Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2
Březovská amatérská florbalová liga
FK Olympie Březová x FK Brandýs
PAMÁTKA ZESNULÝCH 2019
3
4 5 6
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2019
STÁVKA UČITELŮ NA BŘEZOVÉ
7
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2019
8
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2019
9
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2019
10
BŘEZOVSKÝ PODZIMNÍ TURISTICKÝ VÝŠLAP
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2019
11
MĚŘENÍ CÉVNÍHO VĚKU
12
MĚŘENÍ CÉVNÍHO VĚKU
13
MĚŘENÍ CÉVNÍHO VĚKU
14
MĚŘENÍ CÉVNÍHO VĚKU
15
MĚŘENÍ CÉVNÍHO VĚKU
16
BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ
FK Olympie Březová x MFK Dobříš
17
18 19 20 21 22 23 24
25
Krásná řeč
26 27 28 29 30
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S MUZIKOU
1
1. ADVENTNÍ NEDĚLE
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 7. řádné jednání RM ze den 9. září 2019

7. řádné jednání RM ze den 9. září 2019Vyvěšeno: 10. 9. 2019
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS 

ze 7. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.9.2019 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová
_______________________________________________________________________________________________________________________
Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč, p.Šafnerová

1.Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, Mgr.Bedeč 
2.Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly. 
3.Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM (23.9.2019)
b) 6. rozpočtové opatření v roce 2019
c) Základní ceny za prodej pozemků

4.Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25.7.2019
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.9.2019

5.Zápisy z komisí:
a) Zápis z místního šetření komise výstavby ze dne 10.6.2019,
   22.7.2019 a 21.8.2019
b) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školství ze dne 28.8.2019

6.Různé:
a) Smlouva o reklamě – „Krimifest Březová 2019“
b) Finanční příspěvek – narození
c) Finanční příspěvek – úmrtí
e) Záměr výpůjčky části pozemku p.č.651/4 v k.ú.Kamenice
f) Pronájem části pozemku p.č.421/45 v k.ú.Březová
g) Záměr pronájmu pozemku p.č.384 v k.ú.Březová
h) Úprava výměry nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
i) Záměr prodeje nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
j) Smlouva o zřízení věcného břemene
k) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
l) Prodej sněžného skútru
m) Vyřazení nepotřebného majetku města
n) Změna zařazení ředitelek mateřských škol
o) Dodatek ke smlouvě o dílo „Obnova kaple Kostelní Bříza“
p) Přijetí finančního daru pro ZŠ Březová–WOMEN FOR WOMEN o.p.s.

7.Na vědomí:
a) Zápis ze zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko ze dne 18.6.2019
b) Vyúčtování MHD Sokolovsko za období od 1.4. do 30.6.2019
c) Dodavatel dílčích částí rekonstrukce soc.zařízení v Základní škole:
   zednické práce – Roman Němec, 1.Máje 590, Habartov instalatérské práce –
   Ota Šnajdr,Mánesova 1667, Sokolov

               Hlasováno: 5 pro        program byl schválen

RM přijala tato usnesení:
  3a) Příprava 7. zasedání ZM (23.9.2019)

Usnesení č.178/19
RM doporučuje ZM schválit tento program 7. zasedání ZM (23.9.2019):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  6. rozpočtové opatření v roce 2019
8.  Ceník pro prodej pozemků
9.  Různé

3b) 6.rozpočtové opatření v roce 2019

Usnesení č.179/19
RM doporučuje ZM schválit 6. rozpočtové opatření v roce 2019.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  3c) Ceník pro prodej pozemků 

Usnesení č.180/19
RM doporučuje ZM schválit základní ceny za prodej pozemků pro toto volební období, včetně postupu při schvalování jejich prodeje dle předloženého návrhu.

       Hlasováno: 4 pro,1 se zdržel    usnesení bylo schváleno

  5a) Zápis z místního šetření komise výstavby

Usnesení č.181/19
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.292/1 o výměře 56 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.182/19
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje částí pozemků p.č.421/44 a 443/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za daných podmínek za cenu 370,--Kč/m2.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.183/19
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje pozemku p.č.942/3 o výměře 484 m2 v k.ú.Lobzy u Březové.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.184/19
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č.365/19 o výměře 290 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.185/19
RM neschvaluje pronájem části pozemku p.č.328 o výměře 195 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.186/19
RM neschvaluje pronájem části pozemku p.č.328 o výměře 91 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  5b) Zápis komise sociální, bytové a školství

