Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
6
Setkání harmonikářů Březová 2024
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
7
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
8 9 10 11 12 13
KAMENICKÁ PRAKIÁDA
14
15 16 17 18 19 20
Zájezd na muzikál TROJA
21
Jarní koncert v kapli Březová
22 23 24 25 26 27 28
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 1. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. února 2023

1. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. února 2023Vyvěšeno: 28. 2. 2023
Sejmuto:

USNESENÍ
z 1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo
dne 27.2.2023 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p. Suchý, p. Drenková, p. Szolar

2.Projednali:

2.1. Navržený program 1. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. OZV 1/2023, o ochraně veřejného pořádku

2.7. 1. rozpočtové opatření v roce 2023

2.8. Různé:
a) Změny ve funkci tajemnice kontrolního výboru
b) Aktualizace směrnice č. 2/22 O rozpočtovém hospodaření
c) Dohoda o splátkovém kalendáři
d) Prodeje pozemků
e) Ceník prodejů pozemků
f) Smlouva o terminovaném vkladu s revolvingem u Raiffeisenbank
g) Individuální dotace a dary z rozpočtu města
h) Žádost o dotaci na základě výzvy „Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+“ – Fotovoltaika v budově MěÚ Březová
i) Doplnění a aktualizace dokumentu „Strategický plán rozvoje města Březová a přidružených obcí na období 2021 – 2030“ 
j) Revokace usnesení zastupitelstva č. 95/22 ze dne 19.12.2022 týkající se podání žádosti o dotaci na základě výzvy Ministerstva vnitra – rozšíření kamerového systému města

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o 8. rozpočtovém opatření v roce 2022, které přijala Rada města na svém jednání 30.12.2022
3.4. Zpráva z oblasti odpadového hospodářství města za rok 2022
3.5. Informace o jednání se starosty a představiteli firem z regionu (vč. informací o jednání se Sokolovskou Uhelnou a dále s p. Kohlem ohledně záměru větrných elektráren)
3.6. Informace o návrhu kupní smlouvy – budova Svazu chovatelů Kostelní Bříza
3.7. Informace o pronájmu nebytových prostor v budově MěÚ Březová

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.1/23
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. OZV 1/2023, o ochraně veřejného pořádku
  8. 1. rozpočtové opatření v roce 2023
  9. Různé

Usnesení č. 2/23
ZM schvaluje OZV č. 1/2023 o ochraně veřejného pořádku.

Usnesení č. 3/23
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření města v roce 2023.

Usnesení č. 4/23
ZM odvolává z funkce tajemnice kontrolního výboru p. Libuši Musilovou a jmenuje do této funkce p. Kateřinu Bubeníčkovou.

Usnesení č. 5/23
ZM schvaluje aktualizaci Směrnice č. 2/2022 O rozpočtovém hospodaření, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 6/23
ZM schvaluje Dohodu o splátkovém kalendáři dluhu na částku 28.920 Kč, s p. H. P. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s poskytováním bytu za měsíce 7-12/2022 a 1/2023 (splátky budou hrazeny od 03/2023, v 28 měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč a poslední 29. splátka bude ve výši 920 Kč).

Usnesení č. 7/23
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.476/46 o výměře 85 m2 v katastrálním území Březová u Sokolova za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 78 400 Kč + 15 536 Kč za zpracování znaleckého posudku p. P. B.

Usnesení č. 8/23
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.476/47 o výměře 78 m2 v katastrálním území Březová u Sokolova za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 71 940 Kč + 15 536 Kč za zpracování znaleckého posudku p. Z. M. a p. K. B. – každý k jedné ideální polovině.

Usnesení č. 9/23
ZM schvaluje nové základní ceny za prodej pozemků vč. postupu při schvalování prodeje pozemků dle přílohy. 

