Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Pozvánka na 2. zasedání ZM Březová
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
AKTUÁLNÍ INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU - 18. 5. 2020
19 20 21 22 23 24
25
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová
26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 1. jednání RM Březová ze dne 13. ledna 2020

1. jednání RM Březová ze dne 13. ledna 2020Vyvěšeno: 16. 1. 2020
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS
z 1. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 13.1.2020 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

_______________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč, p.Šafnerová 

1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, Mgr.Bedeč
2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly. 
3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 1. zasedání ZM (27.1.2020)
b) Odměny aktivním občanům a členům spol.organizací za rok 2019

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 6.1.2020

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise výstavby ze dne 8.1.2020
b) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školské ze dne 7.1.2020

6.Různé:
a)Finanční příspěvek – narození dítěte
b)Finanční příspěvek – úmrtí
c)Seznam členů zásahové jednotky na rok 2020
d)Darovací smlouvy na Ples města 2020
e)Smlouva o spolupráci – příspěvek na vstupné do bazénu
f)Dodatek ke smlouvě o spolupráci – kontejner na textilie
g)Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.133 nám.Míru
h)Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.123 ul.Komenského
i)Prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.123 – Relax Uno
j)Dohoda o uznání a úhradě dluhu
k)Smlouva o zřízení věcného břemene
l)Prodej pozemku p.č.88/3 v k.ú.Kamenice
m)Příkazní smlouva „Sběrný dvůr Březová – 1.etapa“
n)Bezúplatný převod pozemků - nabytí od Lesů České republiky a.s.
o)Bezúplatný převod pozemků – pozbytí
p)Souhlas zřizovatele s realizací projektu „přírodní zahrada“ MŠ1
r)Změna stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov-východ“
s)Zakladatelská smlouva svazku obcí „Mikroregion Sokolov-východ“

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení 
   měst a obcí Sokolovska ze dne 13.12.2019
b) Zápis z jednání valné hromady obch.spol.Sokolovská vodárenská    
   s.r.o. ze dne 13.12.2019  
c) Informace k žádosti MěÚ Sokolov o metodickou pomoc Krajského úřadu při           pořizování Územního plánu města
d) Zápis z porady jednatelů Sokolovské vodárenské s.r.o. ze dne 9.1.2020
e) Dodatek č.2 ke Kolektivní smlouvě – zásady pro poskytování
   prostředků ze soc.fondu (příspěvek na stravování zaměstnanců)

         Hlasováno: 5 pro        Program byl schválen.

RM přijala tato usnesení: 

3a) Příprava 1. zasedání ZM

Usnesení č.1/20
RM doporučuje ZM schválit tento program 1. zasedání ZM (27.1.2020):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  Různé

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno         

3b) Odměny aktivním občanům a členům spol.organizací

Usnesení č.2/20
V souladu s usn.ZM č.91/19 ze dne 16.12.2019 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům a členům společenských organizací za rok 2019 dle předloženého návrhu.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

5a) Zápis z jednání komise výstavby

Usnesení č.3/20
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.328 o výměře 143 m2 v k.ú.Březová u Sokolova p.Š.M. za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

Usnesení č.4/20
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.328 o výměře 127 m2 v k.ú. Březová u Sokolova p.Š.M. a manž.D. za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

Usnesení č.5/20
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/64 o výměře 87,5 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

Usnesení č.6/20
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č.77/1 o výměře 350 m2 v k.ú.Kamenice u Březové s p.K.J.ke dni 30.1.2020.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

Usnesení č.7/20
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.77/1 o výměře 350 m2 v k.ú.Kamenice u Březová za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

Usnesení č.8/20
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.651/74 v k.ú.Kamenice u Březové.

