Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Březová (25.9.2023)
26
Mezinárodní den seniorů "Léčba smíchem"
27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
PODZIMNÍ BŘEZOVSKÝ CYKLOVÝŠLAP (7.10.2023)
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Podzimní burza dětského oblečení 2023
21
Podzimní burza dětského oblečení 2023
22
Podzimní burza dětského oblečení 2023
23 24 25
Travesti Show DIVOKÉ KOČKY
26 27 28
Očkování psů proti vzteklině 2023
29
30 31
Halloween pro děti
1 2 3 4 5

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 2. jednání Rady města Březová ze dne 13. 2. 2023

2. jednání Rady města Březová ze dne 13. 2. 2023Vyvěšeno: 15. 2. 2023
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS 

z 2. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 13.2.2023 od 14.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Jaroslav Bělíček, p. Miroslav Bouda, p. Josef Brandl, p. Vladimír Hora,
                 p. Květoslava Šafnerová
                 Mgr. Michal Bedeč

Omluveni:

1. Jmenování ověřovatelů: p. Josef Brandl, p. Květoslava Šafnerová

2. Kontrola úkolů: Nebyly zadány.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 1. řádného zasedání ZM (27.2.2023)
b) Směrnice č. 1/23 Pravidla pro poskytování individuálních dotací a darů z rozpočtu města Březová
c) Aktualizace směrnice č. 2/22 O rozpočtovém hospodaření
d) OZV 1/2023, o ochraně veřejného pořádku
e) 1. rozpočtové opatření v roce 2023

4. Různé:
a)   Finanční příspěvek – úmrtí
b)   Darovací smlouva – Rybářský ples Březová 2023
c)   Jmenování vedoucího KD a MFC Březová
d)   Řízení vozidel MěÚ
e)   Prodloužení pronájmu nebytových prostor – ul. Komenského, čp.123
f)    Úprava nájemní smlouvy (úprava nájemného) – Nám. Míru čp.131
g)   Úprava nájemní smlouvy (úprava nájemného) – Nám. Míru čp.230
h)   Záměry úprav nájemních smluv – prodloužení nájmů, úpravy cen
ch) Záměry výpůjček nebytových prostor
i)    Přidělení bytu
j)    Dohoda o splátkovém kalendáři
k)   Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě        do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) „Lokalita pro výstavbu 22 RD Štambach“
l)    Ceník inzerce v Březovském zpravodaji
m)  Prodeje pozemků
n)   Výpůjčky pozemků
o)   Ceník nájmů pozemků
p)   Ceník prodejů pozemků
q)   Smlouva o termínovaném vkladu s revolvingem u Raiffeisenbank
r)    Odpisové plány příspěvkových organizací
ř)    Vyřazení majetku města
s)    Individuální dotace a dary z rozpočtu města Březová
š)    Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství pro zpětný odběr odpadních                           elektrozařízení (stacionární kontejnery)
t)     Dodatek č.23 k pojistné smlouvě města – Kooperativa pojišťovna
u)    Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
v)    Souhlas zřizovatele pro MŠ Březová, Komenského s realizací projektu v rámci výzvy
       č. 02_22_002(ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský)
w)   Souhlas zřizovatele pro MŠ Březová, Komenského s předložením žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy                 MAS Sokolovsko vyhlášené v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
x)    Smlouva o zpracování žádosti o dotaci a administraci spojené s přípravou projektu k podání žádosti o             dotaci na akci „Fotovoltaika v budově MěÚ Březová“
y)    Žádost o dotaci na základě výzvy „Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+“ – Fotovoltaika                     v budově MěÚ Březová
z) Navýšení kapacity třídy v Základní škole Březová
ž)  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

5. Na vědomí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 6.2.2023
b) Zápis z jednání komise integrovaných obcí ze dne 25.1.2023
c) Zápis z komise výstavby ze dne 16.1.2023
d) Zápis z kontrolního výboru ze dne 6.2.2023
e) Zápis z finančního výboru ze dne 2.2.2023
f) Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za měsíc 1/2023
g) Informace z jednání s MP Sokolov a PČR Sokolov ze dne 6.2.2023
h) Přehled aktuálních pohledávek města k 31.12.2022
i) Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.
j) Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2022
k) Informace ze zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 10.1.2023
l) Informace o jednání s vedením firmy Sokolovská Uhelná, a.s.
m) Informace o jednání s p. Kohlem – větrné elektrárny
n) Informace o jednání s vedením firmy Elektrárna Tisová, a.s.
o) Informace o návrhu kupní smlouvy – budova Svazu chovatelů K. Bříza

hlasováno: 5 pro      program byl schválen

RM přijala tato usnesení:

