Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Pozvánka na 1. řádné zasedání ZM Březová
28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ (Březen)
18
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ (Březen)
19
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ (Březen)
20 21
Talk-show Josefa Dvořáka
22 23 24 25
Setkání harmonikářů Březová 2023
26
27
Pozvánka na 2. řádné zasedání ZM Březová
28 29 30 31 1 2

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 9. jednání Zastupitelstva města Březová, ze dne 20.12.2021

9. jednání Zastupitelstva města Březová, ze dne 20.12.2021Vyvěšeno: 23. 12. 2021
Sejmuto:

USNESENÍ
z 9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 20.12.2021 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

Členové zastupitelstva

1.Volí :

Návrhovou komisi ve složení: p.Valachová,Bc.Nikodém,p.Drenková 

2.Projednali :
2.1. Navržený program 9. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 5.rozpočtové opatření v roce 2021
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2022
2.8. Různé:
a) Prodej nebytových prostor v ul.Smetanova čp.155
b) Termíny zasedání ZM na rok 2022
c) Územní plán města Březová
d) Plán práce finančního výboru na rok 2022.
e) Záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 v k.ú.Vranov
f) Nová kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva na pozemek p.č.442/1 v k.ú. Březová
g) Prodloužení navýšení záloh o další 3 měsíce tj. i v 1. čtvrtletí roku 2022 na provoz MHD
h) Odvolání a jmenování člena finančního výboru
i) Odvolání a jmenování člena Rady města
j) Dohoda o pracovní činnosti – zastupitel města 

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace k e-mailové korespondenci s p.Hájkem

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.91/21
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 5. rozpočtové opatření v roce 2021
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2022
9. Různé

Usnesení č.92/21
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2021.                  

Usnesení č.93/21
ZM schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2022:

  1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích se povolují podle upraveného rozpočtu roku 2021
  2. Splátky úvěrů budou prováděny dle podmínek úvěrových smluv
  3. Povoluje se dále čerpání investičních výdajů a provozních prostředků v položkách, které nebyly součástí rozpočtu 2021 dle tabulkové přílohy.

Usnesení č.94/21
ZM schvaluje prodej nebytových prostor o výměře 159,53 m2 v ul. Smetanova, budova č. p. 155 (bývalé baby centrum), číslo LV 1768 katastrální území Březová u Sokolova, za cenu 1.814.000,- Kč paní M.L.Ť.ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.95/21
ZM schvaluje prodej nebytových prostor o výměře 24,14m2 v ul.Smetanova, budova č. p. 155 (místnost v přízemí), číslo LV 1768 katastrální území Březová u Sokolova, za cenu 150.000,- Kč společnosti BAUPORT. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.96/21
ZM schvaluje prodej nebytových prostor o výměře 16,55 m2 v ul.Smetanova, budova č. p. 155 (WC v 1. patře), číslo LV 1768 katastrální území Březová u Sokolova, za cenu 8.199,- Kč panu Z.J. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.97/21
ZM schvaluje prodej nebytových prostor o výměře 106,37 m2 v ul.Smetanova, budova č. p. 155 (kanceláře a šatna v přízemí – vchod z boční strany)), číslo LV 1768 katastrální území Březová u Sokolova, za cenu 1.610.000,- Kč společnosti BAUPORT. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.98/21
ZM schvaluje p/21 - rodej nebytových prostor o výměře 55,51 m2 v ul.Smetanova, budova č. p. 155 (garáž a sklad v suterénu), číslo LV 1768 katastrální území Březová u Sokolova, za cenu 410.000,- Kč společnosti BAUPORT. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.99/21
ZM schvaluje prodej nebytových prostor o výměře 177,14 m2 v ul.Smetanova, budova č. p. 155 (bývalá kotelna), číslo LV 1768 katastrální území Březová u Sokolova, za cenu 60.000,- Kč společnosti BAUPORT. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č.100/21
ZM schvaluje termíny zasedání ZM na rok 2022.

Usnesení č.101/21
ZM příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona po ověření, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1, 2, 3, 4 a 5, se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace č. 1 a se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Karlovarského kraje, Územní plán Březová formou opatření obecné povahy.

Usnesení č.102/21
ZM schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2022.

Usnesení č.103/21
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře cca 1300 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 230,-- Kč/m2 + vzrostlé dřeviny za cenu dle znaleckého posudku za těchto podmínek:

  • kupní cenu doporučuje ve výši 230,--Kč/m2 (stanovené ceny ZM) s dalším navýšením ceny o vzrostlé dřeviny, která bude stanovena znaleckým posudkem
  • lesní cesta na pozemku p.č.1753/1 bude zachována v šíři minimálně 6 m
  • mezi soukromými pozemku p.č.377/3, st.p.č.127 včetně zahrady a požadovaným pozemkem zůstane volný pás v šiři 5-6 m pro zajištění možnosti vjezdu na zbývající část pozemku p.č.377/1
  • rozpracovaný návrh geometrického plánu bude před jeho schválením (Katastrální úřad) předložen Městu Březová k odsouhlasení

Usnesení č.104/21
ZM schvaluje uzavření nové kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva na pozemek p.č.442/1 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová (prodávající a oprávněný) a společností Bauport s.r.o. Praha 10, Velenovského 3251/1 (kupující a povinný) z důvodu změny v bodě č.3.2. Způsob úhrady kupní ceny, kdy lhůta pro provedení platby bude stanovena do 30.4.2022 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem tj. Geometrický plán ve výši 16.335,--Kč  a znalecký posudek ve výši 30.845,--Kč do 31.12.2021. Pokud nebude úhrada provedena do 31.12.2021 Město Březová odstupuje od kupní smlouvy na předmětný pozemek.

Usnesení č.105/21
ZM schvaluje prodloužení navýšení záloh o další 3 měsíce tj. i v 1. čtvrtletí roku 2022 na provoz MHD společnosti LIGNETA autobusy, s.r.o. (z původních 149.820,-- Kč na 231.540,--Kč - měsíčně).

Usnesení č.106/21
ZM dle § 84 odst.2 písm.l) zák.č.128/2000 Sb., o obcích odvolává Mgr.Michala Bedeče z funkce člena finančního výboru k 31.12.2021 a jmenuje do této funkce Ing.Mgr.Jiřího Krše bytem gen.Svobody 313, Březová s účinností od 1.1.2022.

Usnesení č.107/21
ZM dle § 84 odst.2 písm.m) zák.č.128/2000 Sb., o obcích odvolává Mgr.Michala Bedeče z funkce člena Rady města k 31.12.2021 a jmenuje členkou Rady města p.Hanu Drenkovou bytem Březová část Rudolec 90 s účinností od 1.1.2022.

Usnesení č.108/21
ZM dle § 84 odst.2 písm.p)zák.č.128/2000 Sb., o obcích vyslovuje souhlas s Dohodou o pracovní činnosti uzavřenou mezi Městem Březová a Mgr. Bedečem Michalem. Předmětem dohody je zpracování Březovského zpravodaje v roce 2021. 

5. ZM ukládá:

Úkol č.1/21
ZM ukládá starostovi města zadat právní posouzení k odstoupení Města Březová od smlouvy na provoz MHD se společností LIGNETA autobusy s.r.o.

                           Termín: 28.2.2022      

Schválili: Miroslav Bouda, starosta města

           Jaroslav Bělíček, místostarosta města

V Březové dne 22.12.2021

Zapsala: Jana Kašparová

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 31. 03. 2022 9:43