Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
KÁCENÍ MÁJKY 2020
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 7. řádné jednání RM ze den 9. září 2019

7. řádné jednání RM ze den 9. září 2019Vyvěšeno: 10. 9. 2019
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS 

ze 7. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.9.2019 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová
_______________________________________________________________________________________________________________________
Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč, p.Šafnerová

1.Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, Mgr.Bedeč 
2.Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly. 
3.Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM (23.9.2019)
b) 6. rozpočtové opatření v roce 2019
c) Základní ceny za prodej pozemků

4.Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25.7.2019
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.9.2019

5.Zápisy z komisí:
a) Zápis z místního šetření komise výstavby ze dne 10.6.2019,
   22.7.2019 a 21.8.2019
b) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školství ze dne 28.8.2019

6.Různé:
a) Smlouva o reklamě – „Krimifest Březová 2019“
b) Finanční příspěvek – narození
c) Finanční příspěvek – úmrtí
e) Záměr výpůjčky části pozemku p.č.651/4 v k.ú.Kamenice
f) Pronájem části pozemku p.č.421/45 v k.ú.Březová
g) Záměr pronájmu pozemku p.č.384 v k.ú.Březová
h) Úprava výměry nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
i) Záměr prodeje nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova
j) Smlouva o zřízení věcného břemene
k) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
l) Prodej sněžného skútru
m) Vyřazení nepotřebného majetku města
n) Změna zařazení ředitelek mateřských škol
o) Dodatek ke smlouvě o dílo „Obnova kaple Kostelní Bříza“
p) Přijetí finančního daru pro ZŠ Březová–WOMEN FOR WOMEN o.p.s.

7.Na vědomí:
a) Zápis ze zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko ze dne 18.6.2019
b) Vyúčtování MHD Sokolovsko za období od 1.4. do 30.6.2019
c) Dodavatel dílčích částí rekonstrukce soc.zařízení v Základní škole:
   zednické práce – Roman Němec, 1.Máje 590, Habartov instalatérské práce –
   Ota Šnajdr,Mánesova 1667, Sokolov

               Hlasováno: 5 pro        program byl schválen

RM přijala tato usnesení:
  3a) Příprava 7. zasedání ZM (23.9.2019)

Usnesení č.178/19
RM doporučuje ZM schválit tento program 7. zasedání ZM (23.9.2019):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  6. rozpočtové opatření v roce 2019
8.  Ceník pro prodej pozemků
9.  Různé

3b) 6.rozpočtové opatření v roce 2019

Usnesení č.179/19
RM doporučuje ZM schválit 6. rozpočtové opatření v roce 2019.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  3c) Ceník pro prodej pozemků 

Usnesení č.180/19
RM doporučuje ZM schválit základní ceny za prodej pozemků pro toto volební období, včetně postupu při schvalování jejich prodeje dle předloženého návrhu.

       Hlasováno: 4 pro,1 se zdržel    usnesení bylo schváleno

  5a) Zápis z místního šetření komise výstavby

Usnesení č.181/19
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.292/1 o výměře 56 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.182/19
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje částí pozemků p.č.421/44 a 443/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za daných podmínek za cenu 370,--Kč/m2.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.183/19
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje pozemku p.č.942/3 o výměře 484 m2 v k.ú.Lobzy u Březové.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.184/19
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č.365/19 o výměře 290 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.185/19
RM neschvaluje pronájem části pozemku p.č.328 o výměře 195 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.186/19
RM neschvaluje pronájem části pozemku p.č.328 o výměře 91 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  5b) Zápis komise sociální, bytové a školství

Usnesení č.187/19
RM schvaluje přidělení bytu č.26 v čp.121 ul.Komenského p.I.P. na dobu určitou do 31.12.2019 (s dalším možným prodloužením).
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.188/19
RM schvaluje přidělení bytu č.35 v čp.213 ul.Bezejmenná p.R.F.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Usnesení č.189/19
RM schvaluje přidělení bytu č.23 v čp.213 ul.Bezejmenná p.Z.H.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6a) Smlouva o reklamě – „Krimifest Březová 2019“

Usnesení č.190/19
RM schvaluje Smlouvu o reklamě na „Krimifest Březová 2019“ konaný ve dnech 6. – 10.11.2019 s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. (4.000,--Kč).     
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6b) Finanční příspěvek – narození

