Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
6
Setkání harmonikářů Březová 2024
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
7
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
8 9 10 11 12 13
KAMENICKÁ PRAKIÁDA
14
15 16 17 18 19 20
Zájezd na muzikál TROJA
21
Jarní koncert v kapli Březová
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 1. jednání Rady města Březová ze dne 10. ledna 2022

1. jednání Rady města Březová ze dne 10. ledna 2022Vyvěšeno: 13. 1. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS
z 1. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 10.1.2022 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________ 

Přítomni: p. Miroslav Bouda, p. Jaroslav Bělíček, p. Josef Brandl, p. Květa Šafnerová, p. Hana Drenková

1. Jmenování ověřovatelů: p. Hana Drenková, p. Květoslava Šafnerová

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Zápisy z výborů:
        a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.1.2022

4. Zápisy z komisí:
        a) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školské ze dne 3.1.2022

5. Různé:
a) Finanční příspěvek – úmrtí
b) Finanční příspěvek – narození
c) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v Komenského 123
d) Záměr převodu smlouvy o pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání v ul. Hlavní čp. 100 a čp.        101
e) Pronájem nebytových prostor na nám. Míru 132
f) Pronájem části pozemku
g) Pronájem části pozemku
h) Vyřazení majetku města
i) Přihláška za člena Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
j) Smlouva o spolupráci – příspěvek na vstupné do bazénu
k) Seznam členů zásahové jednotky SDH na rok 2021
l) Mimořádná odměna uvolněnému členu ZM
m) Žádosti o dotace na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje
n) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

6. Na vědomí:
a) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2021
b) Korespondence s p. Bohumilem Hájkem ze dne 7.12.2021 a dále ze dne 17.12.2021
c) Prodej pozemku – komunikace s p. Jankovskou
d) Zprávy o jednání s hejtmanem Karlovarského kraje Ing. Petrem Kulhánkem ze dne 5. 1. 2022, o jednání se zástupcem obchodního ředitele A.S.A. p. Ivo Mičkem ze dne 5. 1. 2022 a o jednání se zástupcem SÚAS s p. Jiřím Pöpperlem, Ph.D. ze dne 6. 1. 2022

hlasováno: 5 pro        program byl schválen

RM přijala tato usnesení:
3a) Zápis z jednání kontrolního výboru

Usnesení č. 1/22
RM doporučuje ZM schválit plán práce kontrolního výboru na rok 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 2/22
RM doporučuje ZM schválit rámcový plán kontrol kontrolního výboru pro rok 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4a) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školské

Usnesení č. 3/22
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+2 v ul. Komenského 121 p. P. H., a to od 1. 2. 2022 na dobu tří měsíců.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy po složení jistoty.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 4/22
RM schvaluje přidělení bytu č. 11 o velikosti 1+1 v ul. Komenského 122 p. T. M., a to od 1. 2. 2022 na dobu tří měsíců.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5a) Finanční příspěvek – úmrtí

Usnesení č. 5/22
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5b) Finanční příspěvek – narození

Usnesení č. 6/22
RM schvaluje p. V. K. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna, a to ve výši 1.000,-- Kč.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5c) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v Komenského 123

Usnesení č. 7/22
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 31,20 m2 v ul. Komenského 123 (p. Makoň - sklad) na dobu 1 roku.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5d) Záměr převodu smlouvy o pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání v ul. Hlavní čp. 100 a čp.        101

Usnesení č. 8/22
RM schvaluje záměr převodu smlouvy o pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání o výměře 376,47 m2 v budově s číslem popisným 100 (bytový dům) a v budově s číslem popisným 101 (bytový dům), ulice Hlavní čp. 100 a čp. 101, město Březová, číslo LV 1 uzavřené mezi Městem Březová a p. Z. M., na podnikající právnickou osobu Potraviny Na Březové, s. r. o.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5e) Pronájem nebytových prostor na nám. Míru 132

Usnesení č. 9/22
RM schvaluje pronájem nebytových prostor (nehtové studio) na nám. Míru 132 p. J. P. na dobu 5 let, tj. od 1. 2. 2022 do 31. 7. 2027.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5f) Pronájem části pozemku

Usnesení č. 10/22
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 651/74 o výměře 1680 m2 v katastrálním území Kamenice u Březové za cenu 2,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022 p. J. J.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5g) Pronájem části pozemku

Usnesení č. 11/22
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 421/45 o výměře 99 m2 v katastrálním území Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022 p. J. G.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5h) Vyřazení majetku města

Usnesení č. 12/22
RM schvaluje vyřazení majetku města ve výši 8.977,35 Kč dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5i) Přihláška za člena Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Usnesení č. 13/22
RM schvaluje přihlášku za člena Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Mgr. Michala Bedeče, tajemníka MěÚ. RM zároveň souhlasí s roční úhradou členského příspěvku.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5j) Smlouva o spolupráci – příspěvek na vstupné do bazénu

snesení č. 14/22
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci se Sokolovskou bytovou s.r.o. Sokolov, Komenského 77 – poskytnutí občanům starším 60 let slevu ve výši 20,--Kč ze vstupného pro seniory do krytého bazénu v Sokolově v roce 2022.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5k) Seznam členů zásahové jednotky SDH na rok 2022

Usnesení č. 15/22
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky SDH Březová na rok 2022 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5l)  Mimořádná odměna uvolněnému členu ZM

Usnesení č. 16/22
RM doporučuje v souladu s § 76 odst.1, 2 zák.č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů ZM schválit mimořádnou odměnu uvolněnému členu ZM v navrhované výši za jeho mimořádné aktivity nad rámec svých povinností dle předloženého návrhu.

hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel   usnesení bylo schváleno

5m) Žádostí o dotace na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje

Usnesení č. 17/22
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotace (včetně případné spoluúčasti) na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci:

  • Podpora jednotek SDH
  • Podpora běžeckých stop 2022/2023
  • Podpora kulturních aktivit
  • Podpora a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů
  • Podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu
  • Program obnovy venkova

RM dále doporučuje ZM schválit podání případných individuálních žádostí z dotačního programu Karlovarského kraje.
RM dále doporučuje ZM schválit přijetí získaných dotací a doporučuje pověřit podpisem žádostí a dalších podkladů místostarostu města.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5n) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Usnesení č. 18/22
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0018546/VB001, „Rudolec u Březové SO, p. p. č. 1044, kNN“ na pozemku p.č.38/9 v katastrálním území Rudolec u Březové mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupené E PLUS spol. s.r.o., Pila 131, Karlovy Vary, zastoupené na základě plné moci p. Zdeňkem Svobodou.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

V 16.00 hod. začala Valná hromada společnosti Služby města Březová s.r.o.

Usnesení č. 19/22
RM v působnosti valné hromady společnosti Služby města Březová s.r.o., byla seznámena s návrhem na jmenování druhého jednatele společnosti a souhlasí se jmenováním pana Mgr. Michala Bedeče do funkce druhého jednatele společnosti.
Pověřuje jednatele společnosti pana Miroslava Boudu k zajištění zápisu změny do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.

 

Jednání ukončeno v 17.00 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

V Březové dne 11.1.2022

 

Ověřili: Hana Drenková a Květoslava Šafnerová

Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 13. 01. 2022 10:46