Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Filmové představení ke Dni matek
10 11 12
13
SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ ČEZ
14 15
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
16
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
17 18
Březovák Fest 2024
LOBEZSKÝ TYDÝT 2024
19
20 21 22 23
BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA 2024
24 25 26
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Novinky > OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

Město Březová vyhlašuje v souladu s § 7 zák.č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění

                                                         výběrové řízení na pracovní pozici
                                                tajemnice/tajemník Městského úřadu Březová
                                                                 s nástupem od 1.11.2021

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
- znalost zákona o obcích, o úřednících územních samosprávných celků, zákoníku práce a správního řádu
- uživatelská znalost práce na PC - MS Office, Outlook, Internet
- schopnost dobré komunikace, umění jednat s lidmi
- organizační a rozhodovací schopnosti
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
- výhodou je praxe ve veřejné správě a zkouška alespoň z obecné části zvláštní odborné způsobilosti
- výhodou je znalost cizího jazyka (němčina, angličtina), řidičský průkaz „B“

Požadovaná délka praxe:

Nejméně tříletá praxe:
a) jako vedoucí zaměstnanec nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Délka praxe musí podle odstavců a-c) být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

Druh práce:

- plnění úkolů stanovených zákonem o obcích (§110) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťování výkonu přenesené působnosti státní správy svěřené úřadu
- plnění úkolů uložených radou, zastupitelstvem nebo starostou, zajišťování plnění úkolů uložených jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva města a rady města
- plnění funkce statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů, který je nadřízeným všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, vymezování práv, povinností a odpovědnosti zaměstnanců úřadu a jejich formulování v pracovní náplni
- sjednávání pracovních smluv a stanovování platů všech zaměstnanců města zařazených do městského úřadu dle platných předpisů
- koordinování činnosti odborů při plnění úkolů plynoucích ze zákona, dalších právních předpisů a nařízení, plynoucí z usnesení zastupitelstva nebo rady
- koordinování vlastní činnosti s činností starosty a místostarosty
- vydávání interních předpisů
- koordinace vzniklých sporů mezi odbory úřadu při zabezpečování pracovních úkolů
- příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva města

Přihláška musí obsahovat:

- jméno, příjmení, případně titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- telefonický kontakt, e-mailová adresa
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- osvědčení Ministerstva vnitra ČR (tzv.lustrační osvědčení) a čestné prohlášení ve smyslu §2 odst.1 zák.č.451/1999 Sb. v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1.12.1971
-souhlas se zpracováním osobních údajů

Platové zařazení: 

Zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a dalších platných mzdových předpisů, platová třída odpovídající druhu práce č.12

Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců.

Lhůta pro doručení přihlášky:    30.9.2021 do 12.00 hodin

Obálku označte slovy : „Výběrové řízení – tajemnice/tajemník MěÚ“

Kontaktní osoba:  Jana Kašparová, tajemnice MěÚ, tel.352 633523,  mobil 724180788

Adresa, na kterou se přihláška odesílá:

Městský úřad Březová, nám. Míru 230, 356 01 Březová nebo osobně do podatelny MěÚ Březová (vestibul budovy).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Březové dne 25.8.2021

 

                                                                                     Miroslav Bouda
                                                                                      starosta města