Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
Pozvánka u příležitosti oslav "dne matek"
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA 2023
25 26
KÁCENÍ MÁJE (26.5.2023)
27 28
Den dětí Březová 2023
29
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Březová 2023
30 31 1 2 3 4

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 9. jednání Rady města Březová ze dne 2. listopadu 2022

9. jednání Rady města Březová ze dne 2. listopadu 2022Vyvěšeno: 3. 11. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS
z 9. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 2.11.2022 od 14.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Jaroslav Bělíček, p. Miroslav Bouda, p. Květoslava Šafnerová, p. Josef Brandl, p. Vladimír Hora

Omluveni:

1. Jmenování ověřovatelů: P. Vladimír Hora, p. Květoslava Šafnerová

2. Kontrola úkolů: Informace o aktuálním stavu uprchlíků v Březové v souvislosti s uprchlickou krizí z   Ukrajiny.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 6. zasedání ZM dne 14.11.2022
b) Jednací řády Zastupitelstva města, rady města, výborů a komisí
c) Jmenování, zřízení komisí a výborů pro volební období 2022- 2026
d) Zápis do kroniky města za rok 2021
e) Směrnice č. 4/22 o výši poskytovaného stravného při pracovních cestách
f) Směrnice č. 5/22 - Zásady poskytování cestovních náhrad členům ZM Březová

Různé:
a) Kompetence místostarosty města
b) Právo nošení závěsného odznaku
c) Finanční příspěvek - narození
d) Prodloužení pronájmu nebytových prostor
e) Záměry prodloužení pronájmu nebytových prostor
f) Záměry pronájmů – prodloužení
g) Rozpočty a výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací
h) Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb výpočetní techniky
i) Vyřazení majetku města
j) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
k) Prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného
l) Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
m) Žádost o dotaci – venkovní učebna ZŠ
n) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy prostor MěÚ Březová a řešení interiérů – III. etapa“
o) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Sběrný dvůr Březová III. Etapa – SO02 – komunikace a obslužné plochy“
p) Záměr budoucího prodeje pozemku
q) Dodatek č.23 k pojistné smlouvě města – Kooperativa pojišťovna

Na vědomí:
a) Dodavatel prací a materiálu pro akci „Rekonstrukce komunikace v obci Lobzy“
b) Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za měsíc říjen 2022

hlasováno: 5 pro        program byl schválen

RM přijala tato usnesení:

3a) Příprava 6. zasedání ZM
Usnesení č. 257/22
RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Kontrola plnění úkolů
 5. Interpelace občanů
 6. Jednací řády zastupitelstva města a výborů
 7. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2022-2026
 8. Směrnice č. 5/22 - Zásady poskytování cestovních náhrad členům ZM Březová 
 9. 6. rozpočtové opatření
 10. Různé

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3b) Jednací řády orgánů města - Jednací řád Rady města a komisí
Usnesení č. 258/22
RM schvaluje jednací řády Rady města a komisí pro volební období 2022-2026.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Jednací řád ZM a výborů
Usnesení č. 259/22
RM doporučuje ZM schválit jednací řády Zastupitelstva města a výborů pro volební období 2022-2026.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 3c) Jmenování, zřízení komisí a výborů pro volební období 2022-2026
Usnesení č. 260/22
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, RM zřizuje tyto komise pro volební období 2022-2026:

 • komise sociální, zdravotní, bytová a školská
 • komise výstavby
 • komise sportovní
 • komise pro integrované obce

Dále RM zřizuje pro volební období 2022-2026:

 • skupinu likvidační
 • skupinu škodní

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 261/22
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, RM doporučuje ZM zřídit pro volební období 2022-2026:

 • výbor finanční (5 členů)
 • výbor kontrolní (5 členů)

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 262/22
RM odvolává dosavadní členy a předsedy jednotlivých komisí, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2018-2022.

RM jmenuje tyto předsedy a členy komisí pro volební období 2022-2026:

Komise sociální, zdravotní, bytová a školská

Předseda: Jabornická Remetová Jaroslava

Tajemnice: Fialová Lenka

Členové:

Valachová Vladimíra

Mgr. Hrušková Soňa

Bc. Kreuzová Jana

Ohnesorgová Marie

 

Komise výstavby

Předseda: Brandl Josef

Tajemnice: Sladká Anna

Členové:

Bc. Nikodém Martin

Ing. Jiří Mašek

 

Komise sportovní

Předseda: Vladimír Hora

Tajemnice: Balátová Veronika

Členové:

Suchý Pavel

Szolár Lukáš

Brandl Tomáš

Vrabec Vladimír

 

Komise pro integrované obce (IO)

Předseda: Drenková Hana

Tajemnice: Pippenbacher Hanka

Členové:

Fülöpová Marie

Gajdoš Josef

Mgr. Královec Martin

Michl Marcel

 

Likvidační skupina

Mgr. Bedeč Michal

Strnadová Martina

Werner Richard

Smíšek Petr

Karin Smíšková Grapová 

 

Škodní skupina

Mgr. Bedeč Michal

Sladká Anna

Bc. Fajt Jakub

Strnadová Martina

Musilová Libuše

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 263/22
RM doporučuje ZM odvolat dosavadní předsedy a členy výborů, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2018-2022.

