Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
Divadelní představení "Káča a peklo"
1. Adventní neděle na kamenické kapli 2023
4 5
Mikulášská nadílka 2023
6
VÁNOČNÍ KONCERT 2023
7 8
VÁNOČNÍ STROMEK NADĚJE
9 10
Adventní koncert v kapli Březová
11 12 13 14 15 16
Vánoční trhy v Bamberku
17
18
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Březová (18.12.2023)
19 20 21 22 23 24
ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ S BŘEZOVSKÝMI OBČANY (24.12.2023)
25 26 27 28 29 30 31

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 8. jednání Rady města Březová ze dne 10. října 2022

8. jednání Rady města Březová ze dne 10. října 2022Vyvěšeno: 12. 10. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS 

z 8. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 10.10.2022 od 14.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová

_________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Miroslav Bouda, p. Jaroslav Bělíček, p. Hana Drenková, p. Josef Brandl, p. Květoslava Šafnerová   

Omluveni:

 1. Jmenování ověřovatelů: P. Hana Drenková, p. Květoslava Šafnerová
 2. Kontrola úkolů: Nebyly uloženy žádné úkoly.
 3. Hlavní zprávy:

a) Příprava ustavujícího zasedání ZM dne 19.10.2022
b) 6. rozpočtové opatření
c) Dodatek č. 1 k provoznímu řádu dovozové služby
d) Zrušení fondu investic města 

 1. Zápisy z komisí

a) Zápis z komise sociální, zdravotní ze dne 3.10.2022 

 1. Různé:

a) Finanční příspěvek - narození
b) Finanční příspěvek – úmrtí
c) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor
d) Pronájem garáže
e) Příkazní smlouva na poskytování advokátních služeb
f) Prodej pozemku
g) Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
h) Darovací smlouva – Březovský lístek
i) Odměna ředitelce MŠ ul. Komenského za vedení projektu
j) Žádosti o dotace na základě plánovaných výzev Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 1. Na vědomí:

a) Zprávy o činnosti MAS Sokolovsko, o.p.s. za měsíc září 2022

hlasováno: 5 pro        program byl schválen

 

RM přijala tato usnesení:

3a) Příprava ustavujícího zasedání ZM

Usnesení č. 236/22

RM doporučuje ZM schválit tento program ustavujícího zasedání ZM:

 1. Zahájení
 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Březová, pověření zapisovatele
 3. Složení slibu členů zastupitelstva města
 4. Volba návrhové komise (3 členové ZM)
 5. Hlasování o volebním řádu
 6. Volba starosty
 7. Volba místostarosty a radních
 8. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 10. Diskuze
 11. Závěr

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

3b) 6. rozpočtové opatření v roce 2022

Usnesení č. 237/22

RM doporučuje ZM schválit 6. rozpočtové opatření v roce 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3c) Provozní řád dovozové služby pro seniory

Usnesení č. 238/22

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu dovozové služby pro seniory včetně ceníku s účinností od 1.11.2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3d) Zrušení fondu investic města

Usnesení č. 239/22

RM doporučuje ZM zrušit fond investic města a převést obnos finančních prostředků ze zrušeného fondu investic na běžný bankovní účet města.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4a) Přidělení městských bytů

Usnesení č. 240/22

RM schvaluje přidělení bytu č. 36 v čp. 213, ul. Bezejmenná, Březová, p. A. M.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 241/22

RM schvaluje přidělení bytu č. 27 v čp. 122, ul. Komenského, Březová, p. S. K.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4b) Zrušení ceníku služeb pro seniory

Usnesení č. 242/22

RM ruší usnesení č. 19/14, kterým byl schválen ceník služeb pro seniory.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4c) Ceník služeb pro seniory

Usnesení č. 243/22

RM schvaluje ceník služeb pro seniory platný od 1.11.2022:

- jednotlivé služby (nákup, donáška oběda apod.) – 30 Kč/úkon (pro obyvatele DPS zůstává 15 Kč/úkon)

- úklid a domácí práce v DPS (mytí oken, převlékání postele, žehlení atd.) – 100 Kč/hodina

