Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Filmové představení ke Dni matek
10 11 12
13
SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ ČEZ
14 15
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
16
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
17 18
Březovák Fest 2024
LOBEZSKÝ TYDÝT 2024
19
20 21 22 23
BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA 2024
24 25 26
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 4. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 29. května 2023

4. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 29. května 2023Vyvěšeno: 30. 5. 2023
Sejmuto:

      USNESENÍ

z 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.5.2023 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

 

Členové zastupitelstva

1.Volí: 

Návrhovou komisi ve složení: p. Suchý, p. Valachová, p. Bc. Nikodem

2.Projednali:
1. Navržený program 4. ZM
2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3. Zprávu o činnosti výborů
4. Kontrolu úkolů
5. Interpelaci občanů
6. 4. rozpočtové opatření v roce 2023
7. Účetní závěrka za rok 2022
8. Rozbor hospodaření města za rok 2022
9. Závěrečný účet města se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022
10. Různé:
a) Individuální dotace z rozpočtu města
b) Vzdání se přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
c) Žádost o dotaci z MMR na opravu MK ul. Odborářská, Březová
d) Žádost o grant od MAS Sokolovsko, o. p. s.

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o chystané valné hromadě společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č. 37/23
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Kontrola plnění úkolů
5. Interpelace občanů
6. rozpočtové opatření v roce 2023
7. Účetní závěrka za rok 2022
8. Rozbor hospodaření města za rok 2022
9. Závěrečný účet města se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022
10. Různé

Usnesení č. 38/23
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření města v roce 2023.

Usnesení č. 39/23
ZM schvaluje Účetní závěrku města Březová za rok 2022.

Usnesení č. 40/23
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Březová za rok 2022.

Usnesení č. 41/23
ZM přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová, tak aby se tyto nedostatky neopakovaly.

A to ke zjištěným chybám a nedostatkům:

-    „V případě souběhu výkonu více funkcí u neuvolněného člena zastupitelstva obce byla odměna poskytnuta v nesprávné výši nebo nebyla poskytnuta.“

o    Opatření spočívají v důsledném dodržování zákonných ustanovení § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

o    Město Březová na jednání zastupitelstva dne 27.3.2023 usn. č. 18/23 stanovila výše odměn v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.

o    Odměny poskytnuté za měsíc listopad a prosinec 2022 v nesprávné výši budou městu po dohodě se členy zastupitelstva města vráceny.

-    „Listina osvědčující právní jednání nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního jednání ve smyslu zákona.“

o    Opatření spočívají v důsledném dodržování zákonných ustanovení §41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

o    V následujících smlouvách jsou již právní doložky obsaženy.

Termín pro zaslání zprávy o plnění přijatých opatření je stanoven do 30. května 2024.

Usnesení č. 42/23
ZM schvaluje Závěrečný účet města Březová za rok 2022 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2022, a vyslovuje souhlas s hospodařením města v roce 2022 s výhradou.

Usnesení č. 43/23
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje jako spoluúčast na opravě povrchu silnice III. Třídy Rudolec.

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč s příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 44/23
ZM podle § 85 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje vzdání se přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, o kterém bude rozhodovat valná hromada společnosti dne 29.6.2023, ve smyslu ust. § 221 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

ZM zároveň pověřuje podpisem prohlášení města Březová o vzdání se přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu dle výše uvedeného bodu usnesení starostu města Jaroslava Bělíčka.

Usnesení č. 45/23
ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu MMR, DT A: Podpora obnovy místních komunikací na realizaci projektu „Březová – ul. Odborářská, rekonstrukce komunikace“.

ZM dále souhlasí s financováním projektu i s přijetím případné dotace a pověřuje starostu města podpisem žádosti o dotaci
a všech příslušných podkladů žádosti.

Usnesení č. 46/23
ZM souhlasí s podáním žádosti o grant na organizaci kulturně společenské akce "Rudolecký kotlík 2023“ na základě vyhlášení Grantového programu MAS Sokolovsko o.p.s., v rámci Malého Leaderu Sokolovsko 2023. Předpoklad celkových výdajů akce je cca 105 000,- Kč. Maximální výše grantu činí 30 000,- Kč.

ZM souhlasí s podáním žádosti o grant, s financováním akce "Rudolecký kotlík 2023“ i s případným přijetím grantu a pověřuje starostu města podpisem žádosti a všech příslušných podkladů žádosti.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

           Miroslav Bouda, místostarosta města

V Březové dne 29. 5. 2023

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 30. 05. 2023 13:22