3a) Příprava 1. řádného zasedání ZM

Usnesení č. 24/23
RM doporučuje ZM schválit tento program 1. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Kontrola plnění úkolů
  5. Interpelace občanů
  6. OZV 1/2023, o ochraně veřejného pořádku
  7. rozpočtové opatření v roce 2023
  8. Různé

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3b) Směrnice č. 1/23 Pravidla pro poskytování individuálních dotací a darů z rozpočtu města Březová

Usnesení č. 25/23
RM schvaluje Směrnici č. 1/23 Pravidla pro poskytování individuálních dotací a darů z rozpočtu města Březová.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3c) Aktualizace směrnice č. 2/22 O rozpočtovém hospodaření

Usnesení č. 26/23
RM doporučuje ZM schválit aktualizaci Směrnice č. 2/2022
O rozpočtovém hospodaření, dle přeloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3d) OZV 1/2023, o ochraně veřejného pořádku

Usnesení č. 27/23
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 1/2023 o ochraně veřejného pořádku.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3e) 1. rozpočtové opatření města v roce 2023

Usnesení č. 28/23
RM doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové opatření města v roce 2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4a) Finanční příspěvek - úmrtí

Usnesení č. 29/23
RM schvaluje panu M. M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky a to ve výši 2.000 Kč (z rozpočtu města).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4b) Darovací smlouva – Rybářský ples Březová 2023

Usnesení č. 30/23
RM schvaluje darovací smlouvu na „Rybářský ples Březová 2023“ se společností Sokolovská Uhelná, právní nástupce, a. s., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 26348349.

Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 20.000 Kč.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4c) Jmenování vedoucího KD a MFC Březová

Usnesení č. 31/23
RM jmenuje od 1.3.2023 na pozici vedoucí Kulturního domu
a Multifunkčního centra Březová p. Janu Gogovou.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4d) Řízení vozidel MěÚ

Usnesení č. 32/23
RM schvaluje p. J. B. jako dalšího řidiče vozidel města.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4e) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – ul. Komenského, čp.123

Usnesení č. 33/23
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123, na parcele KN 66 LV 1 ul. Komenského na Březové o výměře 31,20 m2 p. M. T. na dobu 1 roku, tj. od 1.3.2023 do 28.2.2024.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4f) Úprava nájemní smlouvy (úprava nájemného) – Nám. Míru čp.131

Usnesení č. 34/23
RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy (navýšení nájemného od března 2023) s nájemcem p. K. L. v nebytových prostorách v čp.131, na parcele KN 78 LV 1725 nám. Míru na Březové – zvýšení o 1.000 Kč/měsíc.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušeného dodatku ke smlouvě.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4g) Úprava nájemní smlouvy (úprava nájemného) – Nám. Míru čp.230

Usnesení č. 35/23
RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy (navýšení nájemného od února 2023) v nebytových prostorách (tel. ústředna) v čp.230, nám. Míru na Březové na parcele KN 2 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 29,40 m2 s firmou Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Praha.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4h) Záměry úprav nájemních smluv – prodloužení nájmů, úprava cen

Usnesení č. 36/23
RM schvaluje záměr úpravy nájemní smlouvy – navýšení nájemného od dubna 2023 v prostorách určených k podnikání – část střechy, prostor pro kabelovou trasu a technologii v čp.178, ul. Okružní na Březové na parcele KN 295 LV 1 firmě Vantage Towers s.r.o Praha (Vodafone).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 37/23
RM schvaluje záměr úpravy nájemní smlouvy (prodloužení platnosti) u prostor pro schůzky sdružení hasičů o výměře 37 m2 v domě čp.123, ul. Komenského v k.ú. Březová na parcele KN 66 LV 1.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 38/23
RM schvaluje záměr úpravy nájemní smlouvy (prodloužení platnosti + úprava ceny) u učebny anglického jazyka o výměře 10 m2 v domě čp.123, ul. Komenského v k.ú.Březová na parcele KN 66 LV 1.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 39/23
RM schvaluje záměr úpravy nájemní smlouvy (prodloužení platnosti + úprava ceny) u prostor pro zkoušky hudební skupiny o výměře 22 m2 v domě čp.123, ul. Komenského v k.ú.Březová na parcele KN 66 LV 1.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 40/23
RM schvaluje záměr úpravy nájemní smlouvy (prodloužení platnosti + úprava ceny) u prostor pro zkoušky hudební skupiny o výměře 18 m2 v domě čp.123, ul. Komenského v k.ú.Březová na parcele KN 66 LV 1.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 41/23
RM schvaluje záměr úpravy nájemní smlouvy (prodloužení platnosti + úprava ceny) u prostor pro zkoušky hudební skupiny o výměře 12 m2 v domě čp.123, ul. Komenského v k.ú.Březová na parcele KN 66 LV 1.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4ch) Záměry výpůjček nebytových prostor

