O čem se mluví po Březové

Kontroly parkování se staly terčem kritiky

Není žádným tajemstvím, že se státní policie s ne­bývalou aktivitou zaměřuje v poslední době v ob­lasti dopravy mimo jiné na dodržování pravidel pro parkování, a to nejen na Březové, ale dá se říci v celém regionu. Protože po Březové už delší dobu kolují v této souvislosti nejrůznější „zaruče­né informace“, rád bych se k této problematice alespoň krátce vyjádřil.

Pravdou je, že Police ČR si nyní svým způsobem důsledněji plní své povinnosti, i když mnohým občanům to může být divné, když problemati­ka správného parkování se mnoho a mnoho let v našem městě policií prakticky neřešila, alespoň ne v úrovni tak intenzivních kontrol jako v sou­časné době. Všichni víme, že komunikační systém na Březové, resp. jeho parametry, jsou poplatné své době, a tak parkování v rozporu se silničním zákonem je na Březové již velmi dlouho jakousi zvykovou záležitostí, a najednou policie velmi dů­sledně upozorňuje a mnohdy i pokutuje nedodr­žování silničního zákona. Je však nutno uznat, že určité části a úseky komunikací na Březové byly svým způsobem neprůjezdné či mnohdy až ne­bezpečné (viz např. u požární zbrojnice, kde vy­jíždějí hasičské vozy na zásahy po ulici Okružní, nebo velmi nepřehledné až nebezpečné situace u křižovatek Smetanova - Okružní , Dvořákova - Okružní atd). Na druhou stranu se lze ptát, zda po­licie nepřistupuje k této otázce až příliš striktně. Neumím si například představit, kdyby se začaly takto přísně kontrolovat také místní tzv. obslužné komunikace za domy. Radnice je nicméně v po­slední době často dotazována, jak bude tuto si­tuaci řešit.

Každý soudný člověk musí vidět, že radnice se pro­blematikou zabývá a že na Březové se v nedávné době vystavělo mnoho nových parkovacích míst, že se též postupně rekonstruují komunikace tak, aby tady možnost parkování byla, a v neposlední řadě se investuje spousta prostředků do celé řady dalších nových projektů pro navýšení parkova­cích kapacit. Při výstavbě parkovišť však mnohdy dochází k tomu, že se samotní nájemníci či členo­vé společenství vlastníků u svých domů nedokáží domluvit, a pak je prakticky nemožné stav par­kování u takových domů řešit. V dohledné době bude též provedena další změna dopravního zna­čení, to znamená, že vzniknou nové jednosměrné úseky, konkrétně v ulici Havířská a v části ulice Okružní v horní části Březové, a tímto opatřením dojde k „legalizaci“ parkování v těchto ulicích. Bo­hužel, každá taková dopravní změna musí projít svojí „byrokracií“ (stanovisko dopravní policie, související projektová dokumentace atd.).

Celá záležitost byla nicméně konzultována s vede­ním policie i se samotnými výkonnými články, tedy policisty vykonávající službu v ulicích, a tito přislíbili, že budou radnici informovat o případných dalších rozsáhlejších kontrolních akcích týkajících se parko­vání u domů.

V každém případě tato situace není radnici lhos­tejná a jen v tomto a následujícím roce bude­me vkládat spoustu finančních prostředků jak do oprav a renovací stávajících komunikací, tak do posílení parkovacích kapacit. Při dnešní mo­torizaci, kdy jedna rodina vlastní nezřídka několik aut, je však naivní se domnívat, že pro všechna auta všech rodin v domě lze zajistit parkování „pod oknem“. Nicméně s využitím systému jedno­směrek a zbudováním tzv. odstavných parkovišť k dalšímu celkovému navýšení „legální“ parkovací kapacity dojde.

Samozřejmě platí nabídka radnice pro majitele domů, že jsme připraveni především materiálně pomoci s úpravou stávajících parkovacích plác­ků, ostatně pár vzorových případů už po městě existuje. Opětovně pak prosím o trochu shovíva­vosti a trpělivosti, neboť jsme přeci jen limitováni finančními možnostmi či kapacitami projektantů.

 

K přemístění tzv. dolní zastávky MHD

Přemístění tzv. dolní zastávky a související změna vedení trasy MHD vyvolala u části obyvatel nevoli. Někteří obyvatelé z ulice Havířská se dokonce v ne­dávné době obrátili na radnici se stížností. Na tuto bude samozřejmě řádně, dle platné legislativy, od­povězeno. Avšak pro určité upřesnění bych chtěl i k tomuto tématu uvést několik souvislostí a snad i vysvětlení.