Usnesení č. 10/23
ZM schvaluje smlouvu o termínovaném vkladu s revolvingem (s fixací na 1 měsíc, úrok 6,1 % pa) u Raiffeisenbank ve výši 20 mil. Kč. Doba trvání smlouvy bude 12 měsíců, od dubna 2023.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 11/23
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2023 TJ Olympie Březová na vybavení a zajištění činnosti 8 oddílů TJ Olympie Březová, údržbu sportovišť a další náklady související s činností TJ Olympie v roce 2023.

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč s TJ Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 12/23
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 765.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2023 FK Olympie Březová na celoroční činnost klubu a jeho družstev a na účast družstva mužů A v Divizi.

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 765.000 Kč s FK Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 13/23
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci (včetně případné spoluúčasti) na základě výzvy „Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+“ na realizaci fotovoltaiky v budově MěÚ Březová. Jedná se o finanční prostředky z EU (výše dotace činí až 75%, předpokládaná cena projektu činí 3 mil. Kč).

ZM schvaluje přijetí získané dotace a pověřuje podpisem žádosti a dalších podkladů starostu města.

Usnesení č. 14/23
ZM schvaluje doplnění a aktualizaci dokumentu „Strategický plán rozvoje města Březová a přidružených obcí na období 2021 – 2030“, a to následovně:  

-    Na straně 65 - doplnění textu u projektu Veřejná prostranství - revitalizace návsi v obci Lobzy – nově i Kostelní Bříza a Arnoltov. U stejného projektu v kolonce Stručná anotace doplnění textu a turistiku

-    Na straně 67 - doplnění u projektu MŠ Březová – investice, nově MŠ I ul. Komenského, Březová a MŠ II, ul. Smetanova, Březová. U stejného projektu v kolonce Stručná anotace doplnění nového textu Investice do MŠ Komenského, vnitřní a venkovní bezbariérovost, najížděcí rampa, rekonstrukce kuchyně a skladovacích prostor, venkovní učebna, revitalizace zahrady včetně obnovy herních prvků a dalšího mobiliáře, úprava parkovacích míst. Investice do MŠ Smetanova, rekonstrukce kuchyně a skladovacích prostor, oplocení areálu, revitalizace zahrady včetně obnovy herních prvků a dalšího mobiliáře.

-    Na straně 67 - u projektu ZŠ Březová – investice, v kolonce Stručná anotace doplnění nového textu rekonstrukce oplocení, úprava zpevněných ploch, přístavba výtahu (bezbariérovost), vybudování tříd a zázemí s bezbariérovým přístupem (vestavbou, přístavbou nebo rekonstrukcí z jiných prostor), využití obnovitelných zdrojů, regulace teplot ve třídách a zázemí, propojení dvou školních budov lávkou, úprava venkovních prostor okolí školy, rekonstrukce šaten, sprch a vytvoření relaxačního zázemí (infrasauny).

-    Na straně 67 - u projektu Půdní vestavby BD Březová, v kolonce Stručná anotace doplnění nového textu, v ul. Hlavní čp. 100 – 101.

-    Doplnění nového projektu Obnovitelné zdroje pro budovy v majetku města Březová, Stručná anotace Využití FV elektráren, tepelných čerpadel a dalších možností pro získání energie z obnovitelných zdrojů na budovách a pozemcích v majetku města Březová.

-    Doplnění nového projektu Rekonstrukce budovy MěÚ Březová, Stručná anotace Postupná rekonstrukce prostor v budově MěÚ Březová (půda, sklepní prostory a bývalá kotelna) s možností využití jako relaxační místo, kanceláře, archivy, provozovny, bytové jednotky a podobně.

-    Doplnění nového projektu – Budování vnitřní konektivity ZŠ a zabezpečení připojení k internetu

Usnesení č. 15/23
ZM revokuje usnesení zastupitelstva č. 95/22 ze dne 19. 12. 2022 týkající se podání žádosti o dotaci na základě výzvy Ministerstva vnitra – rozšíření kamerového systému města.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

           Miroslav Bouda, místostarosta města

 

V Březové dne 27. 2. 2023

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 16. 03. 2023 14:04