Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
Pozvánka na 7. jednání Zastupitelstva města Březová (30.10.2023)
31
Halloween pro děti
1 2
PAMÁTKA ZESNULÝCH 2023
3 4 5
6 7
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2023
8
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2023
9
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2023
10
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2023
11
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2023
12
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2023
13 14 15
Veletrh pracovních příležitostí v Sokolově
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
BŘEZOVSKÝ LÍSTEK 2023
26
27
Program 8. zasedání Zastupitelstva města Březová (27. 11. 2023)
28 29 30 1 2 3
Divadelní představení "Káča a peklo"
1. Adventní neděle na kamenické kapli 2023

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 7. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 19. prosince 2022

7. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 19. prosince 2022Vyvěšeno: 21. 12. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ
z 7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 19.12.2022 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová
______________________________________________________________________________________

Členové zastupitelstva

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: p. Boukal, p. Szolar, p. Valachová

2.Projednali:

2.1. Navržený program 7. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. Rozpočet města na rok 2023

2.7. Pravidla rozpočtového procesu v roce 2023

2.8. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025

2.9. Termíny zasedání ZM na rok 2023

2.10. 7. rozpočtové opatření v roce 2022

2.11. Různé:
a) Odměny aktivním občanům, členům organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
b) Vyplácení prostředků sociálního fondu starostovi města
c) Prodeje pozemků
d) Plán práce kontrolního výboru na rok 2023
e) Plán práce finančního výboru na rok 2023
f) Pověření rady města k provedení rozpočtových opatření v mezidobí po 19.12.2022 do 31.12.2022
g) Žádost o dotaci na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje – projekt obnovy a využití kulturních památek
h) Žádost o dotaci na základě výzvy Ministerstva vnitra – rozšíření kamerového systému města

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

3.3. Informace o průběhu Valných hromad Sokolovské Vodárenské a Vodohospodářského sdružení obcí a měst konaných ve čtvrtek 15.12.

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.81/22

ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Rozpočet města na rok 2023
 8. Pravidla rozpočtového procesu v roce 2023
 9. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
 10. Termíny zasedání ZM na rok 2023
 11. 7. rozpočtové opatření v roce 2022
 12. Různé

Usnesení č. 82/22

ZM schvaluje rozpočet města na rok 2023 dle předloženého návrhu.

Příjmy rozpočtu města 98 859,00 tis. Kč, výdaje rozpočtu města 130 229,220 tis. Kč (v tom běžné výdaje na provoz 95 584,220 tis. Kč, běžné výdaje na mimořádné opravy 6 660 tis. Kč a investiční - kapitálové výdaje 28 515,00 tis. Kč). Tvorba sociálního fondu – příjem z rozpočtu města 530,00 tis. Kč, čerpání sociálního fondu - výdaje fondu 530,00 tis. Kč. Příjmy vč. sociálního fondu (před konsolidací) celkem 99 919 tis. Kč. Výdaje vč. sociálního fondu celkem 131 289,22 tis. Kč. Rozpočet se schvaluje schodkový (-31 370,22 tis. Kč) s těmito financujícími položkami: Použití prostředků hospodaření minulých let (+ 31 370,22 tis. Kč). Závazné výdajové ukazatele rozpočtu města pro rok 2023 se stanovují dle tabulkové části „Výdaje“ a „Investiční rozpočet“.

Usnesení č. 83/22

ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2023 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 84/22

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 85/22

ZM schvaluje termíny zasedání ZM na rok 2023 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 86/22

ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2022.             

 

Z bloku „Různé“:

Usnesení č. 87/22

ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, spol. organizacím atd. v celkové výši do 60.000,-- Kč.

ZM pověřuje lednovou RM rozdělením této částky.

Usnesení č. 88/22

ZM schvaluje vyplácení prostředků sociálního fondu starostovi města, a to dle Zásad pro poskytování prostředků ze sociálního fondu, které tvoří přílohu ke Kolektivní smlouvě platné od 1.1.2023 do 31.12.2026. 

Usnesení č. 89/22

ZM schvaluje budoucí prodej pozemku p.č.408/2 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Březová pro budoucí výstavbu trafostanice, nutnou k vybudování a funkčnosti rozvodů el. energie pro lokalitu 22 RD v lokalitě p.p.č. 408/2 v k.ú. Březová „Štambach“ společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené Ing. Vladimírem Kohoutem. Cena za m2 bude stanovena při budoucím prodeji znaleckým posudkem.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Usnesení č. 90/22

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 201/6 o výměře 24 m2 a p.č.690/2 o výměře 79 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 120,-Kč/m2 p. H. J. L. 

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.

Usnesení č. 91/22

ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2023.

Usnesení č. 92/22

ZM schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2023.

Usnesení č. 93/22

ZM pověřuje radu města k provedení rozpočtových změn rozpočtu města Březová na rok 2022 v příjmech třídy 4 v příjmové části rozpočtu a mezi oddíly paragrafů ve výdajové části rozpočtu, vzniknou-li k tomu důvody v období od 20.12.2022 do 31.12.2022 a na prvním jednání v roce 2023 bude rada města informovat zastupitelstvo o provedených změnách.

Usnesení č. 94/22

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci (včetně finanční spoluúčasti města ve výši 20% z poskytnuté dotace) na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Program na přípravu projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v památkově chráněných územích“ v roce 2023.

ZM dále schvaluje přijetí získané dotace a pověřuje podpisem žádosti a dalších podkladů starostu města.

Usnesení č. 95/22

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci (včetně finanční spoluúčasti města ve výši 10% z poskytnuté dotace) na základě výzvy Ministerstva vnitra v rámci dotačního programu „Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023“ na rozšíření stávajícího kamerového systému města.

ZM dále schvaluje přijetí získané dotace a pověřuje podpisem žádosti a dalších podkladů starostu města.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

           Miroslav Bouda, místostarosta města

 

V Březové dne 19. 12. 2022

 

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 23. 12. 2022 16:39