RM doporučuje ZM jmenovat předsedy a členy výborů pro volební období 2022-2026:

Finanční výbor

Předsedkyně: Šafnerová Květoslava

Tajemnice: Strnadová Martina

Členové:

Ing. Bc. Krš Jiří

Mgr. Halčinská Milena

Ing. Tvrdoňová Heinzová Klára

Mühlrad Vojtěch

 

Kontrolní výbor

Předseda: Boukal Lubomír

Tajemnice: Musilová Libuše

Členové:

Kročáková Marie

Kašíková Marie

Marešová Dagmar

Míznerová Marie

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

3d) Zápis do kroniky města za rok 2021
Usnesení č. 264/22
RM schvaluje zápis do kroniky za rok 2021.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3e) Směrnice č. 4/22 o výši poskytovaného stravného při pracovních cestách
Usnesení č. 265/22
RM schvaluje Směrnici č. 4/22 – O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3f) Směrnice č. 5/22 - Zásady poskytování cestovních náhrad členům ZM Březová
Usnesení č. 266/22
RM doporučuje ZM schválit Směrnici č. 5/22 – Zásady poskytování cestovních náhrad členům ZM Březová.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4a) Kompetence místostarosty
Usnesení č. 267/22
RM schvaluje předložený návrh kompetencí a úkolů pro místostarostu města pro volební období 2022-2026.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4b) Právo nosit státní znak
Usnesení č. 268/22
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích RM schvaluje právo nosit závěsný odznak u příležitosti společenských akcí a obřadů těmto zastupitelům města:

Jaroslav Bělíček – starosta (ze zákona)

Miroslav Bouda – místostarosta

Květoslava Šafnerová – 1.radní

Josef Brandl – 2.radní

Vladimír Hora – 3. radní

Jaroslava Jabornická Remetová - zastupitel

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4c) Finanční příspěvky – narození
Usnesení č. 269/22
RM schvaluje paní T. N. finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s narozením dítěte.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4d) Prodloužení pronájmu nebytových prostor
Usnesení č. 270/22
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 18 m2 v ul. Komenského čp. 123, Březová (KN 66, LV1), a to na dobu 2 měsíců od 1.12.2022 do 31.1.2023 p. M. H.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4e) Záměry prodloužení pronájmu nebytových prostor
Usnesení č. 271/22
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 116,10 m2 (pekařství), v domě čp. 231, nám. Míru, Březová (KN 2 LV 1).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 272/22
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 34,80 m2 (kuchyňka v internátu ZŠ), v domě čp. 123, ul. Komenského, Březová (KN 66 LV 1).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4f) Záměr pronájmů – prodloužení
Usnesení č. 273/22
RM schvaluje záměr pronájmu – prodloužení nájemních smluv na pronájem pozemků dobu určitou do 30.6.2023:

Katastrální území Březová u Sokolova
-    část p.p.č.232/1    o výměře 120 m2
-    p.p.č. 444/237      o výměře 320 m2  
-    p.p.č. 444/238      o výměře 30 m2
-    část p.p.č. 481/1   o výměře 125 m2
-    část p.p.č. 497/2   o výměře 58 m2
-    část p.p.č. 377/1   o výměře 990 m2
-    část p.p.č. 377/39  o výměře 60 m2
-    p.p.č.421/45        o výměře 1335 m2
-    p.p.č.384           o výměře 409 m2
-    část p.p.č.61/1     o výměře 165 m2
-    část p.p.č. 294     o výměře 65 m2
-    část p.p.č.444/261  o výměře 138 m2

Katastrální území Tisová u Sokolova
-    část p.p.č.115      o výměře 130 m2
-    p.p.č.108/3         o výměře 290 m2
-    část p.p.č.103/1    o výměře 400 m2

Katastrální území Rudolec u Březové
-    část p.p.č.41/3     o výměře 367 m2
-    část p.p.č.136/14   o výměře 273 m2
-    část p.p.č.68/3     o výměře 27 m2
-    část p.p.č.58/1     o výměře 12,5 m2
-    p.p.č.58/3          o výměře 475 m2
-    část p.p.č.58/1     o výměře 75 m2

Katastrální území Kamenice u Březové
-    p.p.č.16/1          o výměře 1901 m2
-    st.p.č.116          o výměře 34 m2
-    p.p.č.86           o výměře 1436 m2
-    část p.p.č.21      o výměře 300 m2
-    část p.p.č.77/1    o výměře 350 m2
-    p.p.č.99/2         o výměře 556 m2
-    p.p.č.99/3         o výměře 421 m2
-    p.p.č.99/4         o výměře 433 m2
-    st.p.č.97          o výměře 25 m2
-    část p.p.č.110/11  o výměře 174 m2
-    p.p.č.171          o výměře 531 m2
-    část p.p.č.651/14  o výměře 400 m2
-    část p.p.č.651/22  o výměře 584 m2
-    p.p.č.651/53       o výměře 191 m2         

