Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Pozvánka na posezení s kapelou WOHLUCHLO
Setkání harmonikářů Březová 2020 - NOVÝ TERMÍN
13
14 15 16 17 18 19
MČR V BIKETRIALU 2020
20
21
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová
22 23 24 25
Film "Bábovky" - promítání s besedou
26 27
28 29
Mezinárodní den seniorů - Petr Nárožný a jeho kamarádi
30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 2. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. 4. 2020

2. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. 4. 2020Vyvěšeno: 29. 4. 2020
Sejmuto:

     USNESENÍ 

z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.4.2020 v 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu Březová

 

Členové zastupitelstva
1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Valachová, p.Boukal, Bc.Nikodém

2.Projednali:
2.1. Navržený program 2. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozpočet města na rok 2020
2.7. Pravidla rozpočtového procesu v roce 2020
2.8. Různé:
a) Prodej vozidla GAZELLE 33027
b) Záměr prodeje části pozemku p.č.442/1 v k.ú. Březová
c) Smlouva o vzájemné spolupráci s firmou Windlob s.r.o.
d) Plán práce finančního výboru na rok 2020
e) Zařazení území města Březová do území působnosti MAS Sokolovsko o.p.s. na programové období              2021-2027
f) Poskytnutí individuální dotace – FK Olympie
g) Poskytnutí individuální dotace – TJ Olympie
h) Poskytnutí individuální dotace – Pionýr z.s.
i) Poskytnutí finančního daru

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Plnění úkolu č.1/19- zpracovat nový Plán rozvoje města Březová a přidružených obcí
       na období 2021–2026. Plán rozvoje bude projednán na květnovém jednání ZM
3.4. Přijatá opatření v době nouzového stavu

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.16/20
ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočet města na rok 2020
8. Pravidla rozpočtového procesu v roce 2020
9. Různé

Usnesení č.17/20
ZM schvaluje rozpočet města Březová na rok 2020 dle předloženého návrhu: Příjmy rozpočtu města 94.968,200 tis. Kč, výdaje rozpočtu města 124.268,200 tis. Kč (v tom běžné výdaje 89.778,200 tis. Kč a investiční–kapitálové výdaje 34.490,000 tis. Kč). Tvorba sociálního fondu – příjem z rozpočtu města 497,400 tis. Kč, čerpání sociálního fondu–výdaje fondu 497,400 tis. Kč. Příjmy vč. Sociálního fondu (před konsolidací) celkem 95.465,600 tis. Kč. Výdaje vč. Sociálního fondu celkem 124.765,600 tis. Kč. Rozpočet se schvaluje schodkový (- 29.300,000 tis. Kč) s těmito financujícími položkami: Použití prostředků hospodaření minulých let:(+) 41.300,000 tis. Kč, splátky úvěrů: (-) 12.000,000 tis. Kč. Závazné výdajové ukazatele rozpočtu města pro rok 2020 se stanovují dle tabulkové části „Výdaje“ a „Investiční rozpočet“.

Usnesení č.18/20
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2020 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č.19/20
ZM schvaluje prodej vozidla GAZELLE 33027, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku 154.000,-- Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup vozidla GAZELLE 33027“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna do 15.5.2020 do 12.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne ZM na svém nejbližším zasedání. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

Usnesení č.20/20
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.442/1 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře cca 11500 m2 dle znaleckého posudku.

Usnesení č.21/20
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci s firmou Windlob s.r.o. Předmětem smlouvy je vytvoření podmínek pro zajištění výstavby větrných elektráren umístěných v k.ú. Březová u Sokolova (výstavba bude realizována investorem).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.22/20
ZM schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2020.

Usnesení č.23/20
ZM schvaluje zařazení území města Březová do území působnosti MAS Sokolovsko o.p.s. na programové období 2021-2027.

Usnesení č.24/20
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 725.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2020 FK Olympie Březová na celoroční činnost klubu a jeho družstev, na účast družstva mužů A v Divizi, na vybavení a na údržbu hřiště a fotbalového areálu. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s FK Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.25/20
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 283.750 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2020 TJ Olympie Březová na vybavení a činnost oddílů TJ Olympie Březová, údržbu sportovišť a další náklady související s činností TJ Olympie v roce 2020. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s TJ Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.26/20
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2020 Pionýru, z.s. – PS Březová na úhradu energií, zajištění akcí pro děti, údržbu PTZ Bystřina a činnost v roce 2020. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Pionýrem, z.s. – PS Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.27/20
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 27.170,-- Kč (10,--Kč za každého trvale hlášeného občana Březové a integrace)spolku Adámkova cesta z.s. IČO 08254249 se sídlem Sokolov, Jednoty 1430 na terapii a další výdaje s ní spojené pro Adámka Chramostu, který trpí vzácným onemocněním SMA (Spinální Muskulární Atrofie).
ZM pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

 

V Březové dne 28.4.2020

Schválili:                 

           

    ____________________               __________________
     Jaroslav Bělíček                           Miroslav Bouda
místostarosta města                         starosta města

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 29. 04. 2020 13:20