Usnesení č.187/19
RM schvaluje přidělení bytu č.26 v čp.121 ul.Komenského p.I.P. na dobu určitou do 31.12.2019 (s dalším možným prodloužením).
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.188/19
RM schvaluje přidělení bytu č.35 v čp.213 ul.Bezejmenná p.R.F.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.189/19
RM schvaluje přidělení bytu č.23 v čp.213 ul.Bezejmenná p.Z.H.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6a) Smlouva o reklamě – „Krimifest Březová 2019“

Usnesení č.190/19
RM schvaluje Smlouvu o reklamě na „Krimifest Březová 2019“ konaný ve dnech 6. – 10.11.2019 s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. (4.000,--Kč).     
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6b) Finanční příspěvek – narození

Usnesení č.191/19
RM schvaluje finanční příspěvek p.K.I. na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,--Kč.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6c) Finanční příspěvek – úmrtí

Usnesení č.192/19
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle přílohy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6e) Záměr výpůjčky části pozemku p.č.651/4 v k.ú.Kamenice

Usnesení č.193/19
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.651/14 o výměře 80 m2 v k.ú.Kamenice u Březové na dobu určitou do 31.12.2022.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6f) Pronájem části pozemku p.č.421/45 v k.ú.Březová

Usnesení č.194/19
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.421/45 o výměře 99 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2020 p.L.P.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6g) Záměr pronájmu pozemku p.č.384 v k.ú.Březová

Usnesení č.195/19
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.384 o výměře 409 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6h) Úprava výměry nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova

Usnesení č.196/19
RM schvaluje snížení výměry nebytových prostor v ul.Smetanova čp.155 ze 123,4 m2 na 106,4 m2 (17 m2)a snížení výše nájemného o 5.472,--Kč firmě Bauport, Smetanova 155.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6i) Záměr prodeje nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova

Usnesení č.197/19
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje nebytových prostor (část přízemí + sklepních prostor) v čp.155 ul.Smetanova o výměře 296,9 m2 za cenu dle znaleckého posudku s podmínkou, že budou zajištěny skladovací prostory pro materiál a techniku v majetku města.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6j) Smlouva o zřízení věcného břemene

Usnesení č.198/19
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0009636/VB/001 na pozemku p.č.476/1 v k.ú. Březová u Sokolova z důvodu umístění kabelového vedení v rámci stavby „Březová-ul.gen.Svobody, p.č.476/31, kNN“ mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s.Děčín, kterou zastupuje společnost SUPTel a.s.Plzeň a dále plnou mocí p.Jitka Prusková.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6k) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Usnesení č.199/19
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-12-0007439/023 na pozemku p.č.128/1 v k.ú. Tisová u Sokolova (název stavby: Libavské Údolí, SO,TS SO-0523, ROI,vVn) mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s.Děčín, pověřená osoba p.Vladimíra Vlachová – technik přípravy projektu.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6l) Prodej sněžného skútru

Usnesení č.200/19
RM doporučuje ZM zrušit usn.č.52/19 - prodej sněžného skútru.

 Hlasováno: 5 pro       usnesení bylo schváleno

Usnesení č.201/19
RM doporučuje ZM schválit prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena na 45.000,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup sněžného skútru“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna do 18.10.2019 do 13.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne ZM na svém nejbližším zasedání. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

  6m) Vyřazení nepotřebného majetku města

Usnesení č.201/19
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města – DDHM LG monitor v celkové hodnotě 5.890,--Kč ekologickou likvidací.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6n) Změna zařazení ředitelek mateřských škol

Usnesení č.202/19
RM schvaluje změnu zařazení obou ředitelek Mateřských škol v Březové (MŠ Smetanova 218, MŠ Komenského 11) do 12 platové třídy v souladu s nařízením vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6o) Dodatek ke smlouvě o dílo „Obnova kaple Kostelní Bříza“

Usnesení č.203/19
RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova kaple Kostelní Bříza p.p.č.44/2“ – Roman Němec, 1.Máje 590, Habartov. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro předání a ukončení díla do 31.12.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dodatku smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6p) Přijetí finančního daru pro ZŠ Březová–WOMEN FOR WOMEN o.p.s.

Usnesení č.204/19
RM schvaluje přijetí finančního daru pro jednotlivé školní roky až do roku 2025 od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. Praha 1, Vojtěšská 245/1 na obědy pro žáky ze sociálně slabých rodin ze Základní školy Březová, Komenského 232.

RM pověřuje ředitele ZŠ podpisem příslušných darovacích smluv.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Jednání ukončeno v 17.00 hodin
Zapsala: Kašparová Jana
V Březové dne 10.9.2019

Ověřili: p.Šafnerová Květoslava a Mgr.Bedeč Michal
Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 10. 9. 2019 8:50