Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy

Město Březová vyhlašuje Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Smetanova čp.218, Březová Nástup na pracovní místo je 1. července 2018.

Nástup na pracovní místo je 1. července 2018

Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v § 5 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu předškolního zařízení, organizační a řídící schopnosti, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

K podepsané přihlášce doložte: úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj.vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh předškolního zařízení, kopie dokladů o dalším vzdělávání, doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh práce a přesné časové vymezení, strukturovaný životopis, koncepce rozvoje předškolního zařízení v maximální rozsahu 3 stran formátu A4, výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců) a souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení.

Termín podání přihlášek: 30.dubna 2018 včetně

Přihlášky zasílejte na adresu: Město Březová, nám. Míru čp.230, Březová 356 01

16.3.2018