Usnesení č. 42/23
RM schvaluje záměr výpůjčky třídy pro ZUŠ Sokolov o výměře 34 m2
v domě čp.123, ul. Komenského v k.ú.Březová na parcele KN 66 LV 1.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru výpůjčky.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 43/23
RM schvaluje záměr výpůjčky zkušebny dechového souboru Březováček o výměře 57 m2 v domě čp.123, ul. Komenského v k.ú.Březová na parcele KN 66 LV 1.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru výpůjčky.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 44/23

RM schvaluje záměr výpůjčky klubovny mladých hasičů o výměře 58 m2 v domě čp.123, ul. Komenského v k.ú.Březová na parcele KN 66 LV 1.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru výpůjčky.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 45/23

RM schvaluje záměr výpůjčky tělocvičny – klub zápasu o výměře 57 m2 v domě čp.123, ul. Komenského v k.ú.Březová na parcele KN 66 LV 1.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušeného záměru výpůjčky.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 46/23

RM schvaluje záměr výpůjčky klubovny – babycentrum Březová
o výměře 69 m2 v domě čp.123, ul. Komenského v k.ú.Březová na parcele KN 66 LV 1.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru výpůjčky.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 47/23

RM schvaluje záměr výpůjčky sportovních prostor - fitnesscentrum
o výměře 125 m2 v domě čp.123, ul. Komenského v k.ú.Březová na parcele KN 66 LV 1.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru výpůjčky.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4i) Přidělení bytu

Usnesení č. 48/23
RM schvaluje přidělení bytu č.2 v čp.226, ul. Okružní na Březové p. B. N.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy po složení jistoty na byt ve výši 12.960 Kč.

hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel   usnesení bylo schváleno

4j) Dohoda o splátkovém kalendáři
Usnesení č. 49/23

RM doporučuje ZM schválit Dohodu o splátkovém kalendáři dluhu na

částku 28.920 Kč, s p. H. P. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s poskytováním bytu za měsíce 7-12/2022 a 1/2023. Splátky budou hrazeny od 03/2023, v 28 měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč a poslední 29. splátka bude ve výši 920 Kč))

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4k) Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě        do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) „Lokalita pro výstavbu 22 RD Štambach“

Usnesení č. 50/23
RM schvaluje uzavření Smlouvy uzavření budoucích smluv
o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo: 23_SOBS01_4122045220, mezi městem Březová (žadatel) –
a společností ČEZ Distribuce, a.s., (provozovatel distribuční soustavy), Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02.

Předmětem smlouvy je povinnost žadatele uhradit poplatek za rezervovaný příkon, povinnost provozovatele vybudovat nová odběrná místa elektřiny pro „Lokalitu pro výstavbu 22 RD Štambach“ (2 x hodnota jističe 3x 32A, 22x hodnota jističe 3x 20A).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4l) Ceník inzerce v Březovském zpravodaji

Usnesení č. 51/23
RM schvaluje nové ceny komerční inzerce v Březovském zpravodaji dle předlohy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4m) Prodeje pozemků
Usnesení č. 52/23

RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p.č.476/46 o výměře 85 m2 v katastrálním území Březová u Sokolova za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 78 400 Kč + 15 536 Kč za zpracování znaleckého posudku p. P. B.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 53/23
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p.č.476/47 o výměře 78 m2 v katastrálním území Březová u Sokolova za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 71 940 Kč + 15 536 Kč za zpracování znaleckého posudku p. Z. M. a p. K. B.– každý k jedné ideální polovině.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4n) Výpůjčky pozemků

Usnesení č. 54/23

RM schvaluje výpůjčku pozemků st.p.č.3/1 o výměře 6022 m2 včetně zemědělského stavení a navazujících pozemků p.č.1 o výměře 806 m2, p.č.4/2 o výměře 1845 m2 v katastrálním území Kostelní Bříza
p. M. I. na dobu určitou do 31.12.2026.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 55/23
RM schvaluje výpůjčku pozemků p.č.40/3 o výměře 578 m2, p.č.40/1 o výměře 2450 m2 a 39/5 o výměře 544 m2 v katastrálním území Kostelní Bříza p. M. I. na dobu určitou do 31.12.2026.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4o) Ceník nájmů pozemků

Usnesení č. 56/23

RM schvaluje nové ceny nájemného z pozemků dle přílohy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4p) Ceník prodejů pozemků

Usnesení č. 57/23
RM doporučuje ZM ke schválení nové základní ceny za prodej pozemků vč. postupu při schvalování prodeje pozemků dle přílohy. 

