Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Informace o lednovém jednání ZM
30 31 1 2 3 4
5 6
Masopust Březová 2024
7 8 9 10
Valentýnský turnaj párů
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
Evropský den obětí trestných činů
23 24 25
26
Program 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Březová
27
Talk show "Nemáš pravdu drahá/ý"
28 29 1 2 3

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 1. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 28. února 2022

1. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 28. února 2022Vyvěšeno: 3. 3. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ
z 1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 28.2.2022 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

 

Členové zastupitelstva

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: p. Jiříček, p. Remetová Jabornická, p. Hrušková

2.Projednali:
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Slib nového člena ZM
2.3. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.4. Zprávu o činnosti výborů
2.5. Kontrolu úkolů
2.6. Interpelaci občanů
2.7. Rozpočet města na rok 2022
2.8. Pravidla rozpočtového procesu v roce 2022
2.9. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
2.10.Mimořádná odměna uvolněnému členu ZM
2.11.Různé:
a) Směrnice č. 01/2022 O finančním hospodaření a provádění finanční kontroly dle zák. č. 320/01 Sb.
O finanční kontrole
b) Směrnice č. 2/2022 O rozpočtovém hospodaření
c) Prodej pozemku p.č. 110/23 v k.ú. Kamenice
d) Prodej pozemku p.č. 444/343 v k.ú. Březová
e) Vyřazení majetku města - ÚP
f) Vyřazení majetku města – zmařené investice
g) Vyřazení nedobytných, nevymahatelných a zaniklých pohledávek
h) Schválení nové kupní smlouvy na prodej nebytových prostor v ul. Smetanova 155 (bývalé baby centrum) na základě žádosti
i) Pomoc města spojená s aktuální válkou na Ukrajině

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Inspekční zprávu ČŠI v ZŠ
3.4. Informace ke korespondencím s p. B. Hájkem a s p. R. Hájkem 

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 1/22
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. Rozpočet města na rok 2022
  8. Pravidla rozpočtového procesu v roce 2022
  9. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
10. Mimořádná odměna uvolněnému členu ZM
11. Různé 

Usnesení č. 2/22
V souladu se zák.č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, § 55, odst. 2, písm. b) ZM vyslovuje zánik mandátu Mgr. Michalu Bedečovi, bytem Březová, Slunečná 368 z funkce člena ZM Březová (náhradník p. Královec Jiří, bytem Kamenice 71 dle § 56, odst. 1 výše uvedeného zákona složil slib do rukou starosty města).

Usnesení č. 3/22
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2022 dle předloženého návrhu:
Příjmy rozpočtu města 100 842,10 tis. Kč, výdaje rozpočtu města 149 767,498 tis. Kč (v tom běžné výdaje 88 417,498 tis. Kč a investiční - kapitálové výdaje 61 350,00 tis. Kč). Tvorba sociálního fondu – příjem z rozpočtu města 400,00 tis. Kč, čerpání sociálního fondu - výdaje fondu 400,00 tis. Kč. Příjmy vč. sociálního fondu (před konsolidací) celkem 101 242,10 tis. Kč. Výdaje vč. sociálního fondu celkem 150 167,49820 tis. Kč. Rozpočet se schvaluje schodkový (-48 925,398 tis. Kč) s těmito financujícími položkami: Použití prostředků hospodaření minulých let: (+) 48 925,398 tis. Kč. Závazné výdajové ukazatele rozpočtu města pro rok 2022 se stanovují dle tabulkové části „Výdaje“ a „Investiční rozpočet“.

Usnesení č. 4/22
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 5/22
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 6/22
V souladu s § 76 odst. 1, 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů ZM schvaluje odměnu uvolněnému členu ZM v navrhované výši dle předloženého návrhu za jeho mimořádné aktivity nad rámec svých povinností v rámci:

-    organizace kulturně společenských aktivit (setkání Pausa, Setkání Březových atd.), sportovních aktivit      (Březovský prak, biketrial)
-    investičních akcí (koordinace záměrů a následná realizace projektů, úspěšné získání dotací atd.)
-    ocenění - 1. místo v rámci soutěže „Stavba roku“
-    ocenění – nositel ceny „Komunální projekt roku 2021“ – Multifunkční kaple Březová
-    ocenění „Osobnost karlovarského kraje“
-    ocenění hejtmana karlovarského kraje za obětavé a dlouholeté úsilí o rozvoj města a vstřícnou spolupráci s karlovarským krajem

Usnesení č. 7/22

ZM schvaluje Směrnici č. 01/2022 O finančním hospodaření a provádění finanční kontroly dle zák. č. 320/01 Sb. O finanční kontrole, která nahrazuje Směrnici č.4/2006 o finančním hospodaření a provádění finanční kontroly dle zák.č.320/01 Sb. o finanční kontrole, dle přeloženého návrhu.

Usnesení č. 8/22

ZM schvaluje Směrnici č. 2/2022 O rozpočtovém hospodaření, která nahrazuje Směrnici č.4/2006 o finančním hospodaření a provádění finanční kontroly dle zák.č.320/01 Sb. o finanční kontrole, dle přeloženého návrhu.

Usnesení č. 9/22

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 110/23 o výměře 27 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 120 Kč/m2 p. J. F. a p. J. J. každému subjektu polovinu zmíněného pozemku.

Usnesení č. 10/22

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 444/343 o výměře 49 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 160 Kč/m2 manželům L. a R. L.

Usnesení č. 11/22

ZM schvaluje vyřazení již nepotřebného majetku města – DDHM inv.č.43772 Územní plán města v zůstatkové hodnotě k 31.1.2022 654.426,40 Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 12/22

ZM schvaluje vyřazení zmařených investic z účtu 04210 v hodnotě 332.830,40 Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 13/22

ZM schvaluje vyřazení nedobytných, nevymahatelných a zaniklých pohledávek dle předloženého návrhu v celkové výši 167.903,12 Kč.

Usnesení č. 14/22

ZM schvaluje na základě žádosti p. M. L. Ť. ze dne 12. 2. 2022 uzavření nové kupní smlouvy na nebytové prostory o výměře 159,53 m2 v ul. Smetanova, budova č. p. 155 (bývalé baby centrum), číslo LV 1768 katastrální území Březová u Sokolova mezi Městem Březová (prodávající a oprávněný) a p. M. L. Ť.(kupující a povinný) z důvodu změny v bodě č. 4.2.1 – „Kupní cena a její splatnost“, kdy lhůta pro provedení platby bude stanovena do 31.3.2022. Ostatní body kupní smlouvy zůstávají nezměněny. Pokud nebude úhrada provedena do 31.3.2022, Město Březová odstupuje od kupní smlouvy na předmětné nebytové prostory.

Usnesení č. 15/22

Zastupitelstvo města:

  • bere na vědomí informaci o případných následcích válečného konfliktu v Ukrajině v podobě možné migrační vlny.
  • pověřuje RM vyhodnocením možností v rámci případného ubytování běženců a zpracování postupů při řešení vzniklých situací.
  • pověřuje RM, aby případné situace řešila individuálně, samostatně a bez zbytečných průtahů.
  • pověřuje RM k hospodaření s uvolněnou finanční rezervou (financování výdajů spojených s ubytováním běženců, nutného materiálového vybavení a dalších aktivit dle uvážení - zdravotní péče, potravinová pomoc a podobně).
  • souhlasí s případným přijetím finančního daru od Farní Charity Sokolov.

 

Schválili: Miroslav Bouda, starosta města

           Jaroslav Bělíček, místostarosta města

V Březové dne 2. 3. 2022

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 3. 03. 2022 13:17