Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Březová 2023
30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
Tools, Burger, Chilli Fest Březová 2023
11
12 13 14 15 16 17
RUDOLECKÝ KOTLÍK 2023
BŘEZOVSKÝ BIKE (17.6.)
18
19 20 21 22 23 24
CYKLOTURISTIKA PRO KAŽDÉHO S RODINNÝM PIVOVAREM CHODOVAR (24.6.2023)
25
DS Lupínek - POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
26 27 28 29 30 1 2

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 6. jednání Rady města Březová ze dne 13. června 2022

6. jednání Rady města Březová ze dne 13. června 2022Vyvěšeno: 15. 6. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS
z 6. řádného zasedání Rady města Březová,
které se konalo dne 13.6.2022 od 14.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Miroslav Bouda, p. Jaroslav Bělíček, p. Hana Drenková, p. Květa Šafnerová, p. Josef Brandl   

Omluven:

1. Jmenování ověřovatelů: P. Květa Šafnerová, p. Hana Drenková

2. Kontrola úkolů: Informace o aktuálním stavu uprchlíků v Březové v souvislosti s uprchlickou krizí z Ukrajiny.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 5. zasedání ZM (27.6.2022)
b) 4. rozpočtové opatření v roce 2022
c) Zápis do kroniky města za rok 2019
d) Směrnice č. 3/22 o výši poskytovaného stravného při pracovních cestách.

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.6.2022

5. Různé:
a) Individuální dotace a dary z rozpočtu města Březová 2022
b) Darovací smlouva
c) Smlouvy o reklamě
d) Pronájem nebytových prostor (restaurace v MFC)
e) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor (masna Rabbit)
f) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor (bowling centrum)
g) Změna nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou
h) Odměna řediteli ZŠ Březová
i) Prodloužení funkčního období ředitelce MŠ Komenského
j) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
l) Vyřazení majetku města
m) Zrušení usnesení 160/22 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
n) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda umístění stavby.

6. Na vědomí:
a) Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko, o.p.s. za květen 2022
b) Zápis z jednání se zástupci PČR Sokolov-venkov a MP Sokolov ze dne 1.6.2022
c) Přehled aktuálních pohledávek města k 31.5.2022
d) Zápis z jednání k provozu MHD ze dne 5.5.2022
e) Korespondence s p. M. M. ohledně doložení kolaudačního rozhodnutí pro RD na p. č. 483/13 v ulici                Slunečná, Březová 

RM přijala tato usnesení:
3a) Příprava 5. zasedání ZM
Usnesení č. 168/22

RM doporučuje ZM schválit tento program 5. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. rozpočtové opatření v roce 2022
  8. Různé

hlasováno: 5 pro        program byl schválen

3b) 4. rozpočtové opatření v roce 2022
Usnesení č. 169/22

RM doporučuje ZM schválit 4. rozpočtové opatření v roce 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3c) Zápis do kroniky města za rok 2019
Usnesení č. 170/22

RM schvaluje zápis do kroniky za rok 2019.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3d) Směrnice č. 3/22 o výši poskytovaného stravného při pracovních cestách
Usnesení č. 171/22

RM schvaluje Směrnici č. 3/2022 O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách, která nahrazuje Směrnici č.1/2012 O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách, dle zák. č. 262/2006 Sb. dle přeloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5a) Individuální dotace a dary z rozpočtu města Březová 2022
Usnesení č. 172/22

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,-- Kč p. J. S. a 3.000,-- Kč p. P. K. (celkem tedy 6.000,-- Kč) na částečnou úhradu výdajů na zajištění dopravy, ubytování a startovného na MS v závodu horských kol v Itálii. Oba jezdci jsou předními reprezentanty ČR a města Březová v oddílu Team Bike Březová, z. s.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 173/22
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 M. N. na částečnou úhradu nájmu areálu pro pořádání letního dětského letního tábora v roce 2022. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 174/22
RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 12.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 organizaci CENTRUM HÁJEK, z.ú. na úhradu provozních nákladů organizace na rok 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5b) Darovací smlouva
Usnesení č. 175/22

RM schvaluje darovací smlouvu s Farní charitou Sokolov na částku 2.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5c) Smlouvy o reklamě – Rudolecký kotlík 2022
Usnesení č. 176/22

RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Rudolecký kotlík 2022“ konaný dne 11. června 2022 (2.000,-- Kč) s organizací Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o. p. s.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 177/22
RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Rudolecký kotlík 2022“ konaný dne 11. června 2022 (5.000,-- Kč) s firmou AUTO DRÁSTA,s. r. o.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5d) Pronájem nebytových prostor (restaurace v MFC)
Usnesení č. 178/22

RM schvaluje pronájem nebytových prostor (restaurace v MFC) o výměře 262,88 m2, p.č. KN 22/1, LV 1 v čp. 250, ul. Komenského na Březové p. M. H. na dobu 5-ti let, tj. od 1.7.2022 do 30.6.2027.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5e) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor – masna Rabbit
Usnesení č. 179/22

RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 105,87 m2 v k.ú. Březová, nám. Míru č.p. 134, parcela KN 78, LV 1725, na dobu dalších 5-ti let.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5f) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor – bowlingové centrum
Usnesení č. 180/22

RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 298,40 m2 v k.ú. Březová, ul. Komenského č.p. 250, parcela KN 22/1, LV 1., na dobu jednoho roku.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5g) Změna nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou
Usnesení č. 181/22

RM schvaluje změnu nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou od 1.7.2022, a to nájemci p. Mgr. S. H.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku nájemní smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5h) Odměna řediteli Základní školy Březová
Usnesení č. 182/22

RM schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola Březová Mgr. Jiřímu Danešovi v navrhované výši.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5i) Prodloužení funkčního období ředitelce MŠ Komenského
Usnesení č. 183/22

RM bere na vědomí a souhlasí s prodloužením funkčního období ředitelce MŠ Komenského, Březová p. Jitce Hornerové na další funkční období, tj. od 1.9.2022 do 31.8.2028.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5j) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 184/22

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemcích p.č. 651/73 a 651/74 v katastrálním území Kamenice u Březové mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupené na základě plné moci společností Stav-elektro s.r.o. Chodov, kterou zastupuje na základě plné moci Mgr. Jiří Froněk.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5k) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
Usnesení č. 185/22

RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 24.050 Kč s p. N. B. Dluh je za vyúčtování TS 2021 (splátky budou od 7/2022, v 6. měsíčních splátkách ve výši 4.000 Kč, poslední splátka bude ve výši 4.050 Kč).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5l) Vyřazení majetku města
Usnesení č. 186/22

RM schvaluje vyřazení drobného majetku dle předložených žádostí, návrhů a to takto:

Účet 02810… DDHM … V celkové výši 13.190 Kč
Účet 02115… DDHM … V celkové výši 93.977,20 Kč
Celkem úbytek na majetku ve výši: 107.167,20 Kč
hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5m) Zrušení usnesení 160/22
Usnesení č. 187/22

RM ruší své usnesení č. 160/22 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda umístění stavby.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5n) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda umístění stavby
Usnesení č. 188/22
RM souhlasí s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby mezi městem Březová a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín VI-Podmokly, IČ: 24729035, týkající se nového rozvodu distribuční sítě v obci Kostelní bříza v pozemcích města, a pověřuje starostu města, nebo místostarostu města podpisem uvedené smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Jednání ukončeno ve 15.30 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

V Březové dne 15.6.2022

 

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Hana Drenková

Schválili: Miroslav Bouda, Jaroslav Bělíček

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 15. 06. 2022 9:25