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4q) Smlouva o termínovaném vkladu s revolvingem u Raiffeisenbank

Usnesení č. 58/23
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o termínovaném vkladu s revolvingem (s fixací na 1 měsíc) u Raiffeisenbank ve výši 20 mil. Kč, a to na dobu 1 roku.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4r) Odpisové plány příspěvkových organizací

Usnesení č. 59/23
RM schvaluje navržený odpisový plán zřízené příspěvkové organizace ZŠ Březová, okres Sokolov, pro rok 2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 60/23

RM schvaluje navržený odpisový plán zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Komenského 11, pro rok 2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 61/23

RM schvaluje navržený odpisový plán zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Smetanova 218, pro rok 2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4ř) Vyřazení majetku města

Usnesení č. 62/23

RM schvaluje vyřazení majetku města v celkové hodnotě 104 096,09 Kč dle předložených podkladů, a to takto:

Účet 02115……… DHM……… v celkové výši 104 096,09 Kč

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4s) Individuální dotace a dary z rozpočtu města

Usnesení č. 63/23

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Biatlonovému centru mládeže Krušné hory z.s., jako ocenění činnosti v roce 2022.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč s Biatlonovým centrem mládeže Krušné hory, z.s.
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 64/23

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2023 TJ Olympie Březová na vybavení a zajištění činnosti 8 oddílů TJ Olympie Březová, údržbu sportovišť a další náklady související s činností TJ Olympie v roce 2023.

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč s TJ Olympie Březová, z.s. a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 65/23

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč
z rozpočtu města Březová v roce 2023 AMK Březová – klubu cyklotrialu v AČR na sportovní činnost a zajištění soutěže MČR
v biketrialu 2023.

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč s AMK Březová-klubem cyklotrialu a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 66/23

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč Tělovýchovné unii Sokolov, z. s., jako ocenění činnosti v roce 2022.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč s Tělovýchovnou unií Sokolov, z. s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 67/23

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 600.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2023 FK Olympie Březová na celoroční činnost klubu a jeho družstev a na účast družstva mužů A v Divizi.

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace ve výši 600.000 Kč s FK Olympie Březová, z.s. a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 68/23

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč
z rozpočtu města Březová v roce 2023 florbalovému klubu FbK Démoni Březová, z.s. na činnost klubu v roce 2023, pronájem sportovní haly, zajištění Březovské amatérské florbalové ligy
v roce 2023.

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč s florbalovým klubem FbK Démoni Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 69/23

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč
z rozpočtu města Březová v roce 2023 paní Nemethové na zajištění letního tábora Vránov 2023 na částečnou úhradu nájmu areálu.

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč s paní Nemethovou
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 70/23

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč
z rozpočtu města Březová v roce 2023 SH ČMS - SDH Březová na zajištění letního tábora Mladých hasičů Březová, nákup materiálu, vybavení klubovny, nákup tréninkových pomůcek, na vstupné na akce a na zajištění činnosti kroužku mladých hasičů v roce 2023.

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč se SH ČMS - SDH Březová
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 71/23

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč
z rozpočtu města Březová v roce 2023 Pionýru, z.s. – PS Březová na úhradu energií, zajištění akcí pro děti, údržbu PTZ Bystřina
a činnost v roce 2023.

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč s Pionýrem, z.s. – PS Březová a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 72/23

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč
z rozpočtu města Březová v roce 2023 ČSCH z.s., Kostelní Bříza na obnovu výstavního fundusu, financování drobných oprav
a zajištění a organizaci krajských výstav v roce 2023. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč s ČSCH z.s. Kostelní Bříza a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 73/23

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Agentuře osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s., Sokolov, jako ocenění činnosti Agentury v roce 2022.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč s Agenturou osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s., Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 74/23

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč
z rozpočtu města Březová v roce 2023 dennímu centru Mateřídouška na částečné pokrytí dopravy do stacionáře pro Kristýnku Kovačíkovou, obyvatelku Březové.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč s denním centrem Mateřídouška a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 75/23

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.500 Kč organizaci MAS Sokolovsko na podporu akce čištění řeky Ohře 2023. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 2.500 Kč s MAS Sokolovsko a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 76/23

RM neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč organizaci Chráněné bydlení Sokolov, a to na úhradu mzdových nákladů.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 77/23

