Cena vody po pěti letech poroste. Jen o inflaci

Cena vody po pěti letech poroste. Jen o inflaci

Jak už to bývá, závěr roku někdy přináší i ne zcela pozitivní zprávy. Tou je letos fakt, že po pěti letech stagnace zřejmě dojde od příštího roku opět k mírnému navýšení ceny vody. Podle dosavadních výsledků projednávání ceny v příslušných orgánech je na obzoru mírný nárůst, byť minimální, a to o výši předpokládané inflace, tedy v průměru o 2,4 %. Po několika letech  maximálního utlumování dopadů nárůstu vstupů na spotřebitele se již jeví jako nezbytné další opětovný nárůst nákladů do ceny částečně promítnout. Každoroční průběh schvalování ceny vody pro následující rok je proces složitý. Vždy před samotným schvalováním cen vodného a stočného se setkají zástupci provozovatele a zástupci majitelů vodohospodářského majetku. Majitele na těchto jednáních zastupují představitelé měst Sokolov, Březová a Loket a projednávají se konkrétní jednotlivosti týkající se cen, aby byl následně dostatečný časový prostor tyto záležitosti projednat a schválit ve všech orgánech. Následně je záležitost předmětem jednání výkonného výboru majitele vodohospodářských zařízení, tedy společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o., jejímiž společníky jsou obce, které do společnosti vložily svůj vodohospodářský majetek ke společnému provozování.

Posléze se cenový návrh předkládá ke schválení valné hromadě společnosti, a to po předchozím pověření a schválení zastupitelstvy všech dotčených měst a obcí. Tato valná hromada se uskuteční 14. prosince. Je pravdou, že cena vodného a stočného v našem regionu patří k těm mírně nadprůměrným, avšak je nutno připomenout, že zdejší vodárenské zařízení je velmi rozmanité a na provoz náročné, kdy je třeba čerpat vodu z nádrže Horka do různých vzdálených vodojemů, je třeba provozovat mnoho desítek čistíren odpadních vod, na jejichž provoz navíc doléhá stále se zpřísňující legislativa, a v neposlední řadě se investuje do celé řady nových vodovodů a vodárenských zařízení, což se také v ceně vody projevuje. V současné době opět dochází i k nárůstu ceny odebírané surové vody od Povodí Ohře, k nárůstu cen energií, je nutné řešit též mzdové náklady především u dělnických a technických profesí, které již celou řadu let nebyly navyšovány. Přesto bylo dohodnuto, že nárůst vodného a stočného pro rok 2019 bude jen v úrovni předpokládané inflace, což v konečném důsledku přestavuje cca 1,20 Kč za metr krychlový za vodné a 0,90 Kč za stočné. Se zbytkem navýšených nákladů se tedy bude muset vyrovnat ve svých nákladech provozovatel. Ještě připomeňme, že konečná účtovaná cena je u nás dvousložková, a proto se poněkud rozdílně navýšení projeví u různých typů odběratelů. Tzv. druhá složka za stálou platbu za fakturační vodoměr totiž vyjde při vyúčtování výhodněji u hromadných odběrů např. v bytových domech, kde se na jeden vodoměr pomyslně „složí“ několik odběratelů (domácností), než u odběrů např. v rodinném domě, kde za vodoměr platí jen jedna rodina.

Miroslav Bouda, starosta města

10.1.2019