Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024
3 4 5 6 7 8
Tools, Burger, Chilli Fest Březová 2024
9
DDS LUPÍNEK - Jak se Mette stala královnou
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
Divadlo KAPSA Andělská Hora - Pohádka o Budulínkovi
22
Rudolecký kotlík 2024
Tradiční cykloakce "Tour de Chodovar"
23
24
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová (24.6.2024)
25 26 27 28 29 30

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 6. jednání Rady města Březová ze dne 13. června 2022

6. jednání Rady města Březová ze dne 13. června 2022Vyvěšeno: 15. 6. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS
z 6. řádného zasedání Rady města Březová,
které se konalo dne 13.6.2022 od 14.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Miroslav Bouda, p. Jaroslav Bělíček, p. Hana Drenková, p. Květa Šafnerová, p. Josef Brandl   

Omluven:

1. Jmenování ověřovatelů: P. Květa Šafnerová, p. Hana Drenková

2. Kontrola úkolů: Informace o aktuálním stavu uprchlíků v Březové v souvislosti s uprchlickou krizí z Ukrajiny.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 5. zasedání ZM (27.6.2022)
b) 4. rozpočtové opatření v roce 2022
c) Zápis do kroniky města za rok 2019
d) Směrnice č. 3/22 o výši poskytovaného stravného při pracovních cestách.

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.6.2022

5. Různé:
a) Individuální dotace a dary z rozpočtu města Březová 2022
b) Darovací smlouva
c) Smlouvy o reklamě
d) Pronájem nebytových prostor (restaurace v MFC)
e) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor (masna Rabbit)
f) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor (bowling centrum)
g) Změna nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou
h) Odměna řediteli ZŠ Březová
i) Prodloužení funkčního období ředitelce MŠ Komenského
j) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
l) Vyřazení majetku města
m) Zrušení usnesení 160/22 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
n) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda umístění stavby.

6. Na vědomí:
a) Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko, o.p.s. za květen 2022
b) Zápis z jednání se zástupci PČR Sokolov-venkov a MP Sokolov ze dne 1.6.2022
c) Přehled aktuálních pohledávek města k 31.5.2022
d) Zápis z jednání k provozu MHD ze dne 5.5.2022
e) Korespondence s p. M. M. ohledně doložení kolaudačního rozhodnutí pro RD na p. č. 483/13 v ulici                Slunečná, Březová 

RM přijala tato usnesení:
3a) Příprava 5. zasedání ZM
Usnesení č. 168/22

RM doporučuje ZM schválit tento program 5. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. rozpočtové opatření v roce 2022
  8. Různé

hlasováno: 5 pro        program byl schválen

3b) 4. rozpočtové opatření v roce 2022
Usnesení č. 169/22

RM doporučuje ZM schválit 4. rozpočtové opatření v roce 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3c) Zápis do kroniky města za rok 2019
Usnesení č. 170/22

RM schvaluje zápis do kroniky za rok 2019.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3d) Směrnice č. 3/22 o výši poskytovaného stravného při pracovních cestách
Usnesení č. 171/22

RM schvaluje Směrnici č. 3/2022 O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách, která nahrazuje Směrnici č.1/2012 O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách, dle zák. č. 262/2006 Sb. dle přeloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5a) Individuální dotace a dary z rozpočtu města Březová 2022
Usnesení č. 172/22

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,-- Kč p. J. S. a 3.000,-- Kč p. P. K. (celkem tedy 6.000,-- Kč) na částečnou úhradu výdajů na zajištění dopravy, ubytování a startovného na MS v závodu horských kol v Itálii. Oba jezdci jsou předními reprezentanty ČR a města Březová v oddílu Team Bike Březová, z. s.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 173/22
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 M. N. na částečnou úhradu nájmu areálu pro pořádání letního dětského letního tábora v roce 2022. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 174/22
RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 12.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 organizaci CENTRUM HÁJEK, z.ú. na úhradu provozních nákladů organizace na rok 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5b) Darovací smlouva
Usnesení č. 175/22

RM schvaluje darovací smlouvu s Farní charitou Sokolov na částku 2.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5c) Smlouvy o reklamě – Rudolecký kotlík 2022
Usnesení č. 176/22

RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Rudolecký kotlík 2022“ konaný dne 11. června 2022 (2.000,-- Kč) s organizací Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o. p. s.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 177/22
RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Rudolecký kotlík 2022“ konaný dne 11. června 2022 (5.000,-- Kč) s firmou AUTO DRÁSTA,s. r. o.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5d) Pronájem nebytových prostor (restaurace v MFC)
Usnesení č. 178/22

RM schvaluje pronájem nebytových prostor (restaurace v MFC) o výměře 262,88 m2, p.č. KN 22/1, LV 1 v čp. 250, ul. Komenského na Březové p. M. H. na dobu 5-ti let, tj. od 1.7.2022 do 30.6.2027.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5e) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor – masna Rabbit
Usnesení č. 179/22

RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 105,87 m2 v k.ú. Březová, nám. Míru č.p. 134, parcela KN 78, LV 1725, na dobu dalších 5-ti let.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5f) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor – bowlingové centrum
Usnesení č. 180/22

RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 298,40 m2 v k.ú. Březová, ul. Komenského č.p. 250, parcela KN 22/1, LV 1., na dobu jednoho roku.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5g) Změna nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou
Usnesení č. 181/22

RM schvaluje změnu nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou od 1.7.2022, a to nájemci p. Mgr. S. H.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku nájemní smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5h) Odměna řediteli Základní školy Březová
Usnesení č. 182/22

RM schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola Březová Mgr. Jiřímu Danešovi v navrhované výši.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5i) Prodloužení funkčního období ředitelce MŠ Komenského
Usnesení č. 183/22

RM bere na vědomí a souhlasí s prodloužením funkčního období ředitelce MŠ Komenského, Březová p. Jitce Hornerové na další funkční období, tj. od 1.9.2022 do 31.8.2028.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5j) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 184/22

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemcích p.č. 651/73 a 651/74 v katastrálním území Kamenice u Březové mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupené na základě plné moci společností Stav-elektro s.r.o. Chodov, kterou zastupuje na základě plné moci Mgr. Jiří Froněk.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5k) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
Usnesení č. 185/22

RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 24.050 Kč s p. N. B. Dluh je za vyúčtování TS 2021 (splátky budou od 7/2022, v 6. měsíčních splátkách ve výši 4.000 Kč, poslední splátka bude ve výši 4.050 Kč).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5l) Vyřazení majetku města
Usnesení č. 186/22

RM schvaluje vyřazení drobného majetku dle předložených žádostí, návrhů a to takto:

Účet 02810… DDHM … V celkové výši 13.190 Kč
Účet 02115… DDHM … V celkové výši 93.977,20 Kč
Celkem úbytek na majetku ve výši: 107.167,20 Kč
hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5m) Zrušení usnesení 160/22
Usnesení č. 187/22

RM ruší své usnesení č. 160/22 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda umístění stavby.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5n) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda umístění stavby
Usnesení č. 188/22
RM souhlasí s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby mezi městem Březová a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín VI-Podmokly, IČ: 24729035, týkající se nového rozvodu distribuční sítě v obci Kostelní bříza v pozemcích města, a pověřuje starostu města, nebo místostarostu města podpisem uvedené smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Jednání ukončeno ve 15.30 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

V Březové dne 15.6.2022

 

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Hana Drenková

Schválili: Miroslav Bouda, Jaroslav Bělíček

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 15. 06. 2022 9:25