Rozumím tomu, že obyvatelé inkriminované ulice Havířská jsou rozčarováni ze zvýšeného dopravní­ho provozu způsobeného nově tudy projíždějící­mi autobusy. A musím jim dát tak trochu za prav­du, že řidiči nedodržují domluvený systém vedení trasy, tedy, že se mnohdy vrací i zpět na autobuso­vé nádraží přes ulici Havířskou a opětovně se tam, tak jako v minulosti, otáčejí. Tato záležitost proto byla důrazně projednána s příslušným odpověd­ným vedoucím podniku provozujícího MHD pro Březovou. Ten přislíbil okamžitou nápravu. Ve stíž­nosti byla dále vyjádřena kritika ve věci nemož­nosti parkování či jen zastavení v uvedené ulici a vzniku mnohdy složitých dopravních situací. K tomu bych rád uvedl, že i přes stávající doprav­ní značení je možno na dočasnou dobu, pro pří­padné složení materiálu, vyložení nákupu apod. na této komunikaci zastavit. V dohledné době pak tato komunikace bude řešena jako jednosměrná, a to směrem od autobusového nádraží k bývalé R6, a tím bude řešena i další ve stížnosti napada­ná záležitost – možnost parkování případných ná­vštěv. Nicméně je třeba pamatovat, že i parkování v jednosměrné ulici má svá určitá pravidla.

Stížnost ještě poukazuje na údajné poškozování vodovodního systému zvýšenou dopravou, tj. au­tobusovým provozem. Tuto záležitost jsem osobně projednal s kompetentním pracovníkem firmy Veo­lia a požádal jsem ho o oficiální technickou zprávu ke stavu vodovodu a stanovisko k údajnému nízké­mu tlaku vody v okolních domech. K tomu mohu sdělit, že dojde k brzké nápravě. Zároveň bych rád vyvrátil obavy některých obyvatel, že dojde k opě­tovnému rozkopání nedávno opravené komunika­ce a chodníků. Potřebná opatření budou provedena tzv. průtlaky pod komunikací, jen bude v určité části chodníku rozebrána stávající zámková dlažby a tato poté opět uvedena do původního stavu.

Ve stížnosti je pak ještě vyjádřen obecný ne­souhlas se změnou tras dopravy MHD a je do­poručeno případné úplné vyloučení trasy MHD z města do prostoru bývalé silnice R6. Tuto věc však já osobně vnímám jinak. Přeložení trasy vní­mám jako věc prospěšnou, už jen proto, že dříve autobusy projížděly celou ulicí Sklářskou, se za­stávkou, na které při nastupování a vystupování cestujících, a to často dětí, vznikalo mnoho ne­bezpečných situací. Není také pravda, že bývalou dolní zastávku skoro nikdo nevyužíval. Naopak je pravdou, že její stálí uživatelé mají dnes smíšené pocity při nastupování na zastávce nové. Necítí se totiž již tak bezpečně díky odlehlejšímu situování zastávky mimo město. K tomu snad mohu jen při­pomenout, že radnice již připravuje posílení stá­vajícího osvětlení, také provede částečné úpravy okolí zastávky a do budoucna budeme uvažo­vat o případném rozšíření kamerového systému do prostor nové zastávky U kruháče.

Jen snad pro ilustraci - o kolik se asi lze cítit bez­pečněji například u zastávky na Černém Mlýně či třeba na zastávce v Dolním Rychnově poblíž zná­mé „sociální lokality“? Troufám si tvrdit, že v okolí existuje mnoho a mnoho zastávek na daleko od­lehlejších, tmavších a potencionálně tedy méně bezpečných místech.

Pozitivem přeložení trasy linky MHD je zcela jis­tě to, že bylo odlehčeno mnoha desítkám bytů a domků v ulici Sklářské a zároveň je jím respek­továno doporučení dodavatele rekonstrukce této komunikace nepřetěžovat ji autobusovou dopravou. Co se týče návrhu na úplné vymístění autobusové dopravy z města, můj názor je, že by to nebylo rozumné, stávající hlavní autobusové nádraží plně vyhovuje svými parametry a je v cel­kem příznivé docházkové vzdálenosti pro uživate­le MHD. Pevně věřím, že stávající změny týkající se jak veřejné dopravy, tak parkování, se postupně zažijí do běžného života Březové a postupně se celá situace bude dále vylepšovat.