Usnesení č.9/20
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.651/74 v k.ú.Kamenice u Březové.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

Usnesení č.10/20
RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje p.č.651/53 o výměře 191 m2 v k.ú. Kamenice u Březové.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

Usnesení č.11/20
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.61/1 o výměře 160 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50/m2/rok na dobu určitou  do 31.12.2022.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno

5b) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školské

Usnesení č.12/20
RM schvaluje přidělení bytu č.11 v čp.122 ul.Komenského p.V.H.H.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

Usnesení č.13/20
RM schvaluje přidělení bytu č.11 v čp.213 ul.Bezejmenná p.S.M.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

Usnesení č.14/20
RM schvaluje přidělení bytu č. 23 v čp.213 ul.Bezejmenná p.K.K.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno    

Usnesení č.15/20
RM schvaluje přidělení bytu č. 16 (1+0 bezbariérový) v čp.213 ul.Bezejmenná p.M.H. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

Usnesení č.16/20
RM schvaluje přidělení bytu č. 27 (1+0 bezbariérový) v čp.213 ul.Bezejmenná p.B.M. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6a)Finanční příspěvek – narození dítěte

Usnesení č.17/20
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dítěte
ve výši 1.000,--Kč dle předloženého návrhu.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6b)Finanční příspěvek – úmrtí

Usnesení č.18/20
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle předloženého návrhu

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6c)Seznam členů zásahové jednotky na rok 2019

Usnesení č.19/20
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky na rok 2020.                 

6d) Darovací smlouvy na ples města

Usnesení č.20/20
RM schvaluje darovací smlouvy na „Ples města 2020“:
J+M autodílny s.r.o. Praha 4                4.000,--Kč
Ing.Potužák Petr, Loket                     3.000,--Kč
Ing.Hanka Procházková, Sokolov              1.000,--Kč
Doprava Miroslav Liška, Kynšperk n.O.       3.000,--Kč
JUDr.Jan Kollár, Sokolov                    5.000,--Kč
Pavel Kočický, Březová                      3.500,--Kč
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6e) Smlouva o spolupráci – příspěvek na vstupné do bazénu

Usnesení č.21/20
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci se Sokolovskou bytovou s.r.o. Sokolov, Komenského 77 – poskytnutí občanům starším 60 let slevu ve výši 20,--Kč ze vstupného pro seniory do krytého bazénu v Sokolově v roce 2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno  

6f) Dodatek ke smlouvě o spolupráci – kontejner na textilie

Usnesení č.22/20
RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 2.6.2014 s firmou Dimatex Cs, spol.s r.o. Stráž nad Nisou. Předmětem dodatku je snížení úhrady za každý kontejner na textilie z částky 1500,--Kč na 500,--Kč ročně (bez DPH).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6g)Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.133 nám.Míru

Usnesení č.23/20
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru (cukrárna) o výměře 55,26 m2.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6h)Záměr prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.123ul.Komenského

Usnesení č.24/20
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (sklad) o výměře 58,60 m2 na dobu 1 roku.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

Usnesení č.25/20
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul. Komenského (RELAX UNO) p.P.P. na dobu 5 let tj.od 1.2.2020 do 31.1.2025. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6j) Dohoda o uznání a úhradě dluhu

Usnesení č.26/20
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 7.824,--Kč s p.N.M. Dluh je za neuhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce 3,11/2019 (od 1/2020 v 8 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč, přičemž poslední splátka bude ve výši 824,--Kč). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6k)Smlouva o zřízení věcného břemene

Usnesení č.27/20

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-0009636/VB/003 na pozemcích p.č.476/41, 476/42, 476/43 a 476/30 v k.ú.Březová u Sokolova z důvodu umístění kabelového vedení v rámci stavby „Březová – ul.gen.Svobody, p.č.476/31, kNN“ mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s.Děčín, kterou zastupuje na základě plné moci Ing.Martin Hubka.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6l)Prodej pozemku p.č.88/3 v k.ú.Kamenice

Usnesení č.28/20
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č.88/3 o výměře 400 m2 v k.ú.Kamenice u Březové p.B.U. za cenu dle znaleckého posudku 41.330,--Kč + náklady spojené s prodejem tj.znalecký posudek 7.850,--Kč, geometrický plán 8.107,--Kč a návrh na vklad do Katastru nemovitostí.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6m)Příkazní smlouva „Sběrný dvůr Březová – 1.etapa“

Usnesení č.29/20
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem městem Březová a příkazníkem ABRI s.r.o. Sokolov. Předmětem smlouvy je zpracování výběrového řízení na dodavatele akce „Sběrný dvůr Březová – 1.etapa“.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6n)Bezúplatný převod pozemků - nabytí od Lesů ČR a.s.