- praní prádla (DPS)- bez vlastního prášku a máchadla– 100 Kč/pračka

- praní prádla (DPS)- s vlastním práškem a máchadlem– 80 Kč/pračka

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5a) Finanční příspěvky – narození

Usnesení č. 244/22

RM schvaluje p. A. B. finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s narozením dítěte.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 245/22

RM schvaluje p. J. M. finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s narozením dítěte.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 246/22

RM schvaluje p. M. K. finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s narozením dítěte.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5b) Finanční příspěvek – úmrtí

Usnesení č. 247/22

RM schvaluje p. P. P. finanční příspěvek z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s pohřbem, a to ve výši 3.000 Kč.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 248/22

RM schvaluje p. H. H. finanční příspěvek z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s pohřbem, a to ve výši 3.000 Kč.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5c) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor - internát

Usnesení č. 249/22

RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 18 m2 v ul. Komenského, čp. 123, Březová (KN 66 LV 1), a to na do 31.1.2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5d) Pronájem garáže

Usnesení č. 250/22

RM schvaluje pronájem nebytových prostor - garáže v ul. Bezejmenná u čp. 213 (KN 321/4, LV 1), p. R. W., a to na dobu 1 roku, od 1.11.2022 do 31.10.2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5e) Příkazní smlouva na poskytování advokátních služeb

Usnesení č. 251/22

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi příkazníkem JUDr. Dominikem Křížem, Ph.D. advokátem z Advokátní kanceláře JUDr. Josef Kollár a partneři, se sídlem v Sokolově, Obce Ležáky 972/1, PSČ: 35601, IČO: 66207622, a příkazcem Městem Březová, se sídlem nám. Míru 230, Březová, PSČ: 356 01, IČO: 00259250. Předmětem smlouvy je zajištění advokátních služeb, poradenské činnosti v oblasti komunální a přestupkové agendy.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5f) Prodej pozemku

Usnesení č. 252/22

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p.č. 651/90 o výměře 42 m2 a p.č. 651/91 o výměře 20 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 120 Kč/m2 manželům V. a S. K.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5g) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Usnesení č. 253/22

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0020401/VB001 na pozemcích p.č. 376, 381/48 a 375 (č.p. 213) v katastrálním území Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupené na základě plné moci společností E PLUS spol. s r.o., Pila 131, 360 01.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5h) Smlouva o reklamě – Březovský lístek

Usnesení č. 254/22

RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Březovský lístek 2022“ s firmou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, 186 00 ve výši 10.000,--Kč.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5i) Mimořádná odměna ředitelce MŠ ul. Komenského za vedení projektu

Usnesení č. 255/22

RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce MŠ, ul. Komenského, Březová za vedení projektu v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) – Školka hrou III dle předloženého návrhu. MŠ získala v rámci tohoto projektu dotaci ve výši 277.000 Kč.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5j) Žádosti o dotace na základě plánovaných výzev Krajského úřadu Karlovarského kraje

Usnesení č. 256/22

RM doporučuje ZM schválit podání žádostí o dotace (včetně případné spoluúčasti) na základě plánovaných výzev Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci:

- Podpora jednotek SDH v roce 2023

- Podpora běžeckých stop 2023/2024

- Podpora kulturních aktivit v roce 2023

- Podpora realizace opatření na ochranu před povodněmi

- Podpora a využití kulturních památek a památkově hodnotných

  objektů

- Podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu

- Podpora prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o

  zeleň

- Podpora obnovy venkova 2022-2024

RM dále doporučuje ZM schválit podání případných individuálních žádostí z dotačního programu Karlovarského kraje.

RM dále doporučuje ZM schválit přijetí získaných dotací a doporučuje pověřit podpisem žádostí a dalších podkladů starostu města.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Jednání ukončeno ve 16.00 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

V Březové dne 10.10.2022

 

Ověřili: Hana Drenková, Květoslava Šafnerová   

Schválili: Miroslav Bouda, Jaroslav Bělíček

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 12. 10. 2022 14:56