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.400 Kč organizaci Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., Základní organizace Sokolov na příspěvek na rekondiční pobyt pro 3 občany města Březová.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 2.400 Kč s organizací Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., Základní organizace Sokolov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 78/23

RM neschvaluje poskytnutí finančního daru organizaci Zdravotní klaun, o.p.s. Praha 9 na činnost v roce 2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 79/23

RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 8.000 Kč organizaci Drosera Bublava, a to na krmivo a provoz.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 80/23

RM neschvaluje poskytnutí finančního daru p. D. F.  na krmení pro kočky.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4š) Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství pro zpětný odběr odpadních                          elektrozařízení (stacionární kontejnery)

Usnesení č. 81/23

RM schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení (stacionární kontejnery) mezi Městem Březová, nám. Míru 230, 356 01 Březová, IČO: 00259250 a společností ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO: 27373231.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4t) Dodatek č.25 k pojistné smlouvě města – Kooperativa pojišťovna

Usnesení č. 82/23

RM schvaluje dodatek č.25 k pojistné smlouvě města č.7720107570 s Kooperativa Pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group Praha - úprava jednotlivých souborů pojištění a navýšení ceny pojistného – kaple Kostelní Bříza.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 4u) Smlouva o zřízení věcného břemene

Usnesení č. 83/23
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-0000633/VB/001 na pozemcích p.č.420/2
a 420/4 v k.ú. Březová u Sokolova (název stavby „Březová SO, p.č.2366/28,vVN“ mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupenou společností OMEXON GA Energo, s.r.o. Plzeň, pověřená osoba na základě zmocnění p. Šárka Caklová.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4v) Souhlas zřizovatele pro MŠ Březová, Komenského s realizací projektu v rámci výzvy
      č.  02_22_002(ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I O
peračního programu Jan Amos Komenský)

Usnesení č. 84/23
RM jako zřizovatel uděluje Mateřské škole Březová, Komenského souhlas s realizací projektu v rámci výzvy č. 02_22_002 (ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský).

Ze získaných prostředků bude financován školní asistent a vzdělávání pedagogických pracovníků.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4w) Souhlas zřizovatele pro MŠ Březová, Komenského s předložením žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy                 MAS Sokolovsko vyhlášené v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD

Usnesení č. 85/23
RM jako zřizovatel uděluje Mateřské škole Březová, Komenského souhlas s předložením žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Sokolovsko vyhlášené v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD. Předmětem projektu jsou investice do venkovního zázemí mateřské školy, včetně terénních úprav, instalace herních prvků
a mobiliáře a spolufinancováním výše uvedeného projektu

z vlastních zdrojů v minimální výši 20% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a financování nezpůsobilých nákladů akce.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4x) Smlouva o zpracování žádosti o dotaci a administraci spojené s přípravou projektu k podání žádosti o            dotaci na akci „Fotovoltaika v budově MěÚ Březová“

Usnesení č. 86/23
RM schvaluje uzavření smlouvy o zpracování žádosti o dotaci
a administrace spojené s přípravou projektu k podání žádosti
o dotaci na akci: „Fotovoltaika v budově MěÚ Březová“ mezi Městem Březová, nám. Míru 230, 356 01 Březová, IČO: 00259250
a Ing. David Plíštilem, Ph.D., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČO: 66992354. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4y) Žádost o dotaci na základě výzvy „Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+“ – Fotovoltaika v                    budově MěÚ Březová

Usnesení č. 87/23
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci (včetně případné spoluúčasti) na základě „Nové obnovitelné zdroje v

energetice - RES+“ na realizaci fotovoltaiky v budově MěÚ Březová. Jedná se o finanční prostředky z EU (výše dotace činí až 75%, předpokládaná cena projektu činí 3 mil. Kč).

RM dále doporučuje ZM schválit přijetí získané dotace
a doporučuje pověřit podpisem žádosti a dalších podkladů starostu města.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4z) Navýšení kapacity třídy v Základní škole Březová

Usnesení č. 88/23
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 4.A Základní školy, Komenského 232, Březová o 4 žáky do 30.6.2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4ž) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Usnesení č. 89/23
RM souhlasí s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Březová a společností Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, týkající se vedení distribučních kabelů VN, veřejného osvětlení vč. 1 ks stožáru, lampy veřejného osvětlení v rámci akce „Lokalita bydlení Štambach p.p.č. 408/2 rozvojová lokalita 46, k.ú. Březová u Sokolova“.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

V Březové dne 13.2.2023

Jednání ukončeno ve 17.00 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč


Ověřili: Josef Brandl, Květoslava Šafnerová

Schválili: Jaroslav Bělíček, Miroslav Bouda

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 15. 02. 2023 14:28