Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
6
Setkání harmonikářů Březová 2024
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
7
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
8 9 10 11 12 13
KAMENICKÁ PRAKIÁDA
14
15 16 17 18 19 20
Zájezd na muzikál TROJA
21
Jarní koncert v kapli Březová
22 23 24 25 26 27 28
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Novinky > OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

Město Březová vyhlašuje v souladu s § 7 zák.č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění

                                                         výběrové řízení na pracovní pozici
                                                tajemnice/tajemník Městského úřadu Březová
                                                                 s nástupem od 1.11.2021

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
- znalost zákona o obcích, o úřednících územních samosprávných celků, zákoníku práce a správního řádu
- uživatelská znalost práce na PC - MS Office, Outlook, Internet
- schopnost dobré komunikace, umění jednat s lidmi
- organizační a rozhodovací schopnosti
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
- výhodou je praxe ve veřejné správě a zkouška alespoň z obecné části zvláštní odborné způsobilosti
- výhodou je znalost cizího jazyka (němčina, angličtina), řidičský průkaz „B“

Požadovaná délka praxe:

Nejméně tříletá praxe:
a) jako vedoucí zaměstnanec nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Délka praxe musí podle odstavců a-c) být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

Druh práce:

- plnění úkolů stanovených zákonem o obcích (§110) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťování výkonu přenesené působnosti státní správy svěřené úřadu
- plnění úkolů uložených radou, zastupitelstvem nebo starostou, zajišťování plnění úkolů uložených jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva města a rady města
- plnění funkce statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů, který je nadřízeným všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, vymezování práv, povinností a odpovědnosti zaměstnanců úřadu a jejich formulování v pracovní náplni
- sjednávání pracovních smluv a stanovování platů všech zaměstnanců města zařazených do městského úřadu dle platných předpisů
- koordinování činnosti odborů při plnění úkolů plynoucích ze zákona, dalších právních předpisů a nařízení, plynoucí z usnesení zastupitelstva nebo rady
- koordinování vlastní činnosti s činností starosty a místostarosty
- vydávání interních předpisů
- koordinace vzniklých sporů mezi odbory úřadu při zabezpečování pracovních úkolů
- příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva města

Přihláška musí obsahovat:

- jméno, příjmení, případně titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- telefonický kontakt, e-mailová adresa
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- osvědčení Ministerstva vnitra ČR (tzv.lustrační osvědčení) a čestné prohlášení ve smyslu §2 odst.1 zák.č.451/1999 Sb. v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1.12.1971
-souhlas se zpracováním osobních údajů

Platové zařazení: 

Zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a dalších platných mzdových předpisů, platová třída odpovídající druhu práce č.12

Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců.

Lhůta pro doručení přihlášky:    30.9.2021 do 12.00 hodin

Obálku označte slovy : „Výběrové řízení – tajemnice/tajemník MěÚ“

Kontaktní osoba:  Jana Kašparová, tajemnice MěÚ, tel.352 633523,  mobil 724180788

Adresa, na kterou se přihláška odesílá:

Městský úřad Březová, nám. Míru 230, 356 01 Březová nebo osobně do podatelny MěÚ Březová (vestibul budovy).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Březové dne 25.8.2021

 

                                                                                     Miroslav Bouda
                                                                                      starosta města