 2023
Sejmuto:

USNESENÍ – ZÁPIS

ze 7. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.9.2023 od 14:00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Jaroslav Bělíček, p. Vladimír Hora, p. Josef Brandl, Miroslav Bouda, Mgr. Michal Bedeč

Omluvena: p. Květoslava Šafnerová

 1. Jmenování ověřovatelů: p. Brandl, p. Hora
 2. Kontrola úkolů: Nebyly zadány.
 3. Hlavní zprávy:
  a) Příprava 6. řádného zasedání ZM (25.9.2023)
  b) 6. rozpočtové opatření v roce 2023
  c) Plán inventur na rok 2023
 4. Různé:
  a) Finanční příspěvek - úmrtí
  b) Finanční příspěvek – narození
  c) Dodatky k nájemním smlouvám
  d) Záměr prodloužení pronájmu
  e) Žádost o úlevu z nájmu
  f) Pronájem pozemku
  g) Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
  h) Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
  i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
  j) Záměr úpravy smlouvy o výpůjčce
  k) Revokace usnesení o poskytnutí individuálního daru
  l) Individuální dary
  m) Smlouvy o poskytnutí návratných finančních výpomocí
  n) Vyřazení majetku města
  o) Vyřazení majetku zřízené PO
  p) Záměry prodejů pozemků
  q) Záměry pronájmů pozemků
  r) Přidělení městských bytů
  s) Darovací smlouva – Březovský lístek
  t) Smlouva o reklamě – Březovský lístek
  u) Darovací smlouvy – Krimifest Březová
  v) Smlouva o reklamě – Krimifest Březová
  w) Výběr dodavatele na akci „Dodávka komunálního vozidla s hákovým nosičem – Březová“
 5. Na vědomí:
  a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 4.9.2023
  b) Zápis z kontrolního výboru ze dne 4.9.2023
  c) Zápis z finančního výboru ze dne 4.9.2023
  d) Zápis z komise výstavby ze dnů 21.8.2023 a 28.8.2023
  e) Zápis z komise integrovaných obcí ze dne 21.6.2023
  f) Informace z jednání s MP Sokolov a PČR Sokolov ze dnů 17.7.2023 a 6.9.2023
  g) Zprávy o činnosti MAS Sokolovsko, o.p.s. za 6.,7. a 8. měsíc roku 2023
  h) Přehled aktuálních pohledávek města Březová 

hlasování: 4 pro, program byl schválen

RM přijala tato usnesení:
3a) Příprava 6. řádného zasedání ZM
Usnesení č. 307/23

RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Kontrola plnění úkolů
 5. Interpelace občanů
 6. rozpočtové opatření v roce 2023
 7. OZV č. 2/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 8. OZV č. 3/2023 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 9. Různé

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

3b) 6. rozpočtové opatření města v roce 2023
Usnesení č. 308/23
RM doporučuje ZM schválit 6. rozpočtové opatření města v roce 2023.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

3c) Plán inventur na rok 2023
Usnesení č. 309/23
RM schvaluje plán inventur na rok 2023 dle předloženého návrhu.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

4a) Finanční příspěvek – úmrtí
Usnesení č. 310/23
RM schvaluje panu S. M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem manželky, a to ve výši 2.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 311/23
RM schvaluje panu M. B. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky, a to ve výši 3.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 312/23
RM schvaluje paní B. V., finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky a to ve výši 2.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

4b) Finanční příspěvek – narození
Usnesení č. 313/23
RM schvaluje paní S. P. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery, a to ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 314/23
RM schvaluje paní K. V. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna a to ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 315/23
RM schvaluje paní S. T. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna a to ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno


c) Dodatky k nájemním smlouvám
Usnesení č. 316/23

RM schvaluje dodatky k nájemním smlouvám platné od 1.10.2023 do 30.9.2024:
B. F.
B. R.
G. A.
H. M.
K. P.
M. P.
P. L.
P. R.
S. V.
Š. L.
V. V.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dodatků.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 317/23
RM schvaluje dodatky k nájemním smlouvám platné od 1.10.2023 do 31.12.2023

Č. J.   
H. V.
P. J.
V. P.
V. G.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dodatků.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

d) Záměr prodloužení pronájmu
Usnesení č. 318/23
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu garáže u objektu čp. 213, p.č. 321/4 LV 1.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

e) Žádost o úlevu z nájmu
Usnesení č. 319/23
RM schvaluje úlevu na nájemném ve výši 1.500,- Kč za období červen – srpen 2023 (každý měsíc 500,- Kč) p. Ch. D. Úleva se poskytuje z důvodu rekonstrukce prostor.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

f) Pronájem pozemku
Usnesení č. 320/23
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 328 o výměře 193 m2
v katastrálním území Březová u Sokolova za cenu 10,-Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2026 p. M. Š.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

g) Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Usnesení č. 321/23
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0019809 Kamenice u Březové, SO, p.p.č. 51/5, kNN na pozemcích p.č. 737/1, 51/1 a 77/4 v k. ú. Kamenice u Březové mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, zastoupené na základě plné moci společností Václav Vaidiš – Elektromontáže s.r.o. se sídlem Sedlec 199, 360 10 Karlovy Vary, na základě plné moci Ing. Miloslavou Matiskovou (strana oprávněná).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 322/23
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0020401 Březová u Sokolova, SO, p.p.č.381/47, kNN na pozemcích p.č. 375,376,381/48 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, zastoupené na základě plné moci společností E PLUS s.r.o. se sídlem Pila 131, 360 01 Karlovy Vary, za kterou jedná Jiří Habart, jednatel E plus s.r.o. (strana oprávněná).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 323/23
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-0018940/1 Březová, SO, Lesní, p.p.č.463/20, kNN na pozemku p.č. 527 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, zastoupené na základě plné moci společností Stav-elektro s.r.o. se sídlem Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, zastoupenou p. Jaromírem Obdržálkem (strana oprávněná).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 324/23
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č.IV-12-0020181 Březová, SO, Lesní, p.p.č.377/41, kNN na pozemku p.č. 377/39 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, zastoupené na základě plné moci společností Václav Vaidiš – Elektromontáže s.r.o.  se sídlem Sedlec 199, 360 01 Karlovy Vary, zastoupenou p. Milanem Stehlíkem (strana oprávněná).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

h) Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 325/23
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IE-12-0008187 Kostelní Bříza (SO), jih reko, vNN na pozemcích p.č. 352/1,72/5,356/2,352/14,537 a 39/5 v k.ú. Kostelní Bříza mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, zastoupené na základě plné moci p. Danou Kozákovou, administrativně technickým pracovníkem společnosti Martia a.s. (strana oprávněná).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 326/23
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IV-12-0022133 Březová (SO), p.p.č.377/57, kNN na pozemku p.č. 377/1 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, zastoupené na základě plné moci společností Stav-elektro s.r.o. se sídlem Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, zastoupenou na základě plné moci Mgr. Jiřím Froňkem (strana oprávněná).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 327/23
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IV-12-0021988 Březová, SO, p.p.č.443/15, kNN na pozemku p.č.443/1 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, zastoupené na základě plné moci společností E PLUS s.r.o. se sídlem Pila 131, 360 01 Karlovy Vary (strana oprávněná).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
Usnesení č. 328/23
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 9.224,-  Kč s p. P. V. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíc březen 2023. (Splátkový kalendář od 09/2023, ve 2 měsíčních splátkách ve výši 4.216,- Kč).

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

j) Záměr úpravy smlouvy o výpůjčce
Usnesení č. 329/23
RM schvaluje záměr úpravy smlouvy o výpůjčce na výpůjčku prostor – tělocvična TJ Olympie v čp.123, na parcele KN 66 LV 1 ul. Komenského na Březové o výměře 57 m2 uzavřené s p. P. M. (za TJ Olympie). Předmětem chystané úpravy je strpění třetího subjektu ve vypůjčených prostorách.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

k) Revokace usnesení o poskytnutí individuálního daru
Usnesení č. 330/23
RM revokuje své usnesení č. 254/23 o poskytnutí finančního daru subjektu Rádio Zelená hora.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

l) Individuální dary
Usnesení č. 331/23
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč zapsanému spolku Pionýr Březová, se sídlem Komenského 123, 356 01 Březová, IČO: 68781527, jako příspěvek na spoluúčast žádosti
o dotaci. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč se spolkem Pionýr Březová
a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 332/23
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 24.000 Kč organizaci SH ČMS – SDH Březová, se sídlem Okružní 178, 356 01 Březová, IČO: 62638882, jako příspěvek na spoluúčast žádosti
o dotaci. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 24.000 Kč s organizací SH – ČMS - SDH Březová a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 333/23
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč panu
M. P., jako příspěvek na opětovné zahájení vysílání Rádia Zelená hora. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. M. P. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 334/23
RM schvaluje žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč panu M. M., jako příspěvek na přípravu a tisk publikace „Historie big beatu na Sokolovsku v 60tých letech 20.století“. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem M. M. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

m) Smlouvy o poskytnutí návratných finančních výpomocí
Usnesení č. 335/23
RM doporučuje ZM schválit návratnou finanční výpomoc ve výši 200.000 Kč zapsanému spolku Pionýr Březová, se sídlem Komenského 123, 356 01 Březová, IČO: 68781527, na předfinancování dotace na pořízení 10 stanových podsad včetně držáků na postele s rošty
a konstrukcí na plachtu, pořízení 10 pivních setů. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200.000 Kč se zapsaným spolkem Pionýr Březová
a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 336/23
RM doporučuje ZM schválit návratnou finanční výpomoc ve výši 96.000 Kč organizaci SH ČMS – SDH Březová, se sídlem Okružní 178, 356 01 Březová, IČO: 62638882, na předfinancování dotace na zakoupení nového notebooku a projektoru pro vytváření prezentací na školení a výuku mladých hasičů, dále pro nákup nůžkového stanu. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci ve výši 96.000 Kč s organizací SH – ČMS - SDH Březová
a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

n) Vyřazení majetku města
Usnesení č. 337/23

RM schvaluje vyřazení majetku města v celkové hodnotě 58.769,54 Kč dle předložených podkladů, a to takto:

02115/2700/0045109………… Stavby…………… V celkové výši    58.769,54 Kč

Celkem                                             58.769,54 Kč

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

o) Vyřazení majetku zřízených PO
Usnesení č. 338/23
RM schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Komenského 11, Březová v celkové hodnotě 11.010,00 Kč dle předložených podkladů, a to takto:

02810………………………………………… DHM …………………… V celkové výši  __11.010,00 Kč

Celkem                                               11.010,00 Kč

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

p) Záměry prodejů pozemků
Usnesení č. 339/23
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č.442/11
o výměře 224 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.

hlasování: 3 pro, 1 proti, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 340/23
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č.442/6
o výměře 276 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.

hlasování: 3 pro, 1 proti, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 341/23
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.476/1 o výměře 936 m2 v k.ú Březová u Sokolova.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 342/23
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.494/1 v k.ú. Březová u Sokolova.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 343/23
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 61/1 o výměře 165 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 344/23
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.110/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Kamenice u Březové.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 345/23
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 651/53
o výměře 191 m2 v k.ú. Kamenice u Březové.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 346/23
RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku p.č.651/74 o výměře cca 1680 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 347/23
RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje pozemku p.č. 490/4
o výměře 22 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 348/23
RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí + cenu za vzrostlé dřeviny, která bude též stanovena znaleckým posudkem a dále za těchto podmínek:

- mezi pozemky p.č.377/5 a st.p.č.127 zůstane volný pás v šíři 5-6 m pro zajištění možnosti vjezdu na zbývající část pozemku p.č.377/1

- geometrický plán bude před jeho schválením (pracovní verze) předložen k odsouhlasení

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 349/23
RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku p.č.110/3 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 350/23
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 421/47 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 351/23
RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje částí pozemku p.č. 377/1 o výměře cca 1380 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

q) Záměry pronájmů pozemků
Usnesení č. 352/23
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.377/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 353/23
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.328 o výměře 15 m2
a části pozemku p.č.421/56 o výměře 30 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.

hlasování: 3 pro, 1 se zdržel, usnesení bylo schváleno

r) Přidělení městských bytů
Usnesení č. 354/23
RM schvaluje přidělení bytu č. 17 v čp.213, ul. Bezejmenná
p. K. J.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 355/23
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 v čp.121, ul. Komenského p. Š. P.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy po složení jistoty ve výši 6.300,- Kč.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

s) Darovací smlouva – Březovský lístek 2023
Usnesení č. 356/23
RM schvaluje darovací smlouvu s firmou Bauport, a. s., se sídlem Velenovského 3251/1, 106 00 Praha 10, IČO: 29077516, na akci Březovský lístek, a to na částku 5.000 Kč.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

t) Smlouva o reklamě – Březovský lístek 2023
Usnesení č. 357/23
RM schvaluje smlouvu o reklamě s firmou Kooperativa pojišťovna, a. s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, 186 00, IČO: 47116617, na akci Březovský lístek 2023. Smluvená částka za reklamu činí 10.000 Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

u) Darovací smlouvy – Krimifest Březová 2023
Usnesení č. 358/23
RM schvaluje darovací smlouvu s firmou MONTSTAV CZ, s.r.o., se sídlem Bergmannova 537, 356 04 Dolní Rychnov, IČO: 45348821, na akci Krimifest Březová 2023, a to na částku 2.000 Kč.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 359/23
RM schvaluje darovací smlouvu s firmou LUMA Computer spol s.r.o., se sídlem Husova 865, 357 09 Habartov, IČO: 25243276, na akci Krimifest Březová 2023, a to na částku 4.000 Kč.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

v) Smlouva o reklamě – Krimifest Březová 2023
Usnesení č. 360/23
RM schvaluje smlouvu o reklamě s firmou Insia KV s.r.o., se sídlem: Jiřího z Poděbrad 441, Sokolov 35601, IČO: 25220993, na akci Krimifest Březová 2023. Smluvená částka za reklamu činí 3.000 Kč. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

w) Výběr dodavatele na akci „Dodávka komunálního vozidla s hákovým nosičem – Březová“
Usnesení č. 361/23

V souladu s doporučením komise pro otevírání elektronických nabídek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodávky „Dodávka komunálního vozidla s hákovým nosičem – Březová“, schvaluje RM jako dodavatele akce obchodní korporaci: NIPASS s. r. o., se sídlem: Zemědělská 897/5, Hradec Králové 50003, IČ: 27507564. RM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na akci „Dodávka komunálního vozidla s hákovým nosičem – Březová“, se společností NIPASS s. r. o., se sídlem: Zemědělská 897/5, Hradec Králové 50003,
IČ: 27507564, cena dodávky činí 3.926.000, - Kč bez DPH.

hlasování: 4 pro, usnesení bylo schváleno

V Březové dne 11.9.2023.

Jednání ukončeno ve 16.00 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

Ověřili: Vladimír Hora, Josef Brandl

Schválili: Jaroslav Bělíček, Miroslav Bouda

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 10. 10. 2023 10:16