Usnesení č.30/20
RM doporučuje ZM zrušit usn.č.77/19 ze dne 21.10.2019, kterým byl schválen bezúplatný převod – nabytí pozemků - došlo k upřesnění jednotlivých výměr a změn v číslování pozemků.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

Usnesení č.31/20
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod – nabytí pozemků od Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové:
p.č. 408/5 k.ú.Březová u Sokolova   39 957 m2  lesní pozemek
p.č. 524/4 k.ú.Březová u Sokolova   13 448 m2  lesní pozemek
p.č. 518/3 k.ú.Břzeová u Sokolova    7 091 m2  trvalý tr.porost
p.č. 496/1 k.ú.Březová u Sokolova    1 362 m2  lesní pozemek
p.č. 651/88k.ú.Kamenice u Březové   15 000 m2  trvalý tr.porost
                     celkem         76 858 m2

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6o)Bezúplatný převod pozemků – pozbytí

Usnesení č.32/20
RM doporučuje ZM schválit bezúplatného převod – pozbytí níže uvedených pozemků v majetku města Březová:

p.č.    k.ú.           Výměra           Druh pozemku

1152/1 Smrkovec u Březové 23823m2      ostatní plocha - ostatní komunikace
1159/1 Smrkovec u Březové   884m2      ostatní plocha - ostatní komunikace
1170/1 Smrkovec u Březové   551m2      ostatní plocha - ostatní komunikace
1179   Smrkovec u Březové   288m2      ostatní plocha - ostatní komunikace
1208   Smrkovec u Březové  4535m2      ostatní plocha - ostatní komunikace
1209   Smrkovec u Březové  3422m2      ostatní plocha - ostatní komunikace
1210/1 Smrkovec u Březové 17235m2      ostatní plocha - ostatní komunikace
320/4  Žitná  10606 m2   lesní pozemek
377/3  Žitná   3265 m2   lesní pozemek
386/11 Žitná   1519 m2   lesní pozemek
568/2  Žitná   7236 m2   lesní pozemek
568/3  Žitná   1358 m2   lesní pozemek
1010   Žitná    946 m2  ostatní plocha - ostatní komunikace
1011/2 Žitná   1510 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1011/3 Žitná    217 m2  ostatní plocha - ostatní komunikace
1015   Žitná    844 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1017   Žitná   2796 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1018   Žitná   1145 m2  ostatní plocha - ostatní komunikace
1023   Žitná   4606 m2  ostatní plocha - ostatní komunikace
1027/2 Žitná   450 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1032   Žitná   105 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1044   Žitná   1647 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1046   Žitná   2032 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1047/2 Žitná   384 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1048/1 Žitná   1409 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1048/4 Žitná   952 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1049/1 Žitná   151 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1050   Žitná   504 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1051   Žitná   3507 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1057/3 Žitná     51 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1065/2 Žitná   2704 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1069   Žitná   1632 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1070   Žitná   1235 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
Celkem         103549 m2
ve prospěch společnosti Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6p)Souhlas zřizovatele s realizací projektu „přírodní zahrada“

Usnesení č.33/20
RM (jako zřizovatel a vlastník nemovitosti) souhlasí s realizací projektu v rámci výzvy č.7/2019 vyhlášené dne 4.9.2019 Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO – „Přírodní zahrada 2019“ v Mateřské škole, Komenského 11. Současně RM souhlasí se spolufinancováním projektu ve výši 15 % způsobilých nákladů s udržitelností v délce 3 let po ukončení realizace.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6r)Změna stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov-východ“

Usnesení č.34/20
RM doporučuje ZM schválit změnu stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov-východ“ v úplném znění, která byla schválená radou „Mikroregionu Sokolov-východ“ dne 10.12.2019.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

6s)Zakladatelská smlouva svazku obcí „Mikroregion Sokolov-východ“

Usnesení č.35/20
RM doporučuje ZM schválit novou zakladatelskou smlouvu svazku obcí „Mikroregion Sokolov-východ“, která byla schválená radou „Mikroregionu Sokolov-východ“ dne 10.12.2019 a kterou do „Mikroregionu Sokolov-východ“ přistupuje obec Těšovice.

      Hlasováno: 5 pro     Usnesení bylo schváleno   

Jednání ukončeno v 16.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

V Březové dne 14.1.2020

 

Ověřili: p.Šafnerová a Mgr.Bedeč Michal

Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 17. 01. 2020 10:58