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4g) Rozpočty a výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací
Usnesení č. 274/22
RM schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11 na rok 2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 274/22
RM schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218 na rok 2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 275/22
RM schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová, Komenského 232 na rok 2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 276/22
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11 na roky 2024-2025.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 277/22
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218 na roky 2024-2025.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 278/22
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová, Komenského 232 na roky 2024-2025.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4h) Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb výpočetní techniky
Usnesení č. 279/22
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb výpočetní techniky uzavřené mezi společností LUMA computer, s. r. o., Husova 865, 357 09 Habartov, IČO: 25243276 a Městem Březová, se sídlem nám. Míru 230, Březová, PSČ: 356 01, IČO: 00259250. Předmětem smlouvy je navýšení částky úhrady a sazby za poskytované služby dle předloženého návrhu.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4i) Vyřazení majetku města
Usnesení č. 280/22
RM schvaluje vyřazení majetku dle předložených žádostí, návrhů, podkladů v celkové pořizovací výši 146.086,75 Kč, a to takto:

Účet 02115… DDHM … V celkové výši 131.167 Kč

Účet 02810… DDHM … V celkové výši 14.919,75 Kč

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4j) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
Usnesení č. 281/22
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 3.761 Kč s p. Z. P.  Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíc září 2022. (splátky budou od 11/2022, ve čtyřech měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč, poslední splátka bude ve výši 761 Kč)

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4k) Prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného
Usnesení č. 282/22
RM doporučuje ZM schválit p. V. P., prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného ve výši 102.499 Kč.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4l) Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 283/22
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemcích p.č. 377/1 a 377/39 v katastrálním území Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupené na základě plné moci společností Stav-elektro s.r.o., Vintířovská 1149, Chodov, 357 35, kterou zastupuje na základě zmocnění Mgr. Jiří Froněk.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 284/22
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemcích p.č. 321/1 v katastrálním území Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupené na základě plné moci společností Stav-elektro s.r.o., Vintířovská 1149, Chodov, 357 35, kterou zastupuje na základě zmocnění Mgr. Jiří Froněk.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4m) Žádost o dotaci – venkovní učebna ZŠ
Usnesení č. 285/22
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci u IROP a MAS na vybudování venkovní učebny ZŠ ve výši 2.500.000 Kč (projekt, altán, vybavení, administrace), včetně spoluúčasti města. Možnost získání dotace je 95 procent.

RM dále doporučuje ZM schválit přijetí získané dotace a doporučuje pověřit podpisem žádostí a dalších podkladů starostu města.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4n) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy prostor MěÚ Březová a řešení interiérů – III. etapa“
Usnesení č. 286/22
RM schvaluje uzavření dodatku č.1, ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy prostor MěÚ Březová a řešení interiérů – III. etapa“, s firmou Bauport, s.r.o., Velenovského 3251/1, Záběhlice, 106 00. Předmětem dodatku je úprava ceny díla na 6.318.431,27,-Kč bez DPH (snížení ceny).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4o) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Sběrný dvůr Březová III. etapa – SO02 – komunikace a obslužné plochy“
Usnesení č. 287/22
RM schvaluje uzavření dodatku č.1, ke smlouvě o dílo na akci „Sběrný dvůr Březová III. Etapa – SO02 – komunikace a obslužné plochy“– firmou Recys – Mach s.r.o, Citice 1, 356 01 Citice. Předmětem dodatku je úprava ceny díla na 2.828.298,67,- Kč bez DPH (zvýšení ceny).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4p) Záměr budoucího prodeje pozemku
Usnesení č. 288/22
RM doporučuje ZM schválit záměr budoucího prodeje pozemku p.č.408/2 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Březová pro budoucí výstavbu trafostanice, nutnou k vybudování a funkčnosti rozvodů el. energie pro lokalitu 22 RD v lokalitě p.p.č. 408/2 v k.ú. Březová „Štambach“. Cena za m2 bude stanovena při budoucím prodeji znaleckým posudkem.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4q) Dodatek č.23 k pojistné smlouvě města
Usnesení č. 289/22
RM schvaluje dodatek č.23 k pojistné smlouvě města č.7720107570 s Kooperativa Pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group Praha -úprava jednotlivých souborů pojištění a navýšení ceny pojistného.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

V Březové dne 2.11.2022

Jednání ukončeno ve 16.00 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

Ověřili: Vladimír Hora, Květoslava Šafnerová    

Schválili: Jaroslav Bělíček, Miroslav Bouda

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 7. 11. 2022 8:43