Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Pozvánka na 2. zasedání ZM Březová
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
AKTUÁLNÍ INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU - 18. 5. 2020
19 20 21 22 23 24
25
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová
26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 10. řádné jednání RM Březová ze dne 9. prosince 2019

10. řádné jednání RM Březová ze dne 9. prosince 2019Vyvěšeno: 11. 12. 2019
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS
z 10. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.12.2019 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová
___________________________________________________________________________________

Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč

Omluvena: p.Šafnerová

 1. Jmenování ověřovatelů: Mgr.Bedeč, p.Brandl
 2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.
 3. Hlavní zprávy:
  a) Příprava 10. zasedání ZM (16.12.2019)
  b) Rozpočtové provizorium pro rok 2020
  c) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2020
  d) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a              funkcionářům
  e) OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
  f) OZV č.2/19 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  g) OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,              využívání a odstraňování komunálních odpadů
  h) Plán rozvoje sportu do roku 2022 
 1. Zápisy z výborů:
  a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 4.12.2019
  b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.12.2019

    5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 18.11.2019

    6. Různé:
a) Finanční příspěvek – úmrtí
b) Odpisy nedobytných pohledávek
c) Dohody o uznání a úhradě dluhů
d) Darovací smlouva – Ples města
e) Smlouva o reklamě – Ples města
f) Roční odměny ředitelům příspěvkových organizací
g) Nájemné nebytových prostor v roce 2020
h) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123
i) Pronájem nebytových prostor – nám.Míru 231
j) Pronájem nebytových prostor – nám.Míru 229
k) Snížení nájmu nebytových prostor – nám.Míru 136

     7. Na vědomí:
a) Zápis ze schůzky k Setkání Březových ze dne 20.11.2019
b) Zápis z jednání k provozu MHD za 3 čtvrtletí 2019 ze dne 28.11.2019
c) Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu zařízení Vodafone Czech Republic a.s. na střeše hasičské zbrojnice

     Hlasováno: 4 pro        Program byl schválen.

RM přijala tato usnesení:

a) Příprava 10. zasedání ZM (16.12.2019)

Usnesení č.256/19
RM doporučuje ZM schválit tento program 10. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. rozpočtové opatření v roce 2019
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2020
9. OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
10. OZV č.2/19 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11. OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému
12. shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13.Termíny zasedání ZM na rok 2020
14.Různé

     Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

3b) Rozpočtové provizorium pro rok 2020

Usnesení č.257/19
RM doporučuje ZM schválit, v souladu se směrnicí ZM Březová č. 4/2006, tato pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020:
1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích se povolují podle upraveného rozpočtu roku 2019,
2. Splátky úvěrů budou prováděny dle podmínek úvěrových smluv,
3. Povoluje se dále čerpání investičních výdajů a provozních prostředků v položkách, které nebyly součástí        rozpočtu 2019 dle tabulkové přílohy.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

3c) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2020

Usnesení č.258/19

RM schvaluje termíny zasedání Rady města v roce 2020 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání ZM na rok 2020.

               Hlasováno: 4 pro        usnesení bylo schváleno

3d) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům

Usnesení č.259/19

RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům, spol. organizacím atd. v celkové výši do 60.000,--Kč

RM doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

3e) OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů

Usnesení č.260/19

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2020.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

3f) OZV č.2/19 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Usnesení č.261/19

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města č.2/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2020.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

3g) OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č.262/19

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2020

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

3h) Plán rozvoje sportu do roku 2022

Usnesení č.263/19

RM doporučuje ZM schválit plán rozvoje sportu města Březová do roku 2022.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

4a) ze zápisu finančního výboru

Usnesení č.264/19

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč ZO Českému svazu včelařů Kynšperk nad Ohří jako ocenění za činnost v roce 2019. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč se ZO Českého svazu včelařů Kynšperk nad Ohří a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

Usnesení č.265/19

RM schvaluje vyřazení zbytného, dožitého majetku města dle předložených návrhů (DDHM v celkové hodnotě 58.360,20 Kč), a to likvidací.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6a) Finanční příspěvek – úmrtí

Usnesení č.266/19

RM schvaluje finanční příspěvek p.M.Ü. na krytí nákladů spojených s pohřbem tety ve výši 3.000,--Kč.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6b) Odpisy nedobytných pohledávek

Usnesení č.267/19

RM schvaluje odpis nedobytných pohledávek dle předloženého návrhu v celkové výši 51.995,-- Kč.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

Usnesení č.268/19

RM doporučuje ZM schválit odpis nedobytných pohledávek dle předloženého návrhu v celkové výši
51.243,-- Kč.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6c) Dohody o uznání a úhradě dluhů

Usnesení č.269/19

RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 12.531,--Kč s p.V.B. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za období 6,7,10/2019, penále a nedoplatku z vyúčtování topné sezóny 2017(od 12/19 v 9 měsíčních splátkách ve výši 1.500,--Kč, přičemž poslední splátka bude ve výši 531,--Kč). RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

Usnesení č.270/19

RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 25.095,--Kč s p.P.V. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za období 9,10,11/2019 a penále (od 1/2020 v 8 měsíčních splátkách ve výši 3.000,--Kč, přičemž poslední splátka bude ve výši 1.095,--Kč).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6d) Darovací smlouva – Ples města

Usnesení č.271/19

RM schvaluje darovací smlouvu na „Ples města 2020“ s p.Janem Němcem, 1.Máje 27, Habartov na částku 5.000,--Kč.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6e) Smlouva o reklamě – Ples města

Usnesení č.272/19

RM schvaluje Smlouvu o reklamě na „Ples města 2020“ s firmou EUROVIA CS a.s. Praha (5.000,--Kč).
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6f) Roční odměny ředitelům příspěvkových organizací

Usnesení č.273/19

RM schvaluje řediteli Základní školy a ředitelkám Mateřských škol roční odměny dle předloženého návrhu.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6g) Nájemné nebytových prostor v roce 2020

Usnesení č.274/19

RM schvaluje nenavyšování nájemného nebytových prostor dle inflace a schvaluje nájemné v těchto prostorech ve stejné výši jako v roce 2019.
Pan Brandl požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

              Hlasováno: 3 pro         usnesení bylo schváleno

6h) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123

Usnesení č.275/19

RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 93,47 m2 v čp.123 ul.Komenského (Relax Uno).

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6i) Pronájem nebytových prostor – nám.Míru 231

Usnesení č.276/19

RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.231 na nám.Míru p.Š.K. na dobu 5 let tj. od 1.1.2020 do 31.12.2024.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6j) Pronájem nebytových prostor – nám.Míru 229

Usnesení č.277/19

RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.229 na nám.Míru p.J.D. na dobu 1 roku tj. od 1.1.2020 do 31.12.2020.
RM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

p.Bouda požádal dle zákona o vyloučení z hlasování.

              Hlasováno: 3 pro         usnesení bylo schváleno

6k) Snížení nájmu nebytových prostor – nám.Míru 136

Usnesení č.278/19

RM schvaluje snížení nájmu v nebytových prostorách v čp.136 na nám.Míru o 341,60 Kč (měsíčně) p.D.V. od 1.10.2019 do doby znovu zprovoznění provozovny kadeřnictví.

              Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

 

Jednání ukončeno v 16.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

V Březové dne 10.12.2019

Ověřili: p.Brandl Josef a Mgr.Bedeč Michal

Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 12. 2019 16:30