Miroslav Bouda, starosta města

Přečíst »23.3.2016  

Novoroční slovo starosty

Novoroční slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané.
Před několika dny jsme společně přivítali nový rok. Přelom roku bývá vhodnou příležitostí jednak k určitému bilancování, zamýšlení nad rokem minulým, co se nám v něm podařilo, co se podařilo méně a co se naopak nezdařilo, a také k jakémusi pohlédnutí vstříc roku novému, kdy si dáváme různá předsevzetí či plánujeme, čeho bychom v roce novém rádi dosáhli. Pokusím se dnes v tomto mém „novoročním slovu“ o něco podobného z pohledu činnosti radnice a života našeho města. Protože život Březové a s tím spojené spektrum činností radnice jsou velmi, velmi „košaté“, pokusím se tento pohled do roku uplynulého a nadcházejícího strukturovat jednak z pohledu běžného, provozního života a z pohledu investičního, rozvojového.
Začněme tentokrát v okolí Březové, v našich přidružených vesničkách. Co se týká Kamenice, která je oblíbeným výletním místem nejen Březováků, radnice vnímá nebývalý zájem široké veřejnosti o znovuobnovení provozu „vycházkového pohostinství“ v této vesničce. Na řešení již řadu měsíců pracujeme a věřím, že v roce 2015 se věc výrazně posune a občané se v dohledné době opět budou moci na svých procházkách zastavit na nějaké „občerstvovací“ zastávce. V kamenické lokalitě plánujeme také některé pozemkové úpravy, budeme usilovat o scelování či směnu některých pozemků s cílem zajistit turistickou a cykloturistickou přístupnost z Kamenice na Rovnou, Lobzy či Kostelní Břizu. Řešení pozemkových záležitostí plánujeme také v Kostelní Bříze, kde bychom rádi získali od státu do majetku města především místní náves, kde jsme v minulém roce vystavěli odpočinkovou pergolu pro místní i výletníky. V Kostelní Bříze nás také čeká rekonstrukce veřejného osvětlení či zřízení přístupové cesty pro pěší od stávajícího parkoviště do centra obce. Radnice bude nadále vycházet vstříc zájemcům o svatební obřad v místním Kostele sv. Petra a Pavla a v této souvislosti budeme i nadále spolupracovat s majitelem kostela, Nadací pro děti, kterou budeme také podporovat jednak v rámci poikračování rekonstrukce místního kostela a jednak v rámci organizace místního kulturně společenského života, kupříkladu slavnosti Dne Kostelní Břízy apod. Čeká nás zde také řešení oplocení zámeckého parku, neboť zde dochází ke škodám na dřevinách ze strany divoké zvěře. V obci určitě podpoříme zachování základních služeb, zejména provoz místního obchůdku.
I v Arnoltově je před námi řešení majetkoprávních vztahů u některých pozemků, zejména mezi stávajícími rodinnými domy. Tyto bychom rádi odkoupili od nynějšího soukromého majitele a poskytli je k užívání místním obyvatelům. Nedořešené vlastnictví pozemků je prozatím také u tzv. Královské cesty mezi Arnoltovem a Kostelní Břízou a i zde bychom rádi dospěli k nějakému posunu stávajícího stavu. V Rudolci jsme poměrně masivně investovali v nedávné minulosti a dalo by se říci, že dlouhodobé cíle jsou zde splněny. Vystavěli jsme hospodářskou budovu, dále společenskou budovu, tzv. stodolu, hotové je hřiště s umělým povrchem a vyřešena je přeložka bodů veřejného osvětlení. V budoucnu se pokusíme postupně řešit požadavek místních na vybudování chodníků v centru a dlouhodobější vizí je výstavba barokní kaple obdobné jako na Kamenici. Nadále budeme také podporovat a pracovat na revitalizaci místní tzv. rokle a v rámci dotačních titulů bychom rádi zrealizovali zřízení turistické ubytovací kapacity v budově místního pohostinství. Na tuto akci již máme dokonce stavební povolení. A samozřejmě budeme dále podporovat rozvíjející se místní kulturní, sportovní a společenský život, který již přinesl řadu nových či staronových tradic. Mezi ty nejvýznamnější zcela jistě patří regionálně největší country folk festival Rudolecký kotlík.
