Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
Divadelní představení "Káča a peklo"
1. Adventní neděle na kamenické kapli 2023
4 5
Mikulášská nadílka 2023
6
VÁNOČNÍ KONCERT 2023
7 8
VÁNOČNÍ STROMEK NADĚJE
9 10
Adventní koncert v kapli Březová
11 12 13 14 15 16
Vánoční trhy v Bamberku
17
18 19 20 21 22 23 24
ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ S BŘEZOVSKÝMI OBČANY (24.12.2023)
25 26 27 28 29 30 31

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 4. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 29. května 2023

4. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 29. května 2023Vyvěšeno: 30. 5. 2023
Sejmuto:

      USNESENÍ

z 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.5.2023 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

 

Členové zastupitelstva

1.Volí: 

Návrhovou komisi ve složení: p. Suchý, p. Valachová, p. Bc. Nikodem

2.Projednali:
1. Navržený program 4. ZM
2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3. Zprávu o činnosti výborů
4. Kontrolu úkolů
5. Interpelaci občanů
6. 4. rozpočtové opatření v roce 2023
7. Účetní závěrka za rok 2022
8. Rozbor hospodaření města za rok 2022
9. Závěrečný účet města se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022
10. Různé:
a) Individuální dotace z rozpočtu města
b) Vzdání se přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
c) Žádost o dotaci z MMR na opravu MK ul. Odborářská, Březová
d) Žádost o grant od MAS Sokolovsko, o. p. s.

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o chystané valné hromadě společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č. 37/23
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Kontrola plnění úkolů
5. Interpelace občanů
6. rozpočtové opatření v roce 2023
7. Účetní závěrka za rok 2022
8. Rozbor hospodaření města za rok 2022
9. Závěrečný účet města se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022
10. Různé

Usnesení č. 38/23
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření města v roce 2023.

Usnesení č. 39/23
ZM schvaluje Účetní závěrku města Březová za rok 2022.

Usnesení č. 40/23
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Březová za rok 2022.

Usnesení č. 41/23
ZM přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová, tak aby se tyto nedostatky neopakovaly.

A to ke zjištěným chybám a nedostatkům:

-    „V případě souběhu výkonu více funkcí u neuvolněného člena zastupitelstva obce byla odměna poskytnuta v nesprávné výši nebo nebyla poskytnuta.“

o    Opatření spočívají v důsledném dodržování zákonných ustanovení § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

o    Město Březová na jednání zastupitelstva dne 27.3.2023 usn. č. 18/23 stanovila výše odměn v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.

o    Odměny poskytnuté za měsíc listopad a prosinec 2022 v nesprávné výši budou městu po dohodě se členy zastupitelstva města vráceny.

-    „Listina osvědčující právní jednání nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního jednání ve smyslu zákona.“

o    Opatření spočívají v důsledném dodržování zákonných ustanovení §41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

o    V následujících smlouvách jsou již právní doložky obsaženy.

Termín pro zaslání zprávy o plnění přijatých opatření je stanoven do 30. května 2024.

Usnesení č. 42/23
ZM schvaluje Závěrečný účet města Březová za rok 2022 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2022, a vyslovuje souhlas s hospodařením města v roce 2022 s výhradou.

Usnesení č. 43/23
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje jako spoluúčast na opravě povrchu silnice III. Třídy Rudolec.

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč s příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 44/23
ZM podle § 85 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje vzdání se přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, o kterém bude rozhodovat valná hromada společnosti dne 29.6.2023, ve smyslu ust. § 221 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

ZM zároveň pověřuje podpisem prohlášení města Březová o vzdání se přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu dle výše uvedeného bodu usnesení starostu města Jaroslava Bělíčka.

Usnesení č. 45/23
ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu MMR, DT A: Podpora obnovy místních komunikací na realizaci projektu „Březová – ul. Odborářská, rekonstrukce komunikace“.

ZM dále souhlasí s financováním projektu i s přijetím případné dotace a pověřuje starostu města podpisem žádosti o dotaci
a všech příslušných podkladů žádosti.

Usnesení č. 46/23
ZM souhlasí s podáním žádosti o grant na organizaci kulturně společenské akce "Rudolecký kotlík 2023“ na základě vyhlášení Grantového programu MAS Sokolovsko o.p.s., v rámci Malého Leaderu Sokolovsko 2023. Předpoklad celkových výdajů akce je cca 105 000,- Kč. Maximální výše grantu činí 30 000,- Kč.

ZM souhlasí s podáním žádosti o grant, s financováním akce "Rudolecký kotlík 2023“ i s případným přijetím grantu a pověřuje starostu města podpisem žádosti a všech příslušných podkladů žádosti.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

           Miroslav Bouda, místostarosta města

V Březové dne 29. 5. 2023

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 30. 05. 2023 13:22