Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 10. řádné jednání RM Březová ze dne 10. prosince 2018

10. řádné jednání RM Březová ze dne 10. prosince 2018Vyvěšeno: 11. 12. 2018
Sejmuto:

USNESENÍ – ZÁPIS z 10. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 10.12.2018 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

_______________________________________________________________________________

Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč, p.Šafnerová

1.Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, Mgr.Bedeč

2.Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3.Hlavní zprávy:

a) Příprava 9. zasedání ZM (17.12.2018)

b) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2019

c) Měsíční odměny neuvolněným členům ZM a členům výborů a komisí

d) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím,

   sportovním reprezentantům a funkcionářům

4.Zápisy z výborů:

a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.12.2018

5.Zápisy z komisí:

a) Zápis z jednání komise sociální,bytové,školství ze dne 28.11.2018

b) Zápisy z jednání komise sportovní ze dne 21.11.2018 a 3.12.2018

6.Různé:

a) Finanční příspěvek – narození dítěte

b) Finanční příspěvek – úmrtí

c) Prodloužení pronájmu restaurace v MFC

d) Pronájem nebytových prostor v čp.229 na nám.Míru

e) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – garáž v čp.120

f) Záměr pronájmu nebytových prostor – garáž v ul.Bezejmenná

g) Záměr výpůjčky pozemků a části budovy v k.ú.Kostelní Bříza

h) Výměna bytů

i) Vyřazení majetku města

j) Dohoda o uznání a úhradě dluhu

k) Odměny ředitelům příspěvkových organizací za rok 2018

l) Jmenování školské rady při Základní škole Březová

m) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie

n) Veřejnoprávní smlouvy o zajištění požární ochrany

o) Darovací smlouva – vozidlový terminál pro JSDH

p) Smlouva o reklamě – Ples města Březová

r) Darovací smlouva – Ples města Březová

ř) Plná moc k jednáním – směna pozemků

s) Nájemné nebytových prostor v roce 2019

š) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na akci „Odizolování bytového domu 

   čp.101 v ul.Hlavní“

t) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

u) Zajištění městské hromadné dopravy od 1.1.2019 do 18.1.2019

v) Smlouva o poskytování regionálních služeb mezi Městskou knihovnou

   Sokolov a Městem Březová, Městská knihovna Březová

w) Pověření vedoucího KD a MFC

x) Přijetí fin.daru – Mateřská škola, Komenského 11

y) Dodatek č.1 ke smlouvě o díla na akci „Kaple hřbitov Březová“

z) Finanční dar pro NEMOS Sokolov

7.Na vědomí:

a) Zápis z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení

   měst a obcí Sokolovska ze dne 22.11.2018

b) Zápis z porady jednatelů Sokolovské vodárenské s.r.o. ze dne

   22.11.2018

c) Zápis ze společné schůzky s Policií ČR Sokolov-venkov a

   Městskou policií Sokolov ze dne 3.12.2018

d) Příprava rozpočtového provizoria pro rok 2019 a 6. rozpočtového

   opatření v roce 2018 – bude projednáváno na ZM dne 17.12.2018

Hlasováno: 5 pro        Program byl schválen

RM přijala tato usnesení:

a)Příprava 9. zasedání ZM

Usnesení č.292/18

RM doporučuje ZM schválit tento program 9. zasedání ZM (17.12.2018):

Zahájení

Volba návrhové komise

Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

Zpráva o činnosti výborů

Kontrola úkolů

Interpelace občanů

rozpočtové opatření v roce 2018

Rozpočtové provizorium pro rok 2019

Termíny zasedání ZM na rok 2019

Různé

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

 

b) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2019

Usnesení č.293/18

RM schvaluje termíny zasedání Rady města v roce 2019 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání ZM na rok 2019.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

 

c) Měsíční odměny neuvolněným členům ZM a členům výborů a komisí

Usnesení č.294/18

Na základě Nařízení vlády č.202/2018 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č.318/2017 Sb. RM doporučuje ZM schválit s účinností od 1.1.2019 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města tj. místostarostovi města, členům rady města, členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí města a ostatním členům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší. 

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

 

d) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím,

   sportovním reprezentantům a funkcionářům

Usnesení č.295/18

RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč

RM doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.

Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno

 

Různé:

a)Finanční příspěvek – narození dítěte

Usnesení č.296/18

RM schvaluje finanční příspěvek spojený s narozením dítěte ve výši 1.000,--Kč dle předloženého návrhu.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

b)Finanční příspěvek – úmrtí

Usnesení č.267/18

RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle předloženého návrhu.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

c) Prodloužení pronájmu restaurace v MFC

Usnesení č.268/18

RM schvaluje prodloužení pronájmu restaurace v MFC ul.Komenského 250 p.L.J. na dobu 5 let tj. od 1.1.2019 do 31.12.2023.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

d) Pronájem nebytových prostor v čp.229 na nám.Míru

Usnesení č.299/18

RM schvaluje pronájem nebytových prostor na nám.Míru 229 p.J.D. a souhlasí s vybudováním bytové jednotky. RM dále schvaluje prominutí nájemného za uvedené prostory do doby zkolaudování bytové jednotky, nejdéle však na dobu 1 roku.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Pan starosta požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

Hlasováno: 4 pro        Usnesení bylo schváleno

e) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – garáž v čp.120

Usnesení č.270/18

RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.120 ul.Komenského (garáž) na dobu 1 roku tj. od 1.1.2019 do 31.12.2019 p.M.W. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

f) Záměr pronájmu nebytových prostor – garáž v ul.Bezejmenná

Usnesení č.271/18

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v ul.Bezejmenná – garáž (28 m2).

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

g) Záměr výpůjčky pozemků a části budovy v k.ú.Kostelní Bříza

Usnesení č.272/18

RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku a budov p.č.3/1 o výměře 6022 m2,

p.č.4/2 a 4/3 o výměře 3926 m2 a 535 o výměře 662 m2 vše v k.ú.Kostelní Bříza do 31.12.2020.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

h) Výměna bytů

Usnesení 273/18

RM schvaluje výměnu bytu č.1 o velikosti 1+3 v čp.123 ul.Komenského (nájemce Město Březová) a bytu č.1 o velikosti 1+2 v čp.137 na nám.Míru.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

i)Vyřazení majetku města

Usnesení č.274/18

RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města DDHM v celkové hodnotě 16.950,--Kč (kontejner)a DDNM dle tabulkové přílohy.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

j) Dohoda o uznání a úhradě dluhu

Usnesení č.275/18

RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5.419,--Kč s p.M.č.. Dluh je za vyúčtování topné sezony 2017 (od listopadu 2018 v 11 měsíčních splátkách ve výši 500,--Kč, přičemž poslední splátka bude ve výši 419,--Kč).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

k) Odměny ředitelům příspěvkových organizací za rok 2018

Usnesení č.276/18

RM schvaluje řediteli Základní školy a ředitelkám Mateřských škol roční odměny dle předloženého návrhu.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno.

l) Jmenování školské rady při Základní škole Březová

Usnesení č.277/18

RM jmenuje s účinností od 1.1.2019 Školskou radu při Základní škole Březová ve složení:

p.Šafnerová Květoslava         - zástupce města

Mgr.Novotná Jana                  - zástupce pedagogických pracovníků

p.Runtová Eva                         - zástupce zákonných zástupců.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

m) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie

Usnesení č.278/18

RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Sokolov a Městem Březová.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

n) Veřejnoprávní smlouvy o zajištění požární ochrany

Usnesení č.279/18

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Březová a Obcí Těšovice o zajištění požární ochrany v jejím katastrálním území.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

Usnesení č.280/18

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Březová a Obcí Rovná o zajištění požární ochrany v jejím katastrálním území.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

Usnesení č.281/18

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Březová a Obcí Dolní Rychnov o zajištění požární ochrany v jejím katastrálním území.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

o) Darovací smlouva – vozidlový terminál pro JSDH

Usnesení č.282/18

RM schvaluje Darovací smlouvu mezi Karlovarským Krajem, příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje a Městem Březová. Předmětem smlouvy je vozidlový terminál pro JSDH.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

p) Smlouva o reklamě – Ples města Březová

Usnesení č.283/18

RM schvaluje Smlouvu o reklamě na „Ples města 2019“ s firmou EUROVIA CS a.s. Praha (5.000,--Kč).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

r) Darovací smlouva – Ples města Březová

Usnesení č.284/18

RM schvaluje darovací smlouvu na „Ples města 2018“ s bss Báňská stavební společnost s.r.o. Sokolov na částku 5.000,--Kč.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