V Černém Mlýně budeme pokračovat v plánovaném prodloužení chodníků, které je ve fázi očekávání stavebního povolení, a budeme hledat dotační možnosti pro výstavbu kanalizace a ČOV. Na kanalizaci bude v budoucnu potřeba napojit i postupně vznikající výrobní zónu v bývalých kasárnách.
V lokalitě Lobzy by jistě občané uvítali znovuobnovení občerstvení. Toto je však v kompetenci a zájmu majitele objektu, město ho jen těžko může k provozu nutit. Je však zřejmé, že provozovat obdobnou živnost, byť i jen sezónně, v obdobné lokalitě je ekonomicky spíše těžko udržitelné, a to i ve vztahu k poměrně přísné související legislativě.
Naší snahou v budoucnu bude zvýšit turistickou návštěvnost všech našich přidružených vesniček i tzv. zaniklých vsí v rámci stejnojmenného projektu. Zájem veřejnosti, výletníků a turistů o tyto lokality jasně signalizuje např. zájem o nedávno opětovně vydanou publikaci Březová – brána do Slavkovského lesa.
Pro Březovou i všechny přidružené lokality máme schválenou vizi v podobě Programu rozvoje města, která se promítá i do právě zpracovávaného nového územního plánu, který na desítky let bude řešit území z titulu výstavby, služeb, infrastruktury, energetiky, průmyslu a zemědělství.
V samotné Březové jsme v uplynulém roce dokončili celou řadu dlouhodobých investičních vizí a plánů. Především byl po dlouhé řadě let postupné výstavby konečně otevřen březovský hřbitov. Již v příštím roce však budeme muset pro obrovský zájem začít pracovat na plánech k jeho zkapacitnění, připravovat budeme také zřízení obřadní síně.
Naši fotbalisté se vloni dočkali nového hřiště s umělým povrchem, stejně jako oprav stávajících šaten. Nyní budeme pokračovat v přípravě akce „Náhradní fotbalové hřiště“. Čeká nás především náročné tzv. vynětí pozemků z půdního fondu se souvisejícími náhradami.
Z hlavní části je dokončeno zateplení budovy radnice, pro provoz našeho MH byly pořízeny nové skladovací haly. S dotační podporou byl pořízen nový zametací vůz, nyní nás čeká nás také postupná výměna dožité techniky.
V novém roce nás s největší pravděpodobností bude letos čekat druhá nejrozsáhlejší investiční akce poslední doby, tedy druhá etapa přestavby kulturního domu. Přestavba kina, zřízení nových prostor pro knihovnu a menších „kongresových“ prostor bude stát několik desítek milionů korun, radnice každým dnem očekává klíčové rozhodnutí o přidělení dotace na tuto akci.
Velkým soustem nejen v novém roce bude také zateplení veřejných budov (1. stupeň ZŠ, mateřské školy, pečovatelský dům atd.).
Samozřejmě budeme pokračovat v dalších postupných opravách komunikací včetně zřizování nových parkovacích míst, po kterých volají občané v řadě březovských lokalit. Zde opě-tovně prosím občany o trpělivost, každý jistě vidí, že na řešení silnic i parkovišť postupně pracujeme (viz vloni ulice Lipová či Hlavní) a na všechny postupně dojde.
Nově musí město zajistit svoz či prostor pro sběr bioodpadu a opětovně se pustíme do nově pojatého projektu kompostování ve městě. Plánujeme jej situovat do prostor bývalé ČOV, a současně s tím přesunout stávající nevzhlednou nedalekou sběrnou ohradu.
Velmi slibně se rozjela výstavba rodinných domů na Drahotíně a radnice již připravuje další lokalitu pro výstavbu na Výsluní. I v roce 2015 se bude na tomto projektu, o který je mezi budoucími stavebníky zájem, intenzivně pracovat.
Připravujeme také revitalizaci stávající pěší zóny s navazujícími prostorami, v první fázi zadáme zpracování příslušné studie. Stávající pěší zóna již slouží dvacet let a je třeba provést řadu úprav z titulu zeleně i komunikačního systému, i v návaznosti na vchod do budovy bývalého prvního stupně ZŠ.
Též je třeba operativně vyřešit komunikaci nad autobusovým nádražím, kde dochází k nebezpečným situacím, či parkování u zdravotního střediska, včetně revitalizaci celého tohoto území (parčík atd.).