Usnesení č.191/19
RM schvaluje finanční příspěvek p.K.I. na krytí nákladů spojených s narozením syna ve výši 1.000,--Kč.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6c) Finanční příspěvek – úmrtí

Usnesení č.192/19
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle přílohy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6e) Záměr výpůjčky části pozemku p.č.651/4 v k.ú.Kamenice

Usnesení č.193/19
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.651/14 o výměře 80 m2 v k.ú.Kamenice u Březové na dobu určitou do 31.12.2022.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6f) Pronájem části pozemku p.č.421/45 v k.ú.Březová

Usnesení č.194/19
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.421/45 o výměře 99 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2020 p.L.P.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6g) Záměr pronájmu pozemku p.č.384 v k.ú.Březová

Usnesení č.195/19
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.384 o výměře 409 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6h) Úprava výměry nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova

Usnesení č.196/19
RM schvaluje snížení výměry nebytových prostor v ul.Smetanova čp.155 ze 123,4 m2 na 106,4 m2 (17 m2)a snížení výše nájemného o 5.472,--Kč firmě Bauport, Smetanova 155.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6i) Záměr prodeje nebytových prostor v čp.155 ul.Smetanova

Usnesení č.197/19
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje nebytových prostor (část přízemí + sklepních prostor) v čp.155 ul.Smetanova o výměře 296,9 m2 za cenu dle znaleckého posudku s podmínkou, že budou zajištěny skladovací prostory pro materiál a techniku v majetku města.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6j) Smlouva o zřízení věcného břemene

Usnesení č.198/19
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0009636/VB/001 na pozemku p.č.476/1 v k.ú. Březová u Sokolova z důvodu umístění kabelového vedení v rámci stavby „Březová-ul.gen.Svobody, p.č.476/31, kNN“ mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s.Děčín, kterou zastupuje společnost SUPTel a.s.Plzeň a dále plnou mocí p.Jitka Prusková.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6k) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Usnesení č.199/19
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-12-0007439/023 na pozemku p.č.128/1 v k.ú. Tisová u Sokolova (název stavby: Libavské Údolí, SO,TS SO-0523, ROI,vVn) mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s.Děčín, pověřená osoba p.Vladimíra Vlachová – technik přípravy projektu.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6l) Prodej sněžného skútru

Usnesení č.200/19
RM doporučuje ZM zrušit usn.č.52/19 - prodej sněžného skútru.

 Hlasováno: 5 pro       usnesení bylo schváleno

Usnesení č.201/19
RM doporučuje ZM schválit prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena na 45.000,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup sněžného skútru“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna do 18.10.2019 do 13.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne ZM na svém nejbližším zasedání. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

  6m) Vyřazení nepotřebného majetku města

Usnesení č.201/19
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města – DDHM LG monitor v celkové hodnotě 5.890,--Kč ekologickou likvidací.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6n) Změna zařazení ředitelek mateřských škol

Usnesení č.202/19
RM schvaluje změnu zařazení obou ředitelek Mateřských škol v Březové (MŠ Smetanova 218, MŠ Komenského 11) do 12 platové třídy v souladu s nařízením vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6o) Dodatek ke smlouvě o dílo „Obnova kaple Kostelní Bříza“

Usnesení č.203/19
RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova kaple Kostelní Bříza p.p.č.44/2“ – Roman Němec, 1.Máje 590, Habartov. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro předání a ukončení díla do 31.12.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dodatku smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

  6p) Přijetí finančního daru pro ZŠ Březová–WOMEN FOR WOMEN o.p.s.

Usnesení č.204/19
RM schvaluje přijetí finančního daru pro jednotlivé školní roky až do roku 2025 od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. Praha 1, Vojtěšská 245/1 na obědy pro žáky ze sociálně slabých rodin ze Základní školy Březová, Komenského 232.

RM pověřuje ředitele ZŠ podpisem příslušných darovacích smluv.

Hlasováno: 5 pro        usnesení bylo schváleno

Jednání ukončeno v 17.00 hodin
Zapsala: Kašparová Jana
V Březové dne 10.9.2019

Ověřili: p.Šafnerová Květoslava a Mgr.Bedeč Michal
Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 10. 09. 2019 8:50