ř) Plná moc k jednáním – směna pozemků

Usnesení č.285/18

RM pověřuje starostu města podpisem plné moci, kterou zplnomocňuje firmu Environgroup s.r.o. Plzeň ke všem jednáním, souvisejících se směnou pozemků ve vlastnictví Města Březová za pozemky, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

s) Nájemné nebytových prostor v roce 2019

Usnesení č.286/18

RM schvaluje nenavyšování nájemného nebytových prostor dle inflace a schvaluje nájemné v těchto prostorech ve stejné výši jako v roce 2018.

Pan Brandl požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

               Hlasováno: 4 pro        Usnesení bylo schváleno

š) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na akci „Odizolování bytového domu 

   čp.101 v ul.Hlavní“

Usnesení č.287/18

RM schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na akci „Odizolování bytového domu čp.101 v ul.Hlavní“ v rozsahu demontáže dožité obezdívky, penetraci, natavení asfaltových pásu a zateplení předmětné části objektu v celkové výši 63.023,--Kč bez DPH (dle zpracované nabídky).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

t) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Usnesení č.288/18

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-0013599/VB01 na pozemcích p.č.444/7, 444/316 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová (strana budoucí povinná) a MONTPROJEKT a.s. se sídlem Pardubice, zastoupené p.Ivanou Vaidišovou (strana budoucí oprávněná).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

u) Zajištění městské hromadné dopravy od 1.1.2019 do 18.1.2019

Usnesení č.289/18

RM doporučuje ZM schválit:

Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy v sokolovské aglomeraci od 1.1.2019 do 18.1.2019 společnosti LIGNETA autobusy, s.r.o. IČO 26315963, Severní 872/15, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary.

Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zák.č.194/2010 Sb.o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů na přechodné období od 1.1.2019 do 18.1.2019 dopravce: LIGNETA autobusy, s.r.o. IČO 26315963, Severní 872/15, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, která je přílohou č.1 tohoto usnesení.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

v) Smlouva o poskytování regionálních služeb mezi Městskou knihovnou

   Sokolov a Městem Březová, Městská knihovna Březová

Usnesení č.290/18

RM schvaluje Smlouvu o poskytování regionálních služeb mezi Městskou knihovnou Sokolov a Městem Březová, Městská knihovna Březová.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

w) Pověření vedoucího KD a MFC

Usnesení č.291/18

RM pověřuje vedoucího Kulturního domu a MFC Březová Mgr.Bedeče Michala uzavíráním a podepisováním:

smlouvy na pronájem prostor v KD a MFC

smlouvy o dílo na zajištění kulturních a sportovních akcí v KD a MFC a v rámci svého rozpočtu kultury.

Mgr.Bedeč požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

Hlasováno: 4 pro        Usnesení bylo schváleno

x)Přijetí fin.daru – Mateřská škola, Komenského 11

Usnesení č.292/18

RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 3.000,--Kč Mateřské škole, Komenského 11 od Plynocentrum, Horní Pochlovice 79, Kynšperk nad Ohří na pokrytí nákladů na dopravu dětí na školní výlet.    

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

y) Dodatek č.1 ke smlouvě o díla na akci „Kaple hřbitov Březová“

Usnesení č.291/18

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Kaple Hřbitov Březová“ s firmou BAUPORT s.r.o, Praha 10. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro předání a ukončení díla do 30.4.2019 a změna ceny díla na 10.794.203,28 Kč.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

z) Finanční dar pro NEMOS Sokolov

Usnesení č.292/18

RM schvaluje finanční dar pro NEMOS Sokolov ve výši 10.000,--Kč        pro dětské oddělení.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy.

Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno

Jednání ukončeno v 16.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

V Březové dne 11. 12. 2018

 

Ověřili: Květoslava Šafnerová a Mgr.Michal Bedeč

 

Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 31. 01. 2019 13:52