Investičně se Březové a jejích integrovaných částí týká i činnost Sokolovské vodárenské společnosti. Na území města bude probíhat celá řada investičních i údržbářských prací, hlavní akcí u nás bude v roce 2015 výměna technologie ČOV na Kostelní Bříze, proběhne též řada dílčích oprav rozvodů s hydranty a uzávěry v komunikacích. Snahou bude dostat do realizace ČOV na Černém Mlýně, pokud se nepodaří získat dotaci pro město. Do budoucna je také pro naši radnici prioritou výstavba nového vodojemu na Kamenici.
V oblasti kulturního života nás v roce 2015 opět čekají tradiční akce, ke kterým patří soutěže Porta či Březovský Lístek, dále tradiční jarní slavnosti Stavění a Kácení máje, již brzy to bude Setkání harmonikářů, zapomenout nelze na tradiční Setkání Březových, které se letos uskuteční v Březové u Uherského Brodu na Moravě.
V rámci sportovního života bude jednou v hlavních akcí v roce 2015 soutěž Mistrovství Evropy v biketrialu, takže občané budou mít opět možnost na vlastní oči spatřit umění nejlepších cyklotrialových jezdců kontinentu. Chybět nebudou ani všechny již tradiční sportovní aktivity v podobě různých turnajů, turistických výšlapů, cyklovýšlapů a celá řada dalších aktivit, které snad ani nelze všechny vyjmenovat.
Velkým vytýčeným úkolem bude snaha tlačit provozovatele MHD ke změně koncepce dopravy. Radnice se již řadu let snaží, zatím bohužel s nulovým výsledkem, k návratu k okruhové koncepci březovské linky, s obsluhou nákupních center či koupaliště na Michalu.
Za zmínku jistě stojí i podpora naší jednotky SDH. Její provoz je poměrně finančně nákladný, avšak činnost jednotky je zcela určitě smysluplná a potřebná záležitost z titulu ochrany obyvatel a majetku. Naše zásahová jednotka je v současnosti moderně vybavená na profesionální úrovni.
Z titulu regionálního rozvoje budeme prosazovat propojení trasy pro pěší a turisty z Březové směrem na Rudolec a směrem k Novině, a také směrem k restauraci na golfu a dále chce-me usilovat o zahájení prací na trase pro pěší a cyklisty směrem do Dolního Rychnova.
Intenzivně chceme hledat spolupráci s okolními obcemi pro společné regionální projekty v oblasti sportu a kultury. Příkladem může být např. spolupráce v rámci výstavby lyžařské sjezdovky aj.  
Pokud nám bude příznivě nakloněna „dotační štěstěna“, bude mít radnice vskutku plné ruce práce. Vždyť jen 2. etapa přestavby kulturního domu a zateplení budovy prvního stupně ZŠ jsou investice v objemu téměř 50 milionů korun. Řada dalších dotačních příležitostí se nabízí u fondů SFŽP.
Jak je vidět, práce rozhodně nebude málo. Díky „příjemným“ příjmům z provozu nedaleké skládky, při vhodném čerpání dotačních titulů, se však i v roce 2015 podaří všechny plánované akce finančně pokrýt bez nutnosti významného zadlužování města. Stále udržujeme zdravý stav, kdy úvěrově vykrýváme pouze dotační akce, které je nutno tzv. předfinancovat, kdy úvěr je následně splacen z obdržené dotace a nepředstavuje tedy zátěž příštích rozpočtů. I úrokové míry jsou v současné době na tak nízké úrovni, že dočasné úvěrování je nákladově zcela zanedbatelné. Práce na konkrétním rozpočtu města pro rok 2015 jsou v samotném finále, nyní bude tento materiál ještě zpřesněn podle výsledků hospodaření za rok 2014 a podle skutečně obdržených dotačních titulů či příslibů, a v nejbližší době bude předložen k projednání a schválení ZM.
Tolik tedy alespoň to nejzákladnější, co nás v novém roce čeká z hlediska plánování a financování. V závěru mého sloupku mi ještě dovolte popřát mnoho zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů všem spoluobčanům a pracovníkům radnice pak také mnoho sil a optimismu.
Miroslav Bouda, starosta města

Přečíst »7.1.2015  

O hřbitov je zájem, který předčil očekávání

O hřbitov je zájem, který předčil očekávání

I přes malé „porodní bolesti“ radnice registruje zájem občanů o náš, konečně zprovozněný, březovský hřbitov.

